Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Ymgyrchoedd Mind Cymru

O lobïo gwleidyddion yn San Steffan a’r Senedd i adeiladu pwysau am wasanaethau gwell yn eich ardal leol - rydym yn ymgyrchu i gyrraedd sefyllfa well i’r rhai ohonom yng Nghymru sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Symud i wasanaethau oedolion 

Mae symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion yn gadael llawer yn teimlo eu bod wedi cael eu gadael, eu bod ar eu pen eu hunain ac yn cael eu hanwybyddu. Mae ein hymgyrch Sortiwch y Switsh yn brwydro dros newid y system.

>Darllenwch am yr ymgyrch

Tâl Salwch Statudol

Nid yw Tâl Salwch Statudol yn ddigon da. Ni ddylai neb dalu pris mor uchel am orfod cymryd amser i ffwrdd yn sâl oherwydd eu hiechyd meddwl. Rydym yn ymgyrchu i'w newid.

>Darllenwch am yr ymgyrch

Iechyd meddwl goroeswyr strôc

Dim ond 3% o oroeswyr strôc sydd â phroblem iechyd meddwl sy’n cael cymorth pan fydd ei angen arnynt fwyaf. Rydym yn gweithio gyda'r Gymdeithas Strôc i newid hyn.

>Darllenwch yr adroddiad

Budd-daliadau

Nid yw'r system les yn gweithio i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Rydym yn ymgyrchu i wneud yn si┼Ár bod budd-daliadau yn helpu pobl i fyw gydag annibyniaeth ac urddas.

>Darllenwch am yr ymgyrch

Stigma

Rydym yn gweithio i roi terfyn ar stigma a gwahaniaethu ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl. Rydym yn gwneud hyn drwy ein hymgyrch gwrth-stigma, Amser i Newid Cymru.

>Darllenwch am yr ymgyrch

Miliwn o ddwylo

Mae ein hymchwil yn dangos nad yw pobl ifanc bob amser yn deall sut i ofalu am eu hiechyd meddwl. Rydyn ni'n gweithio gyda'r Sgowtiaid fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu dysgu am iechyd meddwl.

>Darllenwch am yr ymgyrch

Sut i gymryd rhan

Mae ymgyrchwyr Mind yn gweithio gyda ni i ymgyrchu am well bargen i bobl â phroblemau iechyd meddwl.

Fel ymgyrchydd Mind, efallai y byddwch yn llofnodi deisebau, ysgrifennu at eich AS, neu rannu eich profiadau o iechyd meddwl.

Beth bynnag a wnewch, byddwch yn brwydro i wella iechyd meddwl pobl yng Nghymru.

Cofrestrwch fel ymgyrchydd

Dysgwch fwy am iechyd meddwl yng Nghymru

Mae gennym lawer o adroddiadau am faterion iechyd meddwl, a sut maent yn effeithio ar bobl yng Nghymru.

Darllenwch yr adroddiadau

Sortiwch y Switsh

Mae gan bobl ifanc yr hawl i gymorth iechyd meddwl, beth bynnag eu hoedran. Ond mae symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion yn teimlo eu bod wedi cael eu gadael, eu bod ar eu pen eu hunain ac yn cael eu hanwybyddu. Mae angen newid y system. Ymunwch â'n hymgyrch i Sortio'r Switsh.

Dod yn ymgyrchydd

Mae ymgyrchwyr Mind yn gweithio gyda ni i ymgyrchu am fargen well i bobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl. Cofrestrwch i fod yn ymgyrchydd Mind heddiw. Byddwn ni'n eich cefnogi chi i godi llais a gweithredu ar un, neu bob un, o'n hymgyrchoedd.

 

Sefwch Drosof I

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru deall ac ymateb i’r heriau sy’n wynebu pob un ohonom gyda phroblemau iechyd meddwl. #SefwchDrosofI yw ein hymgyrch i sicrhau mae hyn yn digwydd.

 

Miliwn o ddwylo

Mae ein hymchwil yn dangos nad yw pobl ifanc bob amser yn deall sut i ofalu am eu hiechyd meddwl. Rydyn ni'n gweithio gyda'r Scowtiaid fel rhan o'u rhaglen Miliwn o Ddwylo, i bobl ifanc gael dysgu mwy am iechyd meddwl. 

Tâl Salwch Statudol

Dim ond £95.85 yr wythnos yw Tâl Salwch Statudol, sy'n ein gorfodi ni i wneud y dewis amhosibl rhwng gofalu am ein hiechyd meddwl a thalu biliau neu brynu bwyd. Ni ddylai unrhyw un orfod talu pris mor uchel am gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eu hiechyd meddwl.

Budd-daliadau

Mae'r system les yn newid drwy'r amser, ac rydyn ni'n gwybod bod ffordd bell i fynd nes ei fod yn gweithio i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Rydyn ni'n ymgyrchu i sicrhau bod budd-daliadau yn cynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol a gydag urddas. 

Amser i Newid Cymru

Law yn llaw gyda Adferiad Recover, rydyn ni'n gweithio i roi terfyn ar stigma a gwahaniaethu i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru trwy gyfrwng ein hymgyrch gwrth-stigma uchelgeisiol. 

 

Adroddiadau a chanllawiau

Darllenwch ein hadroddiadau ar ystod o faterion iechyd meddwl, a sut maent yn effeithio ar bobl yng Nghymru.

Ffyrdd eraill o gymryd rhan

arrow_upwardYn ôl i'r brig