Mynnwch help nawr Gwnech rodd

Sut i reoli eich llesiant tra ar ffyrlo

Mae’n adeg ansicr i ni gyd, a gyda dros naw miliwn ohonom yn debygol o orfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith dros dro, neu gael ein rhoi ar ‘ffyrlo’ o ganlyniad i’r coronafeirws, gall hyn greu heriau ychwanegol o ran iechyd meddwl. Felly, mae’n bwysig cymryd gofal o’ch llesiant yn ystod y cyfnod hwn gyda chefnogaeth eich cyflogwr. Am ragor o wybodaeth ynghylch ffyrlo, ewch i wefan Llywodraeth y DU.

Pa effaith y gallai bod ar ffyrlo gael ar eich llesiant?

Gall bod ar ffyrlo edrych fel cyfle i gymryd saib o weithio mewn sefyllfa heriol, ond efallai y byddwch yn wynebu heriau eraill yn ystod y cyfnod hwn.

Gall hyn gynnwys gweld eisiau strwythur yn eich bywyd bob dydd neu deimlo’n brin o gymhelliad neu frwdfrydedd. Gall hyn arwain at leihad mewn lefelau o hunan-barch neu hunan-hyder. Yn y tymor byr, efallai bydd gennych bryderon ariannol o ganlyniad i gwymp yn eich incwm, neu bryderon mwy tymor hir ynghylch colli eich swydd.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Gall ymbellhau cymdeithasol, hunan-ynysu a pheidio bod mewn cyswllt â’ch cydweithwyr gynyddu teimladau fel unigrwydd. Mae’n bosib y gall bod â gormod o amser i feddwl am eich sefyllfa eich llethu, ac achosi problemau iechyd meddwl newydd, neu waethygu rhai sydd eisoes yn bodoli. Fodd bynnag, efallai bydd llai o amser gennych, ac y byddwch yn ei chael yn anodd delio â chyfrifoldebau gofalu ychwanegol os ydych yn edrych ar ôl eich plant neu berthnasau bregus.

Dyma ambell gam y gallwch chi eu cymryd i ymdopi â’r heriau hyn:  

1. Gosodwch drefn i’ch diwrnod

Efallai bydd eich cyflogwr yn gallu eich cynorthwyo i lunio cynllun gweithredu i drefnu eich amser tra ar ffyrlo. Gall hyn eich cynorthwyo i adnabod unrhyw amcanion personol neu broffesiynol i ganolbwyntio arnyn nhw ac unrhyw gamau y gallwch chi eu cymryd i aros yn iach.

2. Siaradwch â’ch cydweithwyr

Mae’n bwysig cadw mewn cysylltiad â’ch cydweithwyr yn rheolaidd (boed ar ffyrlo neu beidio). Gyda 60% o bobl yn dweud bod unigrwydd yn gwaethygu eu hiechyd meddwl ar hyn o bryd, bydd cadw mewn cysylltiad â’ch cydweithwyr yn gwneud i chi deimlo’n llai unig.

3. Lluniwch amcanion gyda’ch gilydd

Gallech ystyried rhoi tro ar gyrraedd amcanion gyda’ch gilydd fel  tîm o gydweithwyr. Gall hyn roi rhywbeth i chi weithio tuag ato a’ch cynorthwyo i greu ymdeimlad o gymuned gyda’ch cydweithwyr, yn ogystal â ffordd dda o dreulio eich amser. Gallech ystyried gosod her greadigol neu gorfforol, neu ddechrau clwb llyfrau neu ffilmiau ar-lein.

4. Lluniwch gynllun ariannol

Gallech ystyried llunio cynllun ariannol, yn enwedig os yw mynd ar ffyrlo yn golygu eich bod yn colli cyfran o’ch cyflog.

Gall pryderon ariannol gael effaith andwyol ar eich iechyd meddwl felly gall cynllun ariannol eich galluogi i reoli eich arian a’ch llesiant.

Gall sefydliadau fel y Gwasanaeth Cynghori Ariannol eich helpu gyda hyn. Gallech  hefyd edrych i weld os ydych yn gymwys am gymorth ariannol arall, fel gorddrafft di-log neu forgais, benthyciad neu wyliau cerdyn credyd.

5. Ystyriwch eich datblygiad personol

Gall dilyn hyfforddiant ar-lein i gyrraedd amcanion personol neu broffesiynol eich helpu i gadw eich cymhelliant ac i roi hwb i’ch hunan-hyder. Ar gyfer datblygiad personol, mae gwersi ar gael ar YouTube, mae’r Llywodraeth wedi sefydlu gwefan y Blwch Sgiliau ar gyfer cyrsiau llythrennedd digidol a rhifedd yn rhad ac am ddim, ac mae’r Brifysgol Agored yn cynnig cannoedd o gyrsiau’n rhad ac am ddim hefyd.

Gall gwirfoddoli yn eich cymuned yn ystod y cyfnod anodd hwn eich helpu i ddatblygu sgiliau ac ennill profiad, yn ogystal â rhoi ymdeimlad o gymhelliant i chi. Mae’r NCVO wedi llunio’r canllaw hwn i esbonio gwirfoddoli yn ystod argyfwng y coronafeirws.

6. Mynnwch gefnogaeth gan eich cyflogwr

Gall eich cyflogwr eich cynorthwyo i aros mewn cysylltiad â’r sefydliad a chefnogi eich llesiant tra eich bod ar ffyrlo. Gallech holi am y canlynol:

  • Apwyntiadau rheolaidd i drafod llesiant, yn ddelfrydol trwy alwad fideo a chyfarfodydd tîm ar-lein;
  • Cael gwybodaeth reolaidd am unrhyw ddatblygiadau sy’n ymwneud â’r cwmni;
  • A ydyn nhw ar gael i drafod unrhyw bryderon sy’n ymwneud â gwaith a’r sefyllfa bresennol, yn ogystal â’r dyfodol.

7. Chwiliwch am gefnogaeth mewn lleoedd eraill

Os ydych chi wedi llunio cynllun gweithredu i drefnu eich diwrnod, efallai y byddai’n syniad i chi rannu hwn gyda ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sy’n gallu rhoi cefnogaeth i chi pan fo angen. Os ydych chi’n ei chael yn anodd a bod gan eich cwmni Raglen Cymorth i Weithwyr (Employee Assistance Programme / EAP) cofiwch ei bod yn dal yn weithredol tra eich bod ar ffyrlo.

Yn ogystal â hyn mae gwybodaeth gennym am y coronafeirws a sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ogystal ag adnoddau o’r Mental Health ar Work toolkit (Saesneg yn unig).

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig