Get help now Make a donation

Sign up to Supported self-help

Many of us are experiencing new and difficult feelings because of the coronavirus pandemic. If you feel like you need help to manage your emotions, sign up to our free guided self-help service here.

-

Mae llawer ohonom yn profi teimladau newydd ac anodd oherwydd pandemig y coronafeirws. Os ydych chi’n teimlo fod angen help arnoch chi i reoli’ch emosiynau, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth hunan-help dan arweiniad, sy’n rhad ac am ddim, yma.

 

 

We’re sorry but supported self-help is for adults only. Find a list of support services for young people here.

Mae'n ddrwg gennym ond mae hunangymorth â chefnogaeth ar gyfer oedolion yn unig. Dewch o hyd i restr o wasanaethau cymorth i bobl ifanc yma.

How we process the information you provide

We take your privacy seriously and promise to never sell your data. We will use the information you have provided to identify a local Mind in your area. We will then share your data with that local Mind and they will provide you with supported self-help. Once you have signed up, a local Mind practitioner will contact you about supported self-help.
You can find out more about your rights, how we use your personal information and how we keep your details safe and secure by reading our Privacy Policy. For more information or to withdraw your consent to us processing your data, contact our Supporter Services team at [email protected] or on 020 8215 2243. Please note that when you update your communication preferences it can take up to 28 days to take effect.

-

Sut rydyn ni’n prosesu’r wybodaeth fyddwn ni’n ei gael gennych chi

Rydyn ni’n cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac yn addo na fyddwn ni byth yn gwerthu eich data. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y byddwn yn ei gael gennych chi i ganfod Mind lleol yn eich ardal. Yna byddwn yn rhannu’r data gyda’r Mind lleol hwnnw ac fe fyddan nhw’n rhoi hunangymorth â chefnogaeth. Unwaith y byddwch chi wedi ymuno, bydd ymarferydd Mind lleol ffonio yn cysylltu â chi ynghylch hunangymorth â chefnogaeth.Gallwch ddarllen ein Polisi Preifatrwydd i ganfod rhagor ynghylch eich hawliau, sut y byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol a sut y byddwn ni’n cadw eich manylion personol yn ddiogel. I gael rhagor o wybodaeth neu i dynnu eich caniatâd i ni brosesu eich data yn ôl, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Cefnogol ar [email protected] neu ffoniwch 020 8215 2243. Cofiwch, pan fyddwch yn diweddaru eich dewisiadau cyfathrebu y gallai gymryd hyd at 28 ddiwrnod cyn eu bod yn cael eu gweithredu.

Active Monitoring

arrow_upwardBack to Top