er gwell iechyd meddwl
Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Ymgyrchoedd Mind Cymru

O lobïo gwleidyddion yn San Steffan a’r Senedd i adeiladu pwysau am wasanaethau gwell yn eich ardal leol - rydym yn ymgyrchu i gyrraedd sefyllfa well i’r rhai ohonom yng Nghymru sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dod yn ymgyrchydd

Rydyn ni'n credu y dylai pawb sydd â phroblem iechyd meddwl gael mynediad at ofal a gwasanaethau gwych. Dylech gael eich trin yn deg, yn gadarnhaol a gyda pharch. Darganfyddwch beth sy'n ein hysbrydoli ni a sut i ddod yn ymgyrchydd.  

 

Sefwch Drosof I

Mae'r etholiad i'r Senedd yn gyfle arbennig i ddylanwadu ar bolisi a gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf. Rhaid i'r rheini sy’n gwneud penderfyniadau ddeall ac ymateb i’r heriau sy’n wynebu pob un ohonom gyda phroblemau iechyd meddwl. #SefwchDrosofi yw ein hymgyrch i sicrhau mae hyn yn digwydd.

 

Miliwn o ddwylo

Mae ein hymchwil yn dangos nad yw pobl ifanc bob amser yn deall sut i ofalu am eu hiechyd meddwl. Rydyn ni'n gweithio gyda'r Scowtiaid fel rhan o'u rhaglen Miliwn o Ddwylo, i bobl ifanc gael dysgu mwy am iechyd meddwl. 

Tâl Salwch Statudol

Dim ond £95.85 yr wythnos yw Tâl Salwch Statudol, sy'n ein gorfodi ni i wneud y dewis amhosibl rhwng gofalu am ein hiechyd meddwl a thalu biliau neu brynu bwyd. Ni ddylai unrhyw un orfod talu pris mor uchel am gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eu hiechyd meddwl.

Budd-daliadau

Mae'r system les yn newid drwy'r amser, ac rydyn ni'n gwybod bod ffordd bell i fynd nes ei fod yn gweithio i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Rydyn ni'n ymgyrchu i sicrhau bod budd-daliadau yn cynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol a gydag urddas. 

Amser i Newid Cymru

Law yn llaw gyda Hafal, rydyn ni'n gweithio i roi terfyn ar stigma a gwahaniaethu i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru trwy gyfrwng ein hymgyrch gwrth-stigma uchelgeisiol. 

 

Ffyrdd eraill o gymryd rhan

arrow_upwardYn ôl i'r brig