er gwell iechyd meddwl
Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Ochr-yn-Ochr Cymru

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cymorth gan Gymheiriaid yn Eich Cymuned

I lawer ohonon ni gall cymryd rhan mewn celf a chrefft, chwaraeon neu grwpiau hunangymorth wneud gwahaniaeth mawr i'n bywydau – gall rhywbeth mor syml â bore coffi rheolaidd hyd yn oed helpu.

Gall grwpiau fod yn ffordd wych o gysylltu â phobl sydd wedi cael profiadau tebyg i ni – a gall hyn roi hwb go iawn i'n hiechyd meddwl. Rydyn ni'n galw hyn yn gymorth gan gymheiriaid.

Sicrhau bod cymorth gan gymheiriaid ar gael yng Nghymru

Diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru , bydd ein rhaglen Ochr-yn-Ochr Cymru yn helpu canghennau Mind lleol mewn pedair ardal i wella ansawdd y cymorth gan gymheiriaid yn y gymuned a sicrhau ei bod yn haws cael gafael ar y cymorth hwnnw.

Gall canghennau Mind lleol helpu unrhyw grŵp cymunedol neu sefydliad lleol sy'n rhedeg grŵp sy'n rhoi cymorth gan gymheiriaid, neu sydd â diddordeb mewn dechrau grŵp. Bydd ein canghennau Mind lleol yn rhoi cymorth i grwpiau yn yr ardaloedd canlynol:

Hyfforddiant a grantiau bach am ddim

Gall grwpiau neu sefydliadau yn yr ardaloedd uchod ddarganfod sut i roi cymorth gan gymheiriaid mewn cyfres o ddigwyddiadau dysgu a rhwydweithio am ddim. Mae'r sesiynau hyn yn gyfle i ddod â phobl at ei gilydd i rannu profiadau o redeg grwpiau cymorth gan gymheiriaid ac i ddysgu a chefnogi ei gilydd.

Bydd canghennau Mind lleol yn cynnig grantiau bach i grwpiau lleol sydd ag elfen o gymorth gan gymheiriaid. Gallwch chi ddefnyddio'r arian hwn i logi lleoliadau, rhoi cyhoeddusrwydd i grwpiau a thalu am ddeunyddiau.

Hoffech chi gymryd rhan?

Os ydych chi'n grŵp neu'n sefydliad yn un o'r ardaloedd uchod, cysylltwch â'r gangen Mind lleol yn uniongyrchol i gael manylion am hyfforddiant a grantiau.

Cysylltwch â [email protected] neu eich cangen leol o Mind i gael mwy o wybodaeth am Ochr-yn-Ochr Cymru a'n gwaith gyda Llywodraeth Cymru.

Datblygu cymorth gan gymheiriaid yn y gymuned: pecyn cymorth

Mae'r pecyn cymorth hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb yn y cymorth gan gymheiriaid ar gyfer iechyd meddwl sy'n digwydd yn y gymuned. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n:

  • Rhoi cymorth ac yn cael cymorth drwy gyfrwng cymorth gan gymheiriaid
  • Sefydlu neu'n rhedeg grw^ p neu brosiect cymorth gan gymheiriaid
  • Rhan o'r gwaith o gomisiynu prosiectau cymorth gan gymheiriaid.

Bydd yn arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd am sefydlu prosiect cymorth gan gymheiriaid newydd.

Gallwch gyrchu'r pecyn cymorth yn Gymraeg a Saesneg.

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig