er gwell iechyd meddwl
Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Mind Cymru sy'n cynrychioli Mind yng Nghymru

Ni yw Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl

Rydym yn gymuned frwdfrydig o bobl yng Nghymru na fydd yn ildio nes bod pawb sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl yng Nghymru yn cael y gefnogaeth a'r parch y maent yn eu haeddu. Law yn llaw â'n 20 grŵp Mind lleol, rydym yn benderfynol o wella iechyd meddwl yn y wlad hon. Gyda'n gilydd, ni yw Mind Cymru.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cefnogaeth ar lein

Os ydych chi'n byw gyda phroblem iechyd meddwl – neu'n adnabod rhywun sy'n byw gydag un – mae dod o hyd i'r wybodaeth gywir am gyflwr, opsiynau ar gyfer triniaeth neu faterion ymarferol yn hollbwysig.

Darllenwch ein tudalennau gwybodaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cefnogaeth yn Lleol

Law yn llaw gyda'n rhwydwaith o 20 grŵp Mind lleol yng Nghymru, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau iechyd meddwl i'ch cynorthwyo i fyw'r hyn

Dod o hyd i'ch grŵp Mind Lleol

Llinell Wybodaeth

Cysylltwch â ni ar ein llinell wybodaeth i gael gwybod am y mathau gwahanol o broblemau iechyd meddwl, lle i gael help, moddion, triniaethau amgen ac eirioli. Ffoniwch ar 0300 123 3393, e-bostiwch [email protected] neu anfonwch neges destun at 86463.

Someone is colouring in a mindful colouring book at their Crafternoon. There are some mouth watering strawberries to side - as a tasty snack

Codi Arian neu Gyfrannu

Ni fyddem yn bodoli heb y rheini sy'n codi arian ac sy'n cyfrannu ar draws Cymru. Dewiswch eich ffordd chi o gyfrannu neu godi arian i'n cynorthwyo ni i gynnig cefnogaeth a pharch i fwy o bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Ymgyrchu

Rydym yn credu bod hawl gan bawb sy'n dioddef â problem iechyd meddwl i brofi gofal a gwasanaethau ardderchog. Rydym hefyd yn credu y dylech gael eich trin yn deg, mewn modd cadarnhaol a gyda pharch. Darganfyddwch beth sy'n ein hysbrydoli i weithio ar bolisi iechyd meddwl yng Nghymru a sut i ddechrau ymgyrchu.

Cymryd rhan

Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli yn Mind fod yn brofiad buddiol a defnyddiol. Yn ogystal â chymryd rôl ym mhencadlys Mind Cymru yng Nghaerdydd, neu yn un o'n nifer o grwpiau lleol neu siopau Mind, mae nifer o ffyrdd eraill y gallwch roi eich amser - cymeradwyo, gwneud blog fideo, ymuno â'n hymgyrchwyr, siarad â'r cyfryngau a mwy.

Dod o hyd i'ch rôl gwirfoddoli

Cysylltwch â ni

Ysgrifennwch atom yn Mind Cymru, 3ydd Llawr, Castlebridge 4, Castlebridge, 5-19 Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen, Caerdydd, CF11 9AB Ffoniwch ni ar 029 2039 5123 neu e-bostiwch ni ar [email protected]

Cysylltwch â ni

Sut rydym yn cael ein llywodraethu

Yng Nghymru, rydym yn gosod ein hagenda ein hunain ac yn blaenoriaethu ymgyrchoedd a phrosiectau sy'n bwysig i bobl sy'n byw yma. Rydym yn cael ein llywodraethu gan 'Pwyllgor', sef pwyllgor o wirfoddolwyr sy'n helpu ein cyfeirio gan sicrhau ein bod ar y trywydd cywir.

"Rwy'n credu bod Mind ar flaen y gad yn codi ymwybyddiaeth cymdeithas o iechyd meddwl."

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig