Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Symud i wasanaethau oedolion

Canllaw ar gyfer beth i ddisgwyl pryd rydych chi'n symud o wasanaethau plant i wasanaethau iechyd meddwl i oedolion, a beth i wneud os mae rhywbeth yn mynd o'i le.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Beth fydd yn digwydd os caf i broblemau wrth symud i wasanaethau oedolion?

Weithiau nid yw symud o CAMHS i wasanaethau oedolion yn mynd fel y dylai, ac mae'n bosib y bydd angen i chi roi gwybod i rywun. Ni waeth beth yw'r broblem, dydych chi ddim ar eich pen eich hun ac rydych chi'n haeddu cymorth.

Y problemau sy'n codi weithiau yw:

 • Does neb yn rheoli'r broses o'ch symud o CAMHS i Wasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion
 • Dydych chi ddim wedi cael copi o'ch cynllun gofal sy'n esbonio'r hyn sydd ei angen arnoch a'r cymorth y byddwch yn ei gael wrth symud i wasanaethau oedolion
 • Rydych chi wedi cael copi o'ch cynllun gofal, ond nid ydych yn cytuno â'r hyn mae'n ei ddweud
 • Dydych chi ddim yn cael eich cyfeirio at wasanaethau oedolion, ond rydych chi'n dymuno i hynny ddigwydd
 • Mae bwlch rhwng yr adeg mae CAMHS yn dod i ben a chael cymorth gan y gwasanaethau oedolion 
 • Rydych chi wedi cael gwybod nad ydych yn bodloni'r meini prawf ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion


Ni waeth beth yw'r broblem, rydym ni yma i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnoch.

Isod, mae syniadau ar gyfer pethau a allai helpu, ond gall y rhain fod yn anodd, felly os oes modd ceisiwch ofyn am gymorth gan ffrind neu oedolyn rydych yn ymddiried ynddo/ynddi. 

Siarad â'ch tîm CAMHS

Os ydych chi'n anhapus â'r ffordd mae pethau'n mynd, dylech ddweud wrth yr unigolyn sy'n rheoli'r broses o'ch symud i wasanaethau oedolion.

Os nad ydych chi'n gwybod pwy sy'n gyfrifol am wneud hynny, gofynnwch i siarad â rheolwr eich gwasanaeth CAMHS ac esboniwch sut rydych chi'n teimlo, beth rydych chi'n teimlo sy'n mynd o'i le, a'r hyn yr hoffech ei newid. Gallech wneud hyn wyneb yn wyneb, dros y ffôn, mewn llythyr neu e-bost.

Canfod beth ddylai fod yn digwydd

Bydd eich tîm CAMHS yn dilyn polisi i'ch symud o CAMHS i Wasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion. Os nad ydych chi'n siŵr a ydych chi'n cael y cymorth iawn, neu os nad ydych chi'n teimlo bod eich cyfnod pontio i wasanaethau oedolion yn mynd fel y dylai, gallwch holi eich tîm CAMHS i weld copi o'r polisi.

Gallai eiriolwr eich helpu chi i fynd drwy'r polisi hwn a'ch helpu i ddeall os ydych chi'n cael y cymorth rydych chi'n ei haeddu. Gallwch chi hefyd ddarllen ein tudalen ar Beth i'w ddisgwyl i gael gwybodaeth ynghylch yr hyn ddylai fod yn digwydd.

Dod o hyd i eiriolwr

Os oes angen rhagor o gefnogaeth arnoch neu os ydych chi'n cael problemau symud i wasanaethau oedolion, gallai fod yn ddefnyddiol dod o hyd i eiriolwr.

Gall eiriolwr fod yn ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo/ynddi neu aelod o'r teulu, neu eiriolwr proffesiynol. Mae eiriolwyr yn bobl sy'n helpu drwy wneud y canlynol:

 • mynd i apwyntiadau gyda chi
 • helpu i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed a'ch bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch
 • gofyn cwestiynau nad ydych chi'n gyfforddus yn eu gofyn
 • eich atgoffa os ydych chi wedi anghofio gofyn rhywbeth
 • helpu i esbonio neu ddod o hyd i wybodaeth.

Ble alla i ddod o hyd i eiriolwr proffesiynol?

Er mwyn dod o hyd i eiriolwr, efallai y bydd hi'n help gofyn i'ch meddyg os yw'n gwybod am unrhyw wasanaethau eirioli lleol. 

Os ydych chi'n byw yng Nghymru - gallech gysylltu â'r Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol.

Os ydych chi'n byw yn Lloegr - gallech hefyd gysylltu â VoiceAbility neu POhWER sy'n sefydliadau elusennol sy'n cynnig gwasanaethau eirioli yn rhad ac am ddim.

Gwneud cwyn

Os ydych chi'n teimlo nad ydych yn cael eich trin yn deg neu os nad ydych wedi cael y cymorth sydd ei angen arnoch, gallwch wneud cwyn.

Gallwch ofyn i'r gwasanaeth rydych chi'n cwyno amdano sut i wneud hyn. Efallai y byddan nhw'n gofyn i chi ysgrifennu llythyr i gwyno, neu lenwi ffurflen. Os ydych chi'n ansicr ynghylch yr hyn y dylech ei gynnwys yn eich cwyn, gallwch ddefnyddio ein llythyr templed (Word or PDF - ffenestr newydd) i'ch helpu.

Gall gwneud cwyn fod yn broses anodd, yn enwedig os nad ydych chi'n teimlo'n dda. Weithiau gall fod yn ddefnyddiol gofyn i oedolyn rydych yn ymddiried ynddo/ynddi i'ch helpu, neu edrych a oes gwasanaeth eiriolaeth ym maes cwynion gan y GIG yn eich ardal. Gallan nhw eich helpu i ysgrifennu'r hyn rydych yn poeni amdano, a beth fyddech chi'n hoffi ei weld yn digwydd.

Edrych ar ddewisiadau eraill o ran cymorth 

Os nad ydych chi'n cael y cymorth sydd ei angen arnoch gan CAMHS neu wasanaethau oedolion am unrhyw reswm, mae llawer o fannau eraill y gallwch chi fynd i gael cymorth, fel y canlynol:

 • eich meddyg.
 • gwasanaethau elusennau - er enghraifft, fe allai hynny olygu cymorth drwy gwnsela, neu grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid lle gallwch chi gyfarfod pobl ifanc eraill i siarad am eich profiadau a rhannu awgrymiadau.
 • ysgol, coleg neu brifysgol - yn aml mae'r rhain yn darparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl.

I weld mwy o ddewisiadau, darllenwch ein tudalen ar ddod o hyd i gymorth.

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn Mehefin 2019. Byddwn yn ei diwygio yn 2021.

Mae cyfeirnodau ar gael. Os dymunwch atgynhyrchu'r wybodaeth hon, ewch i'n tudalen ar ganiatâd a thrwydded.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig