Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Anhwylder personoliaeth ffiniol (BPD)

Mae'r adran hon yn egluro anhwylder personoliaeth ffiniol (BPD), sydd hefyd yn cael ei alw'n anhwylder personoliaeth emosiynol ansefydlog (EUPD), ac yn nodi'r achosion posib a sut gallwch chi gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys awgrymiadau ar gyfer sut i helpu eich hun, a chanllawiau i ffrindiau a theulu.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer ffrindiau a theulu sydd eisiau cefnogi rhywun gyda BPD.

Os ydy rhywun sy'n annwyl i chi'n cael diagnosis o BPD, fe allech ei chael hi'n anodd deall ei deimladau neu ei ymddygiad weithiau, neu wybod sut i helpu. Ond mae yna lawer o bethau cadarnhaol y gallwch eu gwneud i'w gefnogi:

 • Ceisiwch fod yn amyneddgar. Os ydy rhywun sy'n annwyl i chi'n ei chael hi'n anodd delio â'i emosiynau, ceisiwch beidio â mynd i ddadlau yn fyrbwyll. Gallai fod yn well aros nes bod y ddau ohonoch chi'n teimlo'n fwy pwyllog i siarad am bethau.

 • Peidiwch â'i feirniadu. Ceisiwch wrando arno heb ddweud wrtho ei fod yn gorymateb neu na ddylai deimlo fel yna. Dim ots a ydych chi'n deall pam ei fod yn teimlo fel hyn neu beidio, a dim ots a ydych chi'n teimlo bod ei ymddygiad yn rhesymol neu beidio, dyma sut mae'n teimlo ac mae'n bwysig cydnabod hynny.

 • Byddwch yn bwyllog ac yn gyson. Os ydy'r sawl sy'n annwyl i chi'n mynd drwy lawer o emosiynau sy'n ei lethu, gallai hyn ei helpu i deimlo'n fwy diogel a'i fod yn cael cymorth, a bydd yn helpu mewn adegau lle bydd gwrthdaro.

"Un peth sy'n fy helpu i ydy pan fydd pobl eraill yn cydnabod fy emosiynau, oherwydd rydw i'n aml yn teimlo'n euog am eu cael."

 

 • Helpwch i'w atgoffa o'i holl nodweddion cadarnhaol. Pan fydd rhywun rydych chi'n poeni amdano'n ei chael hi'n anodd credu unrhyw beth da amdano'i hun, gall clywed yr holl bethau cadarnhaol rydych chi'n eu gweld ynddo helpu i'w gysuro.

 • Ceisiwch bennu ffiniau a disgwyliadau clir. Os ydy'r sawl sy'n annwyl i chi'n teimlo'n ansicr ynghylch cael ei wrthod neu ei adael, neu os ydy o i weld yn poeni am gael ei adael ar ei ben ei hun, gall fod yn ddefnyddiol gwneud yn siŵr bod y ddau ohonoch chi'n gwybod beth allwch chi ei ddisgwyl gan y naill a'r llall.

 • Cynlluniwch ymlaen. Pan fydd y sawl rydych chi'n ei gefnogi'n teimlo'n dda, gofynnwch iddo beth ydy'r ffordd orau i chi allu ei helpu pan fydd pethau'n anodd. Edrychwch ar ein tudalennau cefnogi rhywun sy'n teimlo fel lladd ei hunchefnogi rhywun sy'n hunan-niweidio i gael rhagor o wybodaeth.

"Mae gen i ffrind sydd [...] ac rydyn ni'n mynd i gael siocled poeth gyda'n gilydd bob wythnos. Mae gwybod bod rhywun yn poeni amdana' i ac yn rhoi ei amser i mi, hyd yn oed pan fyddwch chi ddim yn siŵr pwy ydych chi... yn golygu llawer i mi."

 • Dysgwch beth sy'n ei sbarduno. Siaradwch â'r sawl sy'n annwyl i chi a cheisio darganfod pa fath o sefyllfaoedd neu sgyrsiau allai sbarduno meddyliau ac emosiynau negyddol.

 • Dysgwch fwy am BPD, a helpu i herio stigma. Mae BPD yn ddiagnosis cymhleth, a weithiau, fe allai'r sawl sy'n annwyl i chi orfod delio â chamsyniadau pobl eraill yn ogystal â cheisio rheoli ei broblem iechyd meddwl ei hun. Mae ein tudalennau beth ydy BPD?phrofiadau o BPD yn cynnwys rhagor o wybodaeth.

 • Helpwch nhw i chwilio am driniaeth a chymorth. Edrychwch ar ein tudalennau sut i gefnogi rhywun i chwilio am helpi gael rhagor o wybodaeth.

 • Helpwch nhw i ddod o hyd i eiriolwr. Edrychwch ar ein tudalennau eiriolaeth ac iechyd meddwl i gael rhagor o wybodaeth.

 • Cymerwch ofal ohonoch eich hun. Gall gofalu am rywun arall fod yn anodd ac yn straen weithiau. Mae'n bwysig cofio bod eich iechyd meddwl chi'n bwysig hefyd. Edrychwch ar ein tudalennau ymdopi wrth gefnogi rhywun arallrheoli straena chynnal eich lles i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i ofalu amdanoch eich hun.
 • Take care of yourself. Looking after someone else can sometimes be difficult and stressful. It's important to remember that your mental health is important too. See our pages on coping when supporting someone elsemanaging stress and maintaining your wellbeing for more information on how to look after yourself.

This information was published in January 2018. We will revise it in 2021.

References are available on request. If you would like to reproduce any of this information, see our page on permissions and licensing.

Rhannwch y wybodaeth hon 

arrow_upwardYn ôl i'r brig