Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Adroddiadau Mind Cymru

Adroddiadau Mind Cymru ar faterion iechyd meddwl yng Nghymru.

This page is also available in English.

Strategaeth iechyd meddwl newydd i Gymru


Yn 2023 buom yn siarad â thua 400 o bobl i ofyn beth yw eu blaenoriaethau ar gyfer strategaeth iechyd meddwl nesaf Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2024. Mae’r adroddiad hwn yn archwilio pa gamau y mae angen i ni eu gweld gan y llywodraeth yn y strategaeth newydd am Gymru hapus ac iach.

Adroddiad Cymraeg

Adroddiad Saesneg

Ymchwil ar effaith coronafeirws


Mae'r pandemig coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau iechyd meddwl presennol.

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar yr effaith y mae coronafeirws wedi’i chael ar iechyd meddwl, yn enwedig ar gymunedau agored i niwed.

Adroddiad Cymraeg

Adroddiad Saesneg

Problemau gyda gwasanaethau digidol


Roedd y pandemig coronafeirws yn golygu bod gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru wedi datblygu ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys apwyntiadau digidol.

Roedd hyn yn helpu pobl i gael cymorth yn ystod y cyfnod clo. Ond roedd llawer o broblemau gyda'r gwasanaethau digidol yma. Mae’r adroddiad hwn yn archwilio’r materion hynny.

Adroddiad Cymraeg

Adroddiad Saesneg

Amseroedd aros am therapi


Mae miloedd o bobl ledled Cymru yn aros yn hirach na'r targed o 26 wythnos i gael therapi seicolegol arbenigol. Mae cannoedd o bobl yn aros am fwy na flwyddyn.

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut y gall Llywodraeth Cymru wella dewis, cynyddu capasiti a lleihau amseroedd aros.

Adroddiad Cymraeg

Adroddiad Saesneg

Effeithiau'r pandemig ar iechyd meddwl


Trwy ein hymchwil yn 2020, dywedodd mwy na 800 o bobl wrthym sut yr effeithiodd y pandemig ar eu hiechyd meddwl.

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio profiadau'r bobl hynny.

Adroddiad Cymraeg

Adroddiad Saesneg

Ailadeiladu Meddyliau ar ôl strôc

Mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Strôc, buom yn gweithio gyda goroeswyr strôc i ddeall y bylchau mewn cymorth iechyd meddwl yn dilyn strôc, a beth y gellir ei wneud yn ei gylch. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r profiadau hynny ac yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru a’r GIG.

Adroddiad Cymraeg

Adroddiad Saesneg

Gwella hawliau pobl o ran iechyd meddwl

Mae’r Mesur Iechyd Meddwl yn ddarn o ddeddfwriaeth sy’n canolbwyntio ar wella hawliau pobl i gael cymorth iechyd meddwl. Hawliau fel cael mynediad at driniaeth, ac eiriolaeth yn yr ysbyty. Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar yr effeithiau y mae’r Mesur wedi’u cael. A beth arall y gellir ei wneud.

Adroddiad Cymraeg

Addroddiad Saesneg

Hands holding up a Mind sign or petition outside Parliament

Ymgyrchoedd

Rydyn ni'n ymgyrchu i gael bargen well i'r rhai ohonom yng Nghymru sydd â phroblemau iechyd meddwl. Darganfyddwch fwy.

" "

Sefwch Drosof I 

Ymunwch â'n hymgyrch i sicrhau fod addewidion etholiad Llywodraeth Cymru'n golygu newid go iawn.

A picture of the Cardiff skyline, with the ferris wheel and river.

Mind Cymru

Gyda'n rhwydwaith o 20 grŵp Mind lleol, ni yw'r brif elusen iechyd meddwl yng Nghymru. Darganfyddwch fwy.

Y Mesur Iechyd Meddwl

Mae’r Mesur Iechyd Meddwl yn ddarn uchelgeisiol o ddeddfwriaeth i wella gwasanaethau iechyd meddwl i bawb. Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut mae wedi newid y ffordd mae pobl yn cael gafael ar gymorth ac mae’n gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru i wella cymorth.

Darllen yr adroddiad

Rhy Hir i Aros

Mae miloedd o bobl ledled Cymru’n disgwyl mwy na’r targed o 26 wythnos am therapi seicolegol arbenigol, a channoedd o bobl yn disgwyl am fwy na blwyddyn. Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru wella’r dewis, cynyddu’r ddarpariaeth a lleihau amseroedd aros.

Darllen yr adroddiad

Canlyniadau Coronafeirws

Mae ein hymchwil ddiweddaraf ynglŷn â effaith y coronafeirws ar iechyd meddwl yng Nghymru yn paentio darlun o anghydraddoldebau gwaethygol. Mae'n angenrheidiol dydy cymunedau bregus ddim yn cael eu gadael ar ôl.

Darllen yr adroddiad

Ceisio Cysylltu

Mae’r pandemig coronafeirws yn golygu fod gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru wedi gorfod datblygu ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys apwyntiadau digidol. Er bod hynny wedi galluogi pobl i gael cefnogaeth yn ystod y cyfnod clo, mae yna nifer o broblemau arwyddocaol gyda darpariaeth ddigidol mae’n rhaid eu hwynebu.

Darllen yr adroddiad

Yr Argyfwng Iechyd Meddwl

Trwy’n hymchwil, dywedodd dros 800 ohonoch wrthym ni sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eich iechyd meddwl. Mae’r canfyddiadau’n glir. Nid yw blaenoriaethu iechyd meddwl yng Nghymru erioed wedi bod mor hanfodol.

Darllen yr adroddiad

arrow_upwardYn ôl i'r brig