Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Iselder

Gwybodaeth am iselder, ei symptomau a'r rhesymau posib dros hynny, a sut y gallwch gael gafael ar driniaeth a chymorth. Yn cynnwys awgrymiadau ynghylch sut i ofalu amdanoch eich hun, a chanllawiau ar gyfer ffrindiau a theulu.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer ffrindiau a theulu sydd eisiau cynorthwyo rhywun sy'n dioddef o iselder.

Gall cefnogaeth ffrindiau a theulu chwarae rhan bwysig iawn i helpu rhywun wella o iselder. Dyma rai awgrymiadau ynghylch sut y gallwch chi helpu.

  • Rhowch gefnogaeth iddyn nhw gael help. Allwch chi ddim gorfodi neb i geisio cymorth os nad ydyn nhw ei eisiau, felly mae'n bwysig rhoi sicrwydd i'ch anwyliaid ei bod yn iawn gofyn am help a bod cymorth i'w gael. Edrychwch ar ein tudalennau sut i helpu rhywun arall i geisio cymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl i gael rhagor o wybodaeth.
  • Byddwch yn agored am iselder. Gall llawer o bobl ei chael yn anodd bod yn agored a siarad am y ffordd y maen nhw'n teimlo. Ceisiwch fod yn agored am iselder ac emosiynau anodd, fel bod eich ffrind neu'r aelod o'ch teulu'n gwybod ei bod yn iawn siarad am yr hyn maen nhw'n ei brofi.

"Y peth gorau y gall ffrindiau a theulu ei wneud yw gwrando. Yn aml, does dim angen iddyn nhw ddweud dim byd, mae bod yn barod i wrando ar eich  problemau yn gwneud i chi deimlo'n llai unig ac ynysig."

  • Cadwch mewn cysylltiad.Fe all fod yn anodd i'ch anwyliaid fod â'r egni i gadw mewn cysylltiad, felly ceisiwch chi wneud hynny. Gall hyd yn oed neges destun neu e-bost i ddweud wrthyn nhw eich bod yn meddwl amdanynt wneud gwahaniaeth mawr i'r ffordd y mae rhywun yn teimlo.

"Siarad ... dim hyd yn oed siarad am sut yr o'n i'n teimlo. Dim ond siarad am bethau gwirion, dibwys dros goffi, heb unrhyw bwysau a gwybod y galla' i siarad am y pethau anodd os ydw i eisiau."

  • Peidiwch â bod yn feirniadol. Os nad ydych chi wedi profi iselder eich hun, gall fod yn anodd deall pam na all eich ffrind neu aelod o'ch teulu roi'r gorau i deimlo felly. Ceisiwch beidio â'u beio na rhoi gormod o bwysau arnyn nhw i wella ar eu hunion - mae ein hanwyliaid yn debygol iawn o fod yn feirniadol iawn ohonyn nhw'n hunain yn barod. Gall gwybodaeth Mind am iselder eich helpu i ddysgu mwy amdano.

"Mae galwad ffôn syml neu neges destun yn gofyn sut ydw i yn helpu. Dydw i ddim eisiau cydymdeimlad, dim ond gwybod eu bod nhw yno os byddaf eu hangen."

  • Cadw cydbwysedd. Os yw rhywun yn cael trafferthion, fe allech chi deimlo y dylech chi fod yn gofalu am bob dim drostyn nhw. Er y gall fod yn ddefnyddiol cynnig help iddyn nhw wneud pethau, fel dal ati gyda gwaith tŷ neu goginio prydau iach, mae hefyd yn bwysig eu hannog i wneud pethau drostynt eu hunain.  Bydd pawb angen cymorth gwahanol, felly siaradwch â'ch ffrind neu'r aelod o'r teulu ynghylch gyda beth fyddai'n ddefnyddiol iddyn nhw gael eich cymorth, a nodwch bethau y gallen nhw roi cynnig ar eu gwneud eu hunain.
  • Cymerwch ofal ohonoch eich hun. Mae eich iechyd meddwl chi'n bwysig hefyd, a gallai gofalu am rywun arall roi straen ar eich lles. Edrychwch ar ein tudalennau ymdopi fel gofalwrrheoli straen a chynnal eich lles i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i ofalu amdanoch eich hun.

"Gwrandwch yn astud, peidiwch â beirniadu ac yn bennaf oll, peidiwch â dweud 'Cwyd dy galon.' D'yw pethau ddim mor syml â hynny. Weithiau does dim angen atebion, felly peidiwch â theimlo fod yn rhaid i chi ddarparu un."

This information was published in March 2019. We will revise it in 2022.

References are available on request. If you would like to reproduce any of this information, see our page on permissions and licensing.

Share this information

arrow_upwardYn ôl i'r brig