Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Ochr-yn-Ochr Cymru

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Cymorth gan gymheiriaid yn eich cymuned

Ystyr cymorth gan gymheiriaid yw pan fydd pobl yn defnyddio eu profiadau eu hunain i helpu ei gilydd. Mae gwahanol fathau o gymorth gan gymheiriaid, ond mae bob amser yn ceisio:
• dod â phobl sydd â phrofiadau cyffredin at ei gilydd er mwyn cefnogi ei gilydd
• cynnig man lle rydych chi’n teimlo bod pobl yn eich derbyn a’ch deall
• trin profiadau pawb fel eu bod yr un mor bwysig
• rhoi a derbyn cymorth.

“Roedd y cymorth yn mynd dwyffordd. Pan oeddwn i’n mynd drwy gyfnod isel, roeddwn i’n aml yn cael cysur a geiriau caredig.”

Wrth ddarparu cymorth gan gymheiriaid, mae barn a phrofiadau pawb yr un mor werthfawr, yn hytrach na bod unrhyw un yn cael ei ystyried yn fwy o arbenigwr nag eraill. Mae lefel y cymorth rydych chi’n ei roi a’i dderbyn yn gallu amrywio, gan ddibynnu ar yr hyn sy’n teimlo’n iawn i chi ar adegau gwahanol.

Sicrhau bod cymorth gan gymheiriaid ar gael yng Nghymru

Diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru bu Mind Cymru, ar y cyd â changhennau Mind mewn pedair ardal, yn arwain rhaglen Ochr-yn-Ochr Cymru i wella ansawdd y cymorth gan gymheiriaid sydd ar gael yn y gymuned, ac i sicrhau ei bod yn haws cael gafael ar y cymorth hwnnw. Ers 2018, mae rhaglen Ochr-yn-Ochr Cymru wedi cyrraedd 381 o arweinwyr cymheiriaid ar draws 4 ardal yng Nghymru. Fe aeth yr arweinwyr cymheiriaid y buom ni’n gweithio gyda nhw ymlaen i ddarparu cymorth gan gymheiriaid i o leiaf 3,800 o bobl yng Nghymru.


Mae canghennau lleol Mind wedi bod yn rhoi cymorth i grwpiau yn yr ardaloedd hyn:
• Ceredigion neu Sir Benfro – gan Mind Aberystwyth
• Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu Ben-y-bont ar Ogwr – gan Mind Cwm Taf Morgannwg
• Canolbarth neu Ogledd Powys – gan Mind Canolbarth a Gogledd Powys
• Casnewydd neu Sir Fynwy – gan Mind Casnewydd

Ein canfyddiadau

Ers dechrau Ochr-yn-Ochr Cymru, rydym wedi gweithio gyda MEL Research i werthuso'r rhaglen. Yn dilyn yr ymchwil gan MEL Research, gwyddom erbyn hyn fod mwy na 9 o bob 10 arweinydd cymheiriaid (95%) a gymerodd ran yn y rhaglen yn teimlo’n fwy hyderus ynghylch darparu cymorth gan gymheiriaid. Dywedodd dros hanner (59%) fod ansawdd y cymorth maen nhw’n ei ddarparu wedi gwella, a dywedodd 1 o bob 2 (49%) wrthym fod y rhaglen wedi helpu i wella eu gwybodaeth a fydd yn eu helpu yn y dyfodol.


“Roedd y sesiwn yn werthfawr iawn i’n gwirfoddolwyr, gan ei bod yn dilysu’r gwaith roedden nhw’n ei wneud, ac yn eu helpu i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi fwy am y gwaith maen nhw’n ei wneud i gefnogi pobl eraill yn y grŵp.”

Gallwch lwytho’r gwerthusiad cyfan i lawr yn y fan yma

lawrlwytho crynodeb

Datblygu cymorth gan gymheiriaid yn y gymuned: pecyn cymorth

Mae'r pecyn cymorth hwn yn addas i bobl sydd â diddordeb yn y gweithgareddau cymorth gan gymheiriaid ar gyfer iechyd meddwl sy’n digwydd yn y gymuned. Mae hyn yn cynnwys pobl sy’n:

  • Rhoi cymorth ac yn cael cymorth drwy gyfrwng cymorth gan gymheiriaid
  • Sefydlu neu'n rhedeg grw^ p neu brosiect cymorth gan gymheiriaid
  • Rhan o'r gwaith o gomisiynu prosiectau cymorth gan gymheiriaid.

Bydd yn arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd am sefydlu prosiect cymorth gan gymheiriaid newydd.

Gallwch gyrchu'r pecyn cymorth yn Gymraeg a Saesneg.

Beth Nesaf?

Ar 25 Chwefror 2021, byddwn ni’n cynnal digwyddiad cenedlaethol ar-lein ar gyfer Cymru. Rydym yn gobeithio defnyddio’r cyfle i hyrwyddo cymorth gan gymheiriaid ar draws Cymru, ac i rannu’r hyn rydym ni wedi’i ddysgu o’r rhaglen Ochr-yn-Ochr. Rydym hefyd yn diweddaru ein pecyn cymorth ar gyfer cymorth gan gymheiriaid, sy’n canolbwyntio’n arbennig ar sut gall grwpiau cymorth gan gymheiriaid ddod yn gynaliadwy.


Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom: [email protected]

arrow_upwardYn ôl i'r brig