Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc

Ni yw Mind. Rydyn ni'n deall iechyd meddwl a lles. Rydyn ni yma os ydych chi angen cymorth a chyngor. Rydyn ni'n helpu pawb i ddeall iechyd meddwl, felly does neb angen teimlo'n unig.

This page is also available in English.

Sut rydyn ni'n gallu helpu

Os ydych chi'n profi amser anodd neu'n brwydro gyda sut rydych chi'n teimlo, mae'n gallu bod yn ofidus.

Rydyn ni yma i helpu chi ddeall dydych chi ddim ar ben eich hunan ac i helpu chi ffeindio'r gefnogaeth rydych chi'n haeddu.

Ar dudalen yma, gallech chi ddarganfod gwybodaeth am iechyd meddwl, lles a sut i ffeindio cefnogaeth.

Gwybodaeth am coronafeirws

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth am y coronafeirws, gweler ein tudalen ar gyfer pobl ifanc ar coronafeirws a'ch lles, ein tudalen ar reoli'ch teimladau am y cyfnod cloi yn newid, a'n rhestr o gysylltiadau defnyddiol.

Mae hefyd gennym dudalen i rieni a gofalwyr ar gefnogi lles eich plentyn yn ei arddegau yn ystod coronafeirws.

Eich teimladau

Gwybodaeth ar gyfer pan ydych chi'n brwydro gyda'ch teimladau ac eisiau deall pam.

Darllenwch ein gwybodaeth

Ffeindio cefnogaeth

Gwybodaeth am y wahanol lefydd allech chi fynd ar gyfer cymorth pan ydych chi angen cefnogaeth am sut rydych chi'n teimlo.

Darllenwch ein gwybodaeth

Agor i fyny

Canllaw ar gyfer siarad â ffrindiau a theulu am sut rydych chi'n teimlo a beth i wneud os dydyn nhw ddim yn deall.

Darllenwch ein canllaw

Eich iechyd meddwl

Canllaw ar ddeall iechyd meddwl a phroblemau iechyd meddwl, gydag atebion i gwestiynau cyffredin.

Darllenwch ein gwybodaeth

Problemau iechyd meddwl

Gwybodaeth am rai o'r gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, a symptomau.

Darllenwch ein gwybodaeth

Deall diagnosis

Canllaw ar ddeall diagnosis iechyd meddwl a sut y gallai effeithio arnoch chi.

Darllenwch ein canllaw

Siarad â'ch doctor

Canllaw ar gyfer siarad â'ch doctor am sut rydych chi'n teimlo, ac awgrymiadau ar sut allech chi gael y gorau o'ch apwyntiad.

Darllenwch ein canllaw

Deall CAMHS

Gwybodaeth am CAMHS, sut i'w cyrchu, a beth i ddisgwyl.

Darllenwch ein canllaw

Symud i wasanaethau oedolion

Canllaw ar gyfer beth i ddisgwyl pryd rydych chi'n symud o wasanaethau plant i wasanaethau iechyd meddwl i oedolion, a beth i wneud os mae rhywbeth yn mynd o'i le.

Darllenwch ein canllaw

Gofalu am eich lles

Gwybodaeth ar ddeall lles meddyliol, a sut mae gofalu amdano.

Darllenwch ein gwybodaeth

Sut i gefnogi ffrind

Gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind sydd yn ei chael hi'n anodd gyda sut maen nhw yn teimlo.

Darllenwch ein gwybodaeth

Deall fy hawliau

Gwybodaeth am beth yw hawliau a pham eu bod yn bwysig.

Darllenwch ein gwybodaeth

Hyder a hunan-barch

Gwybodaeth am hyder a hunan-barch, gydag awgrymiadau i dy helpu i deimlo'n well amdanat ti dy hun.

Darllenwch ein gwybodaeth

Mynd i’r ysbyty i drin eich iechyd meddwl

Gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu os ydych chi’n mynd i’r ysbyty i gael cymorth gyda’ch iechyd meddwl.

Ewch i'n canolbwynt

Adran geirfa triniaeth a chefnogaeth

Mae’r adran hon yn egluro’r geiriau a’r ymadroddion allech glywed pan rydych yn cael triniaeth a chefnogaeth ar gyfer eich iechyd meddwl.

Ewch i’r eirfa

Delio â dicter

Gwybodaeth i bobl ifanc am ddicter, a chyngor ar sut i’w reoli a ble mae cael cymorth.

Darllenwch ein gwybodaeth

Deall cyfrinachedd

Canllawiau ar gyfer pobl ifanc sy’n egluro sut a pha bryd y mae gwybodaeth ynghylch dy iechyd meddwl yn cael ei chadw’n breifat.

Darllenwch ein gwybodaeth

Cysylltiadau defnyddiol

Os ydych chi'n teimlo fel mae angen mwy o gymorth arnoch chi, mae nifer o sefydliadau allech chi gysylltu.

Ewch i'n cysylltiadau defnyddiol

Bupa Foundation logo

Partneriaeth gyda Bupa

Mae ein gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc wedi'i ddatblygu gyda chyllid o Sefydliad Bupa.

I ddarganfod mwy, ewch i'n tudalen ar bartneriaeth Sefydliad Bupa a Mind.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig