Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Dod o hyd i gymorth – ar gyfer pobl ifanc

Gwybodaeth am wahanol leoedd gallwch fynd am help pan fydd angen cymorth arnoch ynglŷn â sut rydych chi'n teimlo.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Pa gymorth sydd ar gael i mi?

Dydy dod o hyd i'r cymorth cywir ddim bob amser yn hawdd, yn enwedig os nad ydych chi'n teimlo'n dda, ond mae'n bwysig cofio bod modd dod o hyd i help mewn llawer o leoedd. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun ac rydych chi'n haeddu cymorth.

Mae'r dudalen hon yn sôn am y mathau o gymorth sydd ar gael:

Cymorth wyneb yn wyneb

Eich meddyg

Mae meddygon yn gallu cynnig man diogel i chi siarad ac yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Maen nhw hefyd yn gallu:

 • rhoi gwybodaeth i chi
 • cynnig cymorth a thriniaethau i chi (fel cwnsela a meddyginiaeth) 
 • eich atgyfeirio at wasanaeth iechyd meddwl arbenigol, fel CAMHS.

Edrychwch ar ein tudalen ar fynd i weld eich meddyg i gael mwy o wybodaeth.

Yn yr ysgol neu goleg 

Mae gan lawer o ysgolion a cholegau nyrs ysgol, gwasanaeth cymorth i ddisgyblion neu wasanaeth cwnsela. Os nad ydych chi'n siŵr pa gymorth sydd ar gael yn eich ysgol, gallech chi ofyn i athro neu aelod o staff rydych chi'n ymddiried ynddo.

Teulu neu ffrindiau 

Gall teulu neu ffrindiau agos fod yn llawn cymorth a chysur. Maen nhw'n gallu:

 • gwrando arnoch chi
 • bod yno i roi cymorth i chi gyda'ch teimladau
 • mynd i apwyntiadau gyda chi
 • eich helpu i ddod o hyd i gymorth.

Edrychwch ar ein tudalen ar siarad â theulu a ffrindiau i gael awgrymiadau ar sut i ddechrau'r sgwrs.

Gwasanaethau cymorth elusennau lleol 

Os hoffech chi ddod o hyd i gymorth yn eich ardal leol sy'n cael ei ddarparu gan sefydliadau elusennol, gallwch chi chwilio am wasanaethau gan ddefnyddio cyfeiriadur lles Anna Freud. Er enghraifft, fe allai hynny olygu cymorth drwy gwnsela, neu grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid lle gallwch chi gyfarfod pobl ifanc eraill i siarad am eich profiadau a rhannu awgrymiadau.

Mae rhai gwasanaethau Mind lleol yn cynnig gwasanaethau i bobl ifanc hefyd. Gallwch chi ddefnyddio ein map ar-lein i ddod o hyd i'ch gwasanaeth agosaf.

Gweithleoedd 

Os oes gennych chi swydd, mae rhai gweithleoedd yn cynnig cymorth lles am ddim. I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael, gallech chi ofyn i'ch rheolwr neu eich tîm Adnoddau Dynol.

Er enghraifft, mae rhai cwmnïau'n cynnig Rhaglen Cymorth i Weithwyr, lle gallwch chi siarad â chwnselydd wyneb yn wyneb neu dros y ffôn am ddim. Mae'r sgyrsiau'n gyfrinachol.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed Arbenigol (CAMHS) 

Mae'r rhain yn wasanaethau iechyd meddwl arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cael eu rhedeg gan y GIG. Edrychwch ar ein tudalen ar CAMHS i gael mwy o wybodaeth.

Gofal cymdeithasol 

Os oes gennych chi broblem iechyd meddwl neu unrhyw broblem iechyd arall, neu'n cael problemau gartref neu yn yr ysgol, gall eich cyngor lleol ddarparu cymorth ychwanegol. Fe allai'r cymorth hwn olygu lle diogel i aros, cymorth ariannol, cymorth yn yr ysgol a gweithgareddau y tu allan i'r ysgol.

I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal chi, gallwch chi siarad â'ch cyngor lleol neu ofyn i riant neu athro wneud hyn i chi.

Dros y ffôn neu ar-lein

Gwasnaethau ffôn elusennau

Gwasanaethau llinell gymorth elusennau – gallwch chi siarad â rhywun sydd wedi'i hyfforddi i wrando arnoch chi a rhoi cymorth i chi, yn gyfrinachol, a hynny dros y ffôn, drwy negeseuon testun neu drwy sgyrsiau gwe.

 • Childline (0800 11 11) – Mae Childline yn rhedeg llinell gymorth 24 awr, gwasanaeth e-bost a gwasanaeth cwnsela ar-lein a dros y ffôn i blant a phobl ifanc yn y DU, i gyd am ddim. Maen nhw'n gallu darparu cwnselwyr sy'n siarad Cymraeg hefyd
 • Samaritans (116 123) - Cymorth emosiynol i unrhyw un sy'n teimlo'n isel ei ysbryd, yn teimlo'n drist neu'n cael trafferth ymdopi. Os ydych chi'n byw yng Nghymru, mae Samaritans Cymru yn rhedeg llinell iaith Gymraeg (0808 164 0123)
 • HopeLineUK (0800 068 4141, neu neges destun 07786 209697) - Mae ganddyn nhw gynghorwyr sydd wedi'u hyfforddi i'ch helpu chi i ganolbwyntio ar gadw'n ddiogel rhag hunanladdiad. Maen nhw'n gallu darparu cyngor a chymorth a allai eich helpu i gadw'n ddiogel
 • The Mix (0800 808 4994) – Maen nhw'n cynnig llinell gymorth, gwasanaeth e-bost, sgwrsio byw, gwasanaeth cwnsela dros y ffôn a llinell destun argyfwng i unrhyw dan 25 oed sydd eisiau cymorth

I weld y rhestr lawn o sefydliadau elusennol sy'n cynnig cymorth, ewch i'n tudalen cysylltiadau defnyddiol.

Cymorth i wahanol grwpiau o bobl

Switchboard (0300 330 0630) – llinell gymorth LGBT+, sgwrsio ar y we a cronfa ddata genedlaethol o wasanaethau LGBTQ+

Stonewall Youth (08000 50 20 20) - gwybodaeth am ddod allan, iechyd a grwpiau cymunedol LGBTQ yn eich ardal leol

Muslim Youth Helpline (0808 808 2008) – llinell gymorth, cymorth drwy sgwrsio ar y we a chyfeirio mewn cysylltiad â phob mater

Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig, Cymru – gwasanaeth mentora a chymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Byrddau negeseuon cefnogaeth gan gymheiriaid  

Ar fyrddau negeseuon fel The Mix neu Childline, gallwch chi rannu eich teimladau gyda phobl ifanc ar-lein eraill, yn ogystal â gofyn am wybodaeth ac awgrymiadau o ran cymorth

Efallai y dewch chi ar draws byrddau negeseuon neu grwpiau ar-lein eraill. Ond weithiau fe allech chi weld negeseuon, lluniau neu sylwadau sy'n peri gofid i chi. Mae'n syniad da edrych am grwpiau:

 • sydd â chymedrolwyr sy'n gallu gwneud yn siŵr bod pawb yn cadw at y rheolau
 • sydd â chanllawiau ar beth rydych chi'n gallu postio a beth sy'n annerbyniol
 • sydd ar gyfer eich grŵp oedran
 • sy'n gwneud i chi deimlo'n well, nid yn waeth
 • sydd ddim yn eich annog i wneud unrhyw beth peryglus neu niweidiol i'ch hun

Pethau gallaf i roi cynnig arnynt fy hun

Llyfrau hunangymorth 

Mae nifer o lyfrau hunangymorth gallwch chi eu darllen sy'n cael eu hargymell gan weithwyr iechyd proffesiynol, fel y cynllun Reading Well Shelf Help, sydd ar gael am ddim yn eich llyfrgell leol.

Hunan-ofal 

Mae gwneud y pethau bychain i ofalu am eich lles yn gallu bod yn bwysig iawn. Gall hynny olygu:

 • cael digon ogwsg
 • gwneud rhywbeth sy'n eich ymlacio, fel gwrando ar gerddoriaeth neu wylio eich hoff ffilm
 • gwneud rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau, fel eich hoff weithgaredd neu dreulio amser gydag anwyliaid
 • treulio amser yng nghanol y byd natur. Gall hynny olygu mynd am dro neu ymweld â pharc lleol
 • bod yn weithgar drwy fynd i redeg, fynd am daith feic neu chwarae camp rydych chi'n ei mwynhau

I gael mwy o syniadau ar gyfer gofalu amdanoch chi eich hun, ewch i Childline i gael awgrymiadau am bethau gallwch chi roi cynnig arnynt pan fyddwch chi'n teimlo dan straen neu eich bod yn boddi.

 

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn Mehefin 2019. Byddwn yn ei diwygio yn 2021.

Mae cyfeirnodau ar gael. Os dymunwch atgynhyrchu'r wybodaeth hon, ewch i'n tudalen ar ganiatâd a thrwydded.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig