Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Grwpiau Mind lleol yng Nghymru

Mae pob un o'r 16 Mind lleol yng Nghymru yn wahanol, gan eu bod i gyd yn cynnig gwasanaethau iechyd meddwl wedi'u teilwra i anghenion eu cymuned leol ac yn ymateb iddynt.

This page is also available in English.

Ble mae fy Mind lleol, sut y gallant fy nghefnogi a sut y gallaf i eu cefnogi nhw?

No results found.

“Galla i ddweud yn sicr bod fy Mind lleol nid yn unig wedi fy nghadw'n fyw, ond wedi fy nghadw'n fyw ac yn fy nghartref gyda fy mhlant. Nawr, dwi’n gwybod fy mod i’n haeddu bod yn hapus.”

Nicki, Powys

Mae eich Mind lleol yno i chi ac i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl

Mae pob Mind lleol yn wahanol. Gan eu bod yn lleol, mae gwasanaethau'n seiliedig ar yr hyn sydd ei angen ar gymunedau.

Golygir hyn y gall beth sydd ar gael amrywio o un Mind lleol i’r llall.

Mae nifer o grwpiau Mind lleol yn darparu therapi a gwasanaethau cwnsela, tra bod rhai yn darparu cymorth brys pan fydd rhywun yn cyrraedd argyfwng gyda'u hiechyd meddwl.

Mewn rhai, gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chyngor ar fudd-daliadau, tai a hawliau cyfreithiol.

Sut gallwch chi gefnogi eich Mind lleol?

Elusennau annibynnol yw gwasanaethau Mind lleol, sy'n codi eu harian eu hunain, ac sydd â byrddau eu hunain sy'n gyfrifol am y ffordd y cânt eu rhedeg.

Gallwch helpu eich Mind lleol i wneud mwy drwy godi arian. Mae rhoi yn lleol yn golygu y bydd eich rhodd yn cefnogi eich cymuned.

Gall gwirfoddoli yn eich Mind lleol helpu i gefnogi mwy o bobl yn eich ardal.

Gwirfoddoli

Gall sefydliadau hefyd ymuno â'r frwydr dros iechyd meddwl.

Partneru gyda ni

Beth yw Ffederasiwn Mind?

Rydym yn rhan o deulu sy’n cynnwys ein siopau elusen a rhwydwaith o dros 100 o elusennau Mind lleol ledled Cymru a Lloegr.

Yn unedig yn ein pwrpas, ni fyddwn yn ildio nes bod pawb sy’n profi problem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch.

Rhyngddynt, mae'r 18 Mind lleol yng Nghymru yn cynnig gwasanaethau ymhob un o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru ac mae ganddynt bresenoldeb ym mhob un o olion traed y 7 Bwrdd Iechyd Lleol.

Sut mae Mind Cymru a grwpiau Mind lleol yn gweithio gyda'i gilydd?

Drwy weithio gyda grwpiau Mind lleol, gallwn gyrraedd mwy o bobl ac adeiladu Cymru iachach. Rydym yn rhannu gwybodaeth a syniadau. Rydym yn cefnogi ac yn buddsoddi yng ngwaith grwpiau Mind lleol.

Mae ein cynllun strategol tair blynedd, Un Mind yng Nghymru, yn nodi sut y byddwn yn cydweithio fel rhwydwaith i ddod yn fwy cynhwysol ac effeithiol. Gyda’n gilydd gallwn gyrraedd pob cornel o Gymru, gan gynnig gwasanaethau a chymorth i bobl sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

I gael gwybod mwy am ffyrdd o gydweithio neu cyllid Cymru gyfan, cysylltwch â'n Pennaeth Rhwydweithiau (Cymru), Simon Stephens.

arrow_upwardYn ôl i'r brig