Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Deall fy nheimladau – ar gyfer pobl ifanc

Gwybodaeth ar gyfer pan fyddwch chi'n cael trafferth gyda sut rydych chi'n teimlo ac eisiau deall pam.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Deall fy nheimladau

Weithiau mae ein teimladau'n gallu bod yn ofnadwy o drist neu ofnus, yn enwedig os nad ydych chi'n siŵr pam eich bod yn teimlo'r ffordd hynny. Ydych chi'n teimlo'n drist, yn ofnus neu'n bryderus? A ddim yn siŵr pam bod hynny? Rydyn ni yma i'ch helpu chi i ddeall.

Mae gan y dudalen hon wybodaeth am y canlynol:

Beth sy'n digwydd i mi?

Mae'n gallu bod yn anodd deall meddyliau a theimladau. Efallai eich bod yn cael teimladau newydd nad ydych chi'n eu deall, er enghraifft:

 • ddim yn teimlo fel chi eich hun
 • teimlo bod rhywbeth o'i le
 • ei chael hi'n anodd mwynhau pethau rydych chi'n eu mwynhau fel arfer, fel treulio amser gyda ffrindiau neu wneud eich hoff weithgaredd
 • teimlo'n flin neu'n drist
 • eisiau bod ar eich pen eich hun
 • cael meddyliau rhyfedd nad ydych chi'n eu deal

Os ydych chi'n poeni am unrhyw beth rydych chi'n ei deimlo, yna mae bwrw eich bol wrth rywun yn gallu helpu. Efallai mai angen sgwrs ydych chi – neu efallai byddwch yn gweld bod gwybodaeth a chymorth ar gael sy'n gallu helpu.

Pam ydw i'n teimlo fel hyn?

Mae llawer o bethau sy'n gallu effeithio ar y ffordd rydych chi'n teimlo, fel:

 • problemau gartref, yn yr ysgol neu mewn perthnasoedd
 • newidiadau mawr yn eich bywyd
 • dryswch am bwy ydych chi, eich rhywioldeb neu eich credoau
 • pwysau gennych chi eich hun neu gan bobl eraill
 • teimlo'n unig neu deimlo bod neb yn deall
 • cael eich bwlio neu eich cam-drin
 • poeni am yr hyn sy'n digwydd yn y byd, fel y pethau rydych chi'n eu gweld yn y newyddion

Beth bynnag yw'r rheswm, dydych chi ddim ar eich pen eich hun ac mae cymorth ar gael.

Pa bryd mae rhywbeth yn troi'n broblem iechyd meddwl?

Os ydych chi'n cael trafferth ymdopi â'r ffordd rydych chi'n meddwl, yn teimlo neu'n ymddwyn, mae hynny'n broblem iechyd meddwl.

Mae pawb yn gallu teimlo'n bryderus, yn isel eu hysbryd, yn drist neu'n flin weithiau, ac mae hynny'n normal. Ond os yw'r teimladau hyn yn para am gyfnod hir, efallai fod hynny'n arwydd bod angen mwy o help arnoch chi. Er enghraifft, os yw'r ffordd rydych chi'n teimlo:

 • yn effeithio arnoch chi ar y rhan fwyaf o ddiwrnodau
 • yn eich atal rhag gwneud y pethau rydych chi'n eu mwynhau
 • yn gwneud i chi deimlo nad ydych chi'n gallu ymdopi dim mwy

Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn. Dydyn nhw ddim yn arwydd o wendid, ac maen nhw'n gallu digwydd i unrhyw un.  Gallwch chi ymweld â'n tudalen ar ddod o hyd i gymorth er mwyn cael gwybodaeth am ba fath o help sydd ar gael.

Pa bryd dylwn i ofyn am help?

Mae bob amser yn iawn gofyn am help.

Mae'n gyffredin meddwl tybed a allwch chi ddelio â phethau ar eich pen eich hun, neu hyd yn oed teimlo nad ydych chi'n gwybod ble mae dechrau. Beth bynnag yw'r broblem, mawr neu fach, does byth rhaid i chi ymdopi ar eich pen eich hun. Gallwch chi siarad â rhywun yn syth os oes rhywbeth yn eich poeni a'ch bod yn teimlo'n barod i siarad.

Pam dylwn i ofyn am help?

Mae gofyn am help yn gallu teimlo fel cam mawr ac anodd, ond gall gwneud hynny eich helpu chi gyda'r canlynol: 

 • dod o hyd i gymorth i helpu gyda'ch teimladau
 • teimlo nad ydych chi ar eich pen eich hun
 • rhannu sut rydych chi'n teimlo gyda rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo
 • deall eich teimladau'n well
 • helpu i siarad â gweithiwr proffesiynol os oes angen, fel meddyg, cwnselydd neu arbenigwr iechyd meddwl
 • rhwystro pethau rhag gwaethygu.

Beth mae modd i mi ei wneud nawr?

 • Siarad â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo, fel ffrind neu oedolyn dibynadwy, fel eich athro. Edrychwch ar ein tudalen am syniadau ar sut i dechrau'r sgwrs.
 • Mynd i weld eich meddyg
 • Edrych ar y dewisiadau o ran cymorth – Edrychwch ar ein tudalen ar ddod o hyd i help i gael mwy o wybodaeth
 • Treulio rhywfaint o amser yn gwneud rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau neu sy'n eich ymlacio. Edrychwch ar wefan Childline ar gyfer syniadau ar bethau gallwch wneud i edrych ar ôl eich hun.

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn Mehefin 2019. Byddwn yn ei diwygio yn 2021.

Mae cyfeirnodau ar gael. Os dymunwch atgynhyrchu'r wybodaeth hon, ewch i'n tudalen ar ganiatâd a thrwydded.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig