Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Anhwylder personoliaeth ffiniol (BPD)

Mae'r adran hon yn egluro anhwylder personoliaeth ffiniol (BPD), sydd hefyd yn cael ei alw'n anhwylder personoliaeth emosiynol ansefydlog (EUPD), ac yn nodi'r achosion posib a sut gallwch chi gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys awgrymiadau ar gyfer sut i helpu eich hun, a chanllawiau i ffrindiau a theulu.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Allai'r diagnosis fod yn anghywir?

Gall rhai o symptomau BPD fod yn debyg iawn i broblemau iechyd meddwl eraill, gan gynnwys:

Pan fyddwch chi'n siarad â gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol - Yn dibynnu ar eich hwyliau a beth sy'n digwydd yn eich bywyd - efallai y bydd yn ei chael hi'n anodd deall pa ddiagnosis sy'n cyd-fynd orau â'ch profiadau, ac efallai y bydd yn cynnig triniaeth i chi am rywbeth heblaw BPD. Mae hefyd yn bosib i chi gael BPD a phroblemau iechyd meddwl eraill ar yr un pryd.

"Roeddwn i wedi cael y diagnosis anghywir am bron i 30 o flynyddoedd, ac roeddwn i'n teimlo fel ffrîc, oherwydd pan oeddwn i'n darllen am y diagnosis a gefais, doedd dim sôn am [fy symptomau eraill]."

Beth alla' i ei wneud os bydda' i'n anghytuno â'm diagnosis?

Os ydych chi'n poeni nad ydy eich diagnosis yn cyd-fynd â sut rydych chi'n teimlo, mae'n bwysig trafod hyn â gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi'n cael y driniaeth iawn i'ch helpu chi.

Edrychwch ar ein tudalennau chwilio am help ar gyfer problem iechyd meddwl i gael gwybodaeth am sut i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, a beth i'w wneud os ydych chi'n anhapus gyda'ch meddyg.

This information was published in January 2018. We will revise it in 2021.

References are available on request. If you would like to reproduce any of this information, see our page on permissions and licensing.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig