Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Rhagnodi Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae angen help ar bawb weithiau. Mae rhagnodi cymdeithasol yn ffordd o'ch helpu chi i ddelio â'r pethau yn eich bywyd sy'n gallu gwneud i chi deimlo'n drist neu'n bryderus. Mae delio â'r pethau hyn yn cymryd ychydig mwy o amser a chymorth. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i amrywiaeth eang o weithgareddau a chymorth yn eich cymuned leol sy'n gallu eich helpu i wella pethau.

Rhagnodi Cymdeithasol a'r coronafeirws

Mae'r ymateb i'r argyfwng coronafeirws yn golygu bod rhaid i bob un ohonom fyw'n wahanol, ac mae hyn yn arbennig o wir yn achos pobl â phroblemau iechyd meddwl. Rydych yn dweud wrthym ni fod gennych bryderon ynghylch colli incwm a bywoliaeth, yn ogystal â lefelau uchel o bryder ynghylch y risg o ddal coronafeirws ei hun.

Er na all gweithwyr cyswllt gwrdd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, gallan nhw siarad ar y ffôn neu ar-lein. Gallan nhw barhau i helpu i archwilio'r hyn sy'n digwydd yn eich bywyd i wneud i chi deimlo'n isel ac yn bryderus, a gallan nhw ddarparu'r gefnogaeth a'r strategaethau i'ch helpu.

Ein prosiect

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein hariannu i weithio gyda phedair cangen leol o Mind (Cwm Taf Morgannwg, Dyffryn Clwyd, Ystradgynlais, ac Aberhonddu a'r Cylch) i ddarganfod sut y gall rhagnodi cymdeithasol wella iechyd meddwl.

Mae'n gynllun peilot yng Nghymru sydd ar gael yn y pedwar ardal Mind lleol. Rydyn ni'n gwerthuso effaith y gwasanaeth er mwyn gwella ein dealltwriaeth ynghylch sut y gall rhagnodi cymdeithasol wella iechyd meddwl.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer pobl sydd dros 18 oed ac yn ei chael yn anodd ymdopi â'u hiechyd meddwl. Yn ystod y pandemig presennol, rydyn ni'n gwybod bod llawer o bobl yn teimlo'n bryderus - os ydych chi'n byw yn un o'r ardaloedd Mind lleol, mae'r gwasanaeth yma i'ch helpu chi i wella'ch lles.

Gallai rhagnodi cymdeithasol fod o gymorth os ydych chi allan o waith, os oes gennych chi broblemau ariannol, yn teimlo'n unig neu os oes gennych chi broblem iechyd corfforol.

How it works

Os mae diddordeb gennych chi yn y gwasanaeth, cysylltwch â'ch gwasanaeth rhagnodi cymdeithasol Mind lleol trwy e-bost neu alwad ffôn (gwelwch wybodaeth grwpiau Mind lleol isod).

Bydd gweithiwr cyswllt hyfforddedig yn trefnu trafodaeth gyda chi yn disgrifio sut rydych yn teimlo a'r hyn rydych chi'n credu byddai'n gwella eich llesiant. Bydd eich gweithiwr cyswllt yn awgrymu ystod o wasanaethau cynghori a chefnogi yn ôl eich anghenion, ac yn eich helpu i gael mynediad atynt, yn amrywio o gefnogaeth tai a budd-daliadau i gwnsela ar-lein.

Er gwaethaf yr argyfwng coronafeirws, mae llawer o wasanaethau a rhwydweithiau cymorth ar gael o hyd.


Mae'r rhain yn cynnwys:
- Gweithgareddau ar-lein fel cwnsela ar-lein
- Cyngor tai a budd-daliadau a chyngor ariannol
- Cymorth ymarferol gyda siopa a phresgripsiynau
- Cefnogaeth cymheiriaid gan eraill sydd â phrofiadau tebyg.

Cymryd rhan

Cysylltwch â'ch cangen leol o Mind i ddarganfod a yw'r gwasanaeth ar gael yn eich meddygfa leol.

Am wybodaeth a chefnogaeth yngl┼Ěn â'ch iechyd meddwl nawr, ewch i'n tudalennau gwybodaeth.

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am ragnodi cymdeithasol neu am ein prosiectau eraill, cysylltwch â [email protected] neu eich cangen leol o Mind.

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig