Deubegynol

Yn egluro beth yw anhwylder deubegynol, pa fathau o driniaethau sydd ar gael, a sut y gallwch helpu eich hun i ymdopi. Mae hefyd yn darparu canllawiau ar yr hyn y gall ffrindiau a theulu ei wneud i helpu.

Your stories

Fy Nhaith gydag Anhwylder Deubegynol

Mae Gwen yn siarad am ei thaith gydag anhwylder deubegynol a'r hyn y mae wedi ei ddarganfod ar hyd y ffordd.


Posted on 12/09/2017

Beth yw anhwylder deubegynol?

Anhwylder deubegynol yw problem iechyd meddwl sy'n effeithio ar eich hwyl yn bennaf. Os oes gennych anhwylder deubegynol, rydych yn debygol o wynebu cyfnodau lle rydych yn profi:

  • episodau manig neu hypomanig (teimlo'n uchel)
  • episodau o iselder (teimlo'n isel)
  • o bosibl rhai symptomau seicotig yn ystod episodau manig neu episodau o iselder

Efallai y clywch gyfeiriad at y profiadau gwahanol hyn fel cyflyrau hwyl, a gallwch ddarllen mwy am hyn yn ein tudalen ar hwyliau a symptomau deubegynol.

Mae hwyl pawb yn amrywio, ond mewn anhwylder deubegynol gall y newidiadau hyn beri gofid i chi a gallant gael effaith fawr ar eich bywyd. Gallwch deimlo bod eich hwyliau uchel ac isel yn eithafol, a bod y newidiadau yn eich hwyliau yn eich llethu.

Yn dibynnu ar y ffordd rydych yn profi'r cyflyrau hwyl hyn, ac i ba raddau y maent yn effeithio arnoch, gall eich meddyg benderfynu eich bod yn dioddef o fath penodol o anhwylder deubegynol.

Gall ychwanegu at emosiwn: pan fydd fy hwyl yn uchel, rwy'n teimlo'n fwy doniol, clyfar, bywiog a chyflymach nag unrhyw un arall; pan fydd fy hwyl yn isel mae problemau'r byd cyfan yn faich arnaf.

Anhwylder deubegynol neu iselder manig?

Mae'r term 'deubegynol' yn cyfeirio at y ffordd y gall eich hwyl newid rhwng dau gyflwr gwahanol iawn - mania ac iselder. Yn y gorffennol, cyfeiriwyd at anhwylder deubegynol fel iselder manig, felly efallai y clywch bobl yn defnyddio'r term hwn o hyd. Efallai y bydd rhai gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal iechyd yn defnyddio'r term anhwylder affeithiol debegynol hefyd (mae affeithiol yn golygu bod yr anhwylder yn gysylltiedig â hwyl neu emosiynau).

 

Anhwylder deubegynol – sut deimlad yw hynny?

Gallwch wylio Laura, Steve a Joe yn siarad am eu profiad o fyw gydag anhwylder deubegynol yn y fideo hwn:

Gallwch hefyd wrando ar Siobhan yn sôn am ei phrofiad hi o anhwylder deubegynol yn y podlediad hwn:

(Darllenwch drawsgrifiad o'r podlediad hwn yma. Gwrandewch ar ragor o bodlediadau Mind ar ein Sianel Audioboom neu sianel iTunes.)

Anhwylder deubegynol a stigma

Mae llawer o bobl wedi clywed am anhwylder deubegynol, ond nid yw hynny'n golygu eu bod yn deall y diagnosis yn llawn. Efallai y gwelwch fod gan rai pobl gamdybiaeth ohonoch chi neu ddarlun negyddol o anhwylder deubegynol. Gall hyn beri gofid i chi, yn enwedig os yw'r unigolyn sy'n teimlo fel hyn yn ffrind, yn gydweithiwr, yn aelod o'r teulu neu'n weithiwr iechyd proffesiynol.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio nad ydych ar eich pen eich hun, ac nid oes rhaid i chi oddef camdriniaeth gan bobl. Dyma rai opsiynau y gallech eu hystyried:

  • Dangoswch y wybodaeth hon i bobl er mwyn eu helpu i ddeall mwy am yr hyn mae eich diagnosis yn ei olygu mewn gwirionedd.
  • Cymerwch fwy o ran yn eich triniaeth. Mae ein tudalennau ar geisio cael help ar gyfer problem iechyd meddwl rhoi canllawiau ar leisio barn ynghylch eich triniaeth, sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, a'r camau y gallwch eu cymryd os nad ydych yn fodlon ar eich gofal.
  • Byddwch yn ymwybodol o'ch hawliau. Mae ein tudalennau ar hawliau cyfreithiol yn rhoi mwy o wybodaeth.
  • Gweithredwch gyda Mind. Chwiliwch am ein tudalen ymgyrchoedd i gael manylion am y ffyrdd gwahanol y gallwch gymryd rhan er mwyn ein helpu i herio stigma.

Yr hyn sydd fwyaf o help i mi yw sylweddoli a derbyn yn barhaus nad yw'r ffordd y mae fy anhwylder deubegynol yn amlygu ei hun, na'r symptomau rwy'n eu harddangos, yn nodweddion personoliaeth nac yn 'ymddygiad gwael'.


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Hydref 2015. Byddwn yn ei diwygio yn 2018.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today