Sut i ymdopi ag unigrwydd

Mae'n egluro unigrwydd, yn rhoi awgrymiadau ymarferol ynghylch beth y gallwch ei wneud ac o ble y gallwch gael cymorth.

Your stories

The loneliness of mental health problems

Rosie blogs about her experience of loneliness and mental health.

Rosie
Posted on 17/09/2014

Loneliness and anorexia

Michelle blogs about how lonely she found living with anorexia and how joining a running group helped.

Michelle Mumford
Posted on 25/04/2016

How I overcame loneliness

Joanna blogs about how she overcame loneliness by getting in touch with a local mental health service.

Joanna
Posted on 27/04/2016

Ymdopi ag unigrwydd

Nid yw teimlo'n unig yn broblem iechyd meddwl ynddo'i hun, ond mae cysylltiad agos rhwng y ddau. Mae cael problem iechyd meddwl yn cynyddu'r siawns y byddwch yn teimlo'n unig, a gall teimlo'n unig gael effaith negyddol ar eich iechyd meddwl.

Lonely -diagram

Er bod angen i'r rhan fwyaf o bobl gael rhyw fath o gyswllt cymdeithasol er mwyn cynnal iechyd meddwl da, mae gan bawb anghenion cymdeithasol gwahanol. Efallai eich bod yn rhywun sy'n fodlon ar gael ychydig o ffrindiau agos, neu efallai bod angen i chi gael grŵp mawr o bobl yn gydnabod i chi er mwyn teimlo'n fodlon.

Edrychwch ar yr awgrymiadau hyn. Gallent eich helpu i ymdopi â theimladau o unigrwydd.


Ystyriwch beth sy'n gwneud i chi deimlo'n unig.

Nid yw bod ar eich pen eich hun yr un fath â bod yn unig. Nid oes dim o'i le â bod ar eich pen eich hun os ydych yn gyfforddus â hynny.

Ond, os ydych yn darllen y dudalen hon, mae'n debyg bod rhywbeth yn peri gofid i chi.

Fel arfer, mae pobl yn disgrifio eu bod yn teimlo'n unig am un o ddau reswm:

  • nid ydynt yn gweld neb nac yn siarad â neb yn aml iawn
  • er bod pobl o'u hamgylch, maent yn teimlo nad oes neb yn eu deall nac yn gofalu amdanynt

Gall y broses o benderfynu a yw hyn yn wir i chi eich helpu i ddod o hyd i ffordd o deimlo'n well.

Cysylltiadau newydd

Gall fod yn ddefnyddiol meddwl am deimlo'n unig fel bod yn llwglyd. Yn union fel y bydd eich corff yn defnyddio'r chwant am fwyd i ddweud wrth eich corff bod angen bwyd arnoch, mae unigrwydd yn ffordd i'ch corff ddweud wrthych fod angen mwy o gyswllt cymdeithasol arnoch.

Mae hynny'n golygu mai'r un o'r ffyrdd hawsaf o beidio â theimlo'n unig yw cwrdd â mwy o bobl, neu bobl wahanol.

  • A allwch feddwl am rywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo, dosbarth neu grŵp rydych wedi clywed amdano, a allai eich helpu i gysylltu â phobl newydd? Edrychwch ar Cysylltiadau defnyddiol i gael syniadau ynghylch sut i ddod o hyd i grwpiau sydd o ddiddordeb i chi.

Mae siarad â phobl ar-lein wedi fy helpu i ddod o hyd i rwydwaith cymorth cydymdeimladol sy'n gwneud i mi deimlo nad wyf ar fy mhen fy hun.

  • Mae gwirfoddoli yn ffordd dda o gwrdd â phobl. Gall helpu eraill hefyd fod o help mawr i chi wella eich iechyd meddwl. Edrychwch ar Cysylltiadau defnyddiol i sefydliadau a all eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli lleol.

Nid ydym yn dweud y bydd hyn yn hawdd. Os bydd gofyn am help yn codi ofn arnoch, edrychwch ar rai o'n syniadau yn Cymerwch eich amser i gael ysbrydoliaeth, neu darllenwch straeon Lee neu Scott isod ynghylch sut y gwnaethant ddod o hyd i ffyrdd o gwrdd â phobl newydd.

Byddwch yn fwy agored

Efallai y byddwch yn teimlo bod gennych ddigon o gysylltiadau, ond y gwir broblem yw nad ydych yn teimlo'n agos atynt, neu nad ydynt yn rhoi'r gofal a'r sylw sydd eu hangen arnoch.

Yn y sefyllfa hon, gallai helpu i fod yn fwy agored a dweud wrth ffrindiau a theulu am sut rydych yn teimlo.

Os nad ydych yn teimlo'n gyfforddus ynghylch bod yn agored yng nghwmni pobl rydych yn eu hadnabod, gallech roi cynnig ar wneud cysylltiadau newydd (ewch i Gwneud cysylltiadau newydd).

Cymerwch eich amser

Os ydych wedi bod yn teimlo'n unig ers peth amser, neu hyd yn oed os oes pobl eraill o'ch amgylch, gall meddwl am geisio cwrdd â phobl newydd, neu fod yn fwy agored gyda phobl am y tro cyntaf godi ofn arnoch. 

Ond nid oes angen i chi frysio.

  • Dechreuwch drwy fynd i rywle fel caffi, y sinema neu ddigwyddiad chwaraeon lle gallwch fod yng nghanol pobl, ond ni fydd disgwyl i chi siarad â nhw.

Byddwch yn ddewr a gofynnwch am help gan rywun. Does dim rhaid i chi wneud hynny wyneb yn wyneb; gallech rannu neges ar y cyfryngau cymdeithasol.

  • Os ydych yn bwriadu mynd i grŵp neu ddosbarth, gofynnwch a fydd rhywun rydych yn ei adnabod yn fodlon mynd gyda chi y tro cyntaf, neu gofynnwch i'r person sy'n rhedeg y dosbarth neu'r grŵp a allwch fynd i wylio yn unig y tro cyntaf.

  • Ewch i rywle lle na fydd disgwyl i chi ryngweithio ar unwaith, fel dosbarth lle mae pawb yn canolbwyntio ar weithgaredd.

  • Gofynnwch i'ch meddyg teulu a oes triniaethau siarad ar gael yn eich ardal a allai eich helpu i reoli'r effeithiau a gaiff unigrwydd ar eich iechyd meddwl.
  • Ewch i'n cymuned gymorth ar-lein Elefriends. Mae'n amgylchedd diogel a chefnogol lle gallwch drafod eich iechyd meddwl, heb ofni cael eich beirniadu, yng nghwmni eraill sy'n rhannu eich profiad.

Gwyliwch flog Lee ar sut y dechreuodd oresgyn ei unigrwydd drwy siarad â phobl ar-lein a chymryd rhan mewn ymgyrch iechyd meddwl.

Byddwch yn ofalus wrth gymharu eich hun ag eraill

Mae'n anodd iawn peidio â chymharu ein hun ag eraill. Mae pawb yn gwneud hyn, ond gall helpu i fod yn ymwybodol nad yw pethau bob amser fel y maent yn ymddangos o'r tu allan.

Gall y cyfryngau cymdeithasol, a'r ffaith ein bod yn aml iawn ond yn gweld beth mae pobl am ei rannu am eu bywydau, wneud i ni feddwl mai ni yw'r unig rai sy'n teimlo'n unig.

Mae'n bwysig atgoffa eich hun nad ydych yn gwybod sut mae pobl yn teimlo pan fyddant ar eu pen eu hunain, neu pan na fyddant yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol.

Os ydych yn poeni y gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn effeithio ar eich iechyd meddwl darllenwch ein gwybodaeth am fod yn iach ar-lein.

Ystyriwch sut rydych yn teimlo

Sut rydych yn teimlo yn gyffredinol? Gall teimlo'n unig arwain at lawer o straen a gall gael effaith fawr ar eich lles cyffredinol, a all ei gwneud yn anoddach fydd i chi gymryd camau cadarnhaol er mwyn teimlo'n well.

Meddyliwch am sut mae rhai o'r canlynol yn effeithio arnoch a ph'un a allwch wneud unrhyw beth i'w newid:

Cysgu

Gall gormod o gwsg, neu ddim digon, gael effaith fawr ar y ffordd rydych yn teimlo.

> Gweler ein gwybodaeth am broblemau cysgu

Straen

Gallwn gysylltu straen â phethau fel gwaith neu bwysau teuluol, ond mae ymchwil wedi dangos bod unigrwydd hefyd yn arwain at lawer o straen.

> Gweler ein gwybodaeth am reoli straen neu gyngor ar sut i ymlacio

Hunan-barch

Gall teimlo'n unig gael effaith fawr ar eich hyder a'ch hunan-barch, sy'n golygu ei bod yn anoddach bod yn agored a gwneud cysylltiadau newydd.

> Gweler ein gwybodaeth am wella eich hunan-barch


Symud

Mae cysylltiad agos rhwng ein hiechyd corfforol a meddyliol. Gall dechrau gwneud ymarfer corff neu gamp eich helpu i deimlo'n well mewn sawl ffordd wahanol.

> > Gweler ein gwybodaeth am weithgarwch corfforol, campau ac ymarfer corff

Bwyta

Gallai edrych ar y ffordd mae'r hyn rydych yn ei fwyta yn effeithio ar eich hwyliau eich helpu i deimlo'n well.

> Gweler ein gwybodaeth am fwyd a hwyliau


Iechyd meddwl

Os yw eich iechyd meddwl yn effeithio ar eich teimladau o unigrwydd, gallech roi cynnig ar chwilio am fwy o driniaeth neu driniaeth wahanol ar ei gyfer.

> Gweler ein gwybodaeth am ddiagnosis a thriniaethau


Gofynnwch am help

Does dim rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Gall llawer o sefydliadau eich helpu i wneud cysylltiadau.

Darllenwch straeon eraill

Mae Craig yn blogio am ei brofiadau o gymorth gan gymheiriaid drwy'r cyfryngau cymdeithasol, ac mae'n cynnig awgrymiadau i unrhyw un sydd am gael cymorth ar-lein.

> Darllenwch stori Craig

Mae Michelle yn blogio am sut y gwnaeth oresgyn yr unigrwydd a achoswyd gan ei phroblem iechyd meddwl.

> Darllenwch stori Michelle


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Ebrill 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today