Get help now Make a donation

Time to Change Wales Launches New Community Projects / Prosiectau Cymunedol Newydd Amser i Newid Cymru

Wednesday, 11 September 2013 Mind

Time to Change Wales is about to launch three exciting community projects / Mae Amser i Newid Cymru ar fin lansio tri phrosiect cymunedol cyffrous

 

Time to Change Wales is about to launch several new community projects. Take a look at some of the exciting events taking place over the coming weeks and months.

Live music to end stigma

Welsh singer-songwriter Dai Sharkey will be performing at two unique theatre gigs that combine his own brand of ‘dark folk’ with stories about his experiences of living with schizophrenia.

The stigma surrounding schizophrenia and mental health in general has had a real impact on Dai’s life. He's experienced:

“Everything from immature name calling to social disassociation… being refused jobs, being refused insurance, being told I shouldn't have a driving license, I shouldn't be around children or vulnerable adults."

The need to start conversations about mental health and schizophrenia is something he takes seriously - albeit with a sense of humour.

The shows, called 'Schizophrenic', will take place at Llanelli’s Y Ffwrnes Theatre on 23 October and The Riverfront in Newport on 2 November.

Tickets for both events are free but numbers are limited. Given that we want to reach as many people as possible, please only order a ticket if you’re definitely coming. If you order one but can’t make the event, please contact Melanie who will help find the ticket a suitable home.

Time to Write

Do you know anyone with a flair for creative writing or who would just like to give it a go?

'Time to Write' is a Powys based project that aims to bring together people with and without mental health problems for a series of creative writing workshops.

The project focuses on challenging stigma through a fun, social activity and is very much designed with the needs of people living in Powys in mind.

Project leader Nic explains:

“Living in a rural community can be difficult on a day-to-day basis having to travel to shop, work, or socialise. People with lived experience of mental health problems can be even more isolated in these circumstances.

"'Time to Write' includes four creative writing workshops in four different towns followed by a four week course in a central location from which we hope to produce a body of work that we can display in public spaces throughout Mid Wales. It is aimed at mixing people with and without lived experience of mental health issues in a safe space.”

If you’d like to hear more, or if you or someone you know would like to get involved, check out their new blog site. The four initial sessions are in Rhayader (12 September), Presteigne (18 September), Builth Wells (26 September) and Knighton (3 October).

The Bonkers Bikeride!

The Bonkers Bikeride is a pedal powered challenge to end mental health stigma and discrimination in North Wales.

It’s a bike ride from Blaenau to Barmouth on Saturday, 21 September, organised by staff and volunteers at the Tan Y Maen Wellbeing and Resource Centre in Blaenau Ffestiniog with support from Time to Change Wales.

The cycling event will bring together people with and without experience of mental health problems for fun and fresh air. But there’s also a serious message behind the event.

As the organisers explained:

“Any of us can experience a mental health problem at any time; after a bereavement, the breakdown of a relationship, losing your job or just not being able to cope. The people we help are just like you and me, we're not 'bonkers' but others sometimes say we are.”

If you're ready for a challenge why not register? Less experienced cyclists might want to consider the family route, from Dolgellau to Barmouth.

Men’s Sheds present the 'Redaffodilisation of Carmarthen'

The Men’s Sheds movement began in Australia and after setting up sheds in Scotland, Ireland and England, has finally come to Wales.

The Carmarthen Men’s Shed is a place where men can come together to improve their health and well-being by participating in community activities.

Time to Change Wales are working with the group on specific projects, starting with ‘The Redaffodilisation of Carmarthen’, which will provide opportunities for people with and without experience of mental health problems to socialise and help plant thousands of Daffodils in and around the centre of Carmarthen in late October.

If you'd like to hear more about the project contact Melanie.

Time to Change Wales are assured that ‘redaffodilisation’ is a word.


Cymraeg

Mae Amser i Newid Cymru ar fin lansio sawl prosiect cymunedol cyffrous. Darllennwch ymlaen i ddarganfod mwy am nifer o ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal dros yr wythnosau a misoedd nesaf.

Cerddoriaeth byw i rhoi diwedd ar stigma

Mi fydd y cawr a chyfansoddwr Cymraeg Dai Sharkey yn cynnal dwy gig theatre unigryw sy’n cyfuno ei gerddoriaeth ‘gwerin tywyll’ gyda straeon ag atgofion o’i brofiadau o fyw gyda sgitsoffrenia.

Mae’r stigma sy’n bodoli o amgych sgitsoffrenia a salwch meddwl yn gyffredinol yn real iawn ym mywyd Dai, sydd wedi profi pob dim o:

“Alw enwau plentynaidd i anwybyddu cymdeithasol… cael gwrthod swyddi, gwrthod yswiriant, pobl yn dweud na ddyle fod gen i drwydded gyrru, na ddylwn fod o amgylch plant neu oedolion bregus.”

Felly mae’r angen i siarad am iechyd meddwl a sgitsoffrenia yn rhywbeth y mae’n cymryd o ddifri, er fod ganddo hiwmor direudus amdano.

Enw’r ddau sioe yw Schizophrenic ac mi fyddyn nhw ar lwyfan yn Y Ffwrnes yn Llanelli ar y 23ain o Hydref a theatr Riverfront Casnewydd ar yr 2il o Dachwedd.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiadau yn rhad ac am ddim, ond mae’r niferoedd yn gyfyngedig. Gan ein bod am wahodd gymaint o bobl ac sy’n bosib, archebwch docynnau dim ond os ydych yn shwr eich bod am ddod. Os nad ydych yn gallu dod i’r digwyddiadau ar ol i chi archebu tocyn, cysylltwch â Melanie er mwyn dod o hyd i gartref da i’r tocynnau.

Amser i Ysgrifennu

Ydych chi yn nabod rhywun sydd a dawn am ysgrifennu creadigol? Neu fyse yn mwynhau rhoi cynnig arni?

Mae 'Amser i Ysgrifennu' yn broseict i ddod a pobl gyda a heb brofiad o broblemau iechyd meddwl ym Mhowys ynghyd mewn cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol.

Y bwriad yw herio stigma trwy weithgaredd sydd yn hwyl ac yn gymdeithasol, wedi ei gynllunio ag anghenion pobl Powys mewn golwg.

Fel mae Nic, arweinydd y brosiect, yn egluro:

“Mae byw mewn cymuned wledig yn gallu bod an anodd o ddydd i ddydd wrth i bobl orfod teithio i siopa, gweithio neu i gymdeithasu. Gall pobl sydd a phrofiad o broblemau iechyd meddwl fod wedi eu hynysu o dan y fath amgylchiadau.

"Mae’r brosiect yn cynnwys pedwar dosbarth ysgrifennu creadigol mewn pedwar tref a cwrs pedair wythnos mewn lleoliad ganolog lle y byddwn yn creu gwaith y gallwn arddangos mewn mannau cyhoeddus o amgylch canolbarth Cymru. Y nôd yw dod a pobl gyda a heb brofiad personol o broblemau iechyd meddwl ynghyd mewn lle diogel."

Os hoffech chi glywed rhagor, neu os hoffech chi neu rhywun yr ydych yn nabod gymryd rhan, cliciwch ar eu safle blog newydd. Mi fydd y pedair sesiwn cyntaf yn Rhaeadr (12fed o Fedi), Llanandras (18fed o Fedi), Llanfair ym Muallt (26ain o Fedi) and Tref-y-clawdd (3ydd o Hydref).

Y ‘Bonkers Bikeride’

Mae’r Bonkers Bikeride yn her ar gefn beic i rhoi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru!

Taith feicio yw hi o Flaenau Ffestiniog i’r Bermo ar Ddydd Sadwrn, 21 Fedi, wedi ei drefnu gan staff a gwirfoddolwyr Canolfan Adnoddau a Lles Tan y Maen ym Mlaenau Ffestiniog.

Mi fydd y digwyddiad yn dod a pobl sydd a profiad a pobl heb brofiad o broblemau iechyd meddwl ynghyd am ddiwrnod o hwyl yn yr awyr iach, ond mae yna neges bwysig ty ol i’r digwyddiad.

Fel mae’r trefnwyr yn egluro:

“Gall unrhywun ohonom brofi problem iechyd meddwl unrhyw dro; ar ol profedigaeth, perthynas yn dod i ben, colli swydd neu jest peidio a bod yn gallu ymdopi. Mae’r pobl yr ydym yn helpu fel chi a ni, dydn ni ddim yn ‘bonkers’ – ond mae yna rhai sy’n dweud weithiau ein bod ni.”

Os ydych chi yn barod am yr her cofrestwrch yma. Ac i’r beicwyr llai profiadol – mae’r trefnwyr wedi cynllunio taith i’r teulu, o Ddolgellau i’r Bermo.

‘Men’s Sheds’ sy’n cyflwyno ‘Ail-Gennin-Pedr-aethu’ Caerfyrddin

Cychwynodd symudiad ‘Men’s Sheds’ yn Awstralia ac, ar ol sefydlu ‘sheds’ yn Yr Alban, Iwerddon a Lloegr, mae’r syniad wedi cyrraedd Cymru.

Mae Sied Ddynion Caerfyrddin yn le i ddynion i ddod ynghyd i wella eu iechyd a lles trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.

Mae Amser i Newid Cymru yn gweithio gyda’r grwp ar brosiectau penodol, gan ddechre gyda ‘Ail-Gennin-Pedr-ethu Caerfyrddin’, a fydd yn rhoi cyfle i bobl gyda a heb broblemau iechyd meddwl i gymdeithasu a gweithio ar weithgareddau cymunedol, yn benodol plannu miloedd o flodau o amgylch canol Caerfyrddin ar ddiwedd Mis Hydref.

Os hoffech glywed mwy am y brosiect, cysylltwch â Melanie.

Rydym yn gobeithio fod ‘Ail-Gennin-Pedr-aethu’ yn air go iawn.

arrow_upwardBack to Top