cysylltiadau defnyddiol

Amser i Newid Cymru

amserinewidcymru.org.uk

Lawrlwythwch adnoddau er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a dysgwch fwy am iechyd meddwl. 

 

Anxiety UK

Rhif ffôn: 03444 775 774 (dydd Llun i ddydd Gwener)

anxietyuk.org.uk

Elusen sy’n rhoi cymorth i chi os ydych chi wedi cael diagnosis o gyflwr sy’n ymwneud â gorbryder.  

 

Beat

Rhif ffôn: 0808 801 0711 (pob dydd)

beateatingdisorders.co.uk

Llinell gymorth i bobl ifanc o dan 18 oed, cyfleuster sgwrsio ar y we a grwpiau cymorth ar-lein i bobl sydd ag anhwylderau bwyta fel anorecsia a bwlimia. 

 

CALM

Rhif ffôn: 0808 802 5858 

thecalmzone.net

Mae’r ymgyrch yn erbyn byw’n ddigalon (Campagin Against Living Miserably) ar gyfer dynion sy’n teimlo’n isel neu sydd mewn perygl. 

 

Childline

Rhif ffôn: 0800 1111 

childline.org.uk

Cymorth sgwrsio un i un a llinell gymorth 24 awr i blant a phobl ifanc yn y DU. 

 

Comisiynydd Plant Cymru

Rhif ffôn: 0808 801 1000 
Neges destun: 80 800 a dechreuwch eich neges gyda “COM” 

complantcymru.org.uk

Mae’r gwasanaeth Ymchwilio a Chyngor yn rhoi cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i blant a phobl ifanc a’r bobl sy’n gofalu amdanynt. 

 

Frank

Rhif ffôn: 0300 123 6600
Neges destun: 82111 

talktofrank.com

Cyfleuster sgwrsio ar y we cyfrinachol, llinell gymorth, cyngor a gwybodaeth am gyffuriau a chamddefnyddio sylweddau.  

 

Gofal

Rhif ffôn: 01656 647722

gofal.org.uk

Elusen yng Nghymru sy’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, gan gefnogi eu hannibyniaeth, eu taith gwella, eu hiechyd a’u lles yng Nghymru.  

 

Gweithredu dros Blant

Rhif ffôn: 02920 222 127

actionforchildren.org.uk/wales

Elusen sy’n helpu plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ledled Cymru. 

 

Hafal

Rhif ffôn: 01792 816 600 / 01792 832 400

hafal.org

Elusen yng Nghymru sy’n gweithio gydag unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl a’u teuluoedd. 

 

HeadMeds

headsmeds.org.uk

Gwybodaeth glir am feddyginiaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

 

Heads Above the Waves

hatw.co.uk

Gwybodaeth glir am feddyginiaeth iechyd meddwl i bobl ifanc. Gwefan: headmeds.org.uk Heads Above The Waves Sefydliad nid er elw sy’n codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan niweidio ymhlith pobl ifanc. 

 

Hope Again

Rhif ffôn: 0808 808 1677

hopeagain.org.uk

E-bost: [email protected] 

Cymorth i bobl ifanc pan fydd rhywun yn marw.  

 

HOPELINEUK

Rhif ffôn: 0800 068 4141 

papyrus-uk.org/hopelineuk

Gwasanaeth arbenigol dros y ffôn sy’n rhoi cymorth nad yw’n feirniadol, cyngor ymarferol a gwybodaeth i bobl ifanc. 

 

Kooth

kooth.com

Mae cwnselwyr ar gael tan 10pm bob dydd. Cwnsela diogel a dienw am ddim ar-lein i bobl ifanc. Edrychwch i weld a yw’r gwasanaeth hwn ar gael yn eich ardal chi. 

 

NHS Go

nhsgo.uk

Cyngor a chymorth iechyd cyfrinachol gan y GIG i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed. Lawrlwythwch yr ap i’ch ffôn. 

 

No Panic

Rhif ffôn (rhwng 13 a 20 oed): 0330 606 1174

nopanic.org.uk

Elusen sy’n cynnig cymorth i bobl sy’n cael pyliau o banig ac sydd ag anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD). 

 

NSPCC

Rhif ffôn: 0800 1111

nspcc.org.uk/cymru

E-bost: [email protected] 

Cymru Elusen sy’n arbenigo mewn amddiffyn plant ac atal creulondeb i blant.  

 

OCD Youth

ocdyouth.org

E-bost: [email protected] 

Cymorth i bobl ifanc sydd ag anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD). 

 

On My Mind

annafreud.org/on-my-mind

Gwybodaeth i bobl ifanc wneud dewisiadau hyddysg ynghylch eu hiechyd meddwl a’u lles. 

 

Refuge

Rhif ffôn: 0808 200 0247

refuge.org.uk

Help a chefnogaeth i bobl ifanc y mae trais domestig wedi effeithio arnyn nhw. 

 

Relate Cymru

relate.org.uk/cymru (nodwch eich ardal leol a ffoniwch nhw)

Cymorth proffesiynol a chyfrinachol gyda chydberthnasau. 

 

Safeline

Rhif ffôn: 0808 800 5007

Neges destun: 0786 002 7573

safeline.org.uk

Llinell gymorth i bobl ifanc sy’n helpu goroeswyr cam-drin rhywiol a thrais. 

 

Samariaid Cymru

Llinell gymorth Gymraeg: 0808 164 0123

Rhif ffôn: 116 123

samaritans.org/cymru

Llinell gymorth 24 awr am ddim. Cymorth cyfrinachol i bobl sy’n cael teimladau o ofid neu anobaith, yn cynnwys teimladau o hunanladdiad. 

 

Shelter Cymru

sheltercymru.org.uk

Elusen sy’n gweithio i bobl y mae angen tai arnyn nhw drwy roi cyngor annibynnol ac arbenigol am ddim ar dai.

 

Stonewall Cymru

Rhif ffôn: 0800 050 2020

stonewallcymru.org.uk

Gwybodaeth a chymorth i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. 

 

The Mix

Rhif ffôn: 0808 808 4994

themix.org.uk

Cymorth a chyngor i bobl o dan 25 oed, gan gynnwys cyfleuster sgwrsio ar y we. 

 

TheSprout

thesprout.co.uk/cy

Cylchgrawn ar-lein a gwefan gwybodaeth yng Nghaerdydd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, sydd wedi’i lunio gan bobl ifanc rhwng 11 a 25 a sefydliadau sydd am eu cefnogi. Mae’n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau cymorth cenedlaethol. 

 

Victim Support Cymru

Rhif ffôn: 0808 168 9111

victimsupport.org.uk

Cymorth i’r rhai sydd wedi dioddef trosedd. 

 

Voice Collective

Rhif ffôn: 020 7911 0822

voicecollective.co.uk

Prosiect ledled y DU sy’n helpu plant a phobl ifanc sy’n clywed lleisiau, sy’n gweld gweledigaethau ac yn cael profiadau synhwyraidd ‘anarferol’ eraill. 

 

YoungMinds

youngminds.org.uk

Gwybodaeth am broblemau iechyd meddwl gwahanol. 

 

Youth Access

Rhif ffôn: 020 8772 9900

youthaccess.org.uk

Gwybodaeth am gwnsela i bobl ifanc.

 

Youth Cymru

youthcymru.org.uk

Sefydliad gwirfoddol cenedlaethol sy’n helpu pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yng Nghymru. 


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today