Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 10-16 Mai 2021 

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni mae’n bryd ymdrechu yn y frwydr dros iechyd meddwl.

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl rhwng 10 a 16 Mai 2021 ac eleni rydym yn gofyn i chi ymuno â’r frwydr dros iechyd meddwl.

Yn ystod y pandemig hwn, mae miliynau ohonom ni wedi cael problem iechyd meddwl neu wedi gweld anwylyd yn cael pethau’n anodd. Ac rydyn ni wedi gweld nad yw’r gefnogaeth sydd ei hangen ar bob un ohonom ar gael.

Iddyn nhw, i ni ac i chi – rhaid i ni achub ar y cyfle hwn i frwydro dros iechyd meddwl. Mae hyn yn golygu brwydro dros newid, dros degwch, dros barch a dros gymorth sy’n newid bywyd. Dyma sut y gallwch chi gymryd rhan:

Dweud wrth bobl pam eich bod chi’’n ymladd. Wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu wrth siarad â ffrindiau, teulu neu gydweithwyr – nodwch Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021 drwy ddweud wrth y bobl o’ch cwmpas pam rydych chi wedi ymuno â’r frwydr dros iechyd meddwl a helpu i greu symudiad dros newid.

Rhowch. Gyda’ch cymorth chi, gallwn arwain y frwydr dros iechyd meddwl gyda’n gilydd, gan barhau i roi cymorth i’r rheini ohonom sydd â phroblem iechyd meddwl.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Dywedwch wrth bobl pam eich bod chi’n ymladd

Cofiwch, os ydych chi’n rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol, i’n tagio ni a defnyddio’r hashtagiau #MHAW #FightForMH i wneud yn si┼Ár eich bod chi’n ymuno â’r sgwrs: Mind ar Facebook, Mind ar Twitter, Mind ar Instagram

Am ichi gael trafferth gydag iselder pan oeddech yn iau, am fod eich ffrind ar restr aros CAMHS neu i sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu hariannu’n briodol, rhannwch pam eich bod yn brwydro dros iechyd meddwl.

Lledaenu'r gair 

Mae gennym lawer o adnoddau i’ch helpu chi i rannu pam rydych chi’n brwydro dros iechyd meddwl, o bosteri i waith graffeg cymdeithasol, sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Pecyn cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Twitter (Cymraeg a Saesneg)

Lawrlwythwch

Pecyn cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Facebook (Cymraeg a Saesneg)

Lawrlwythwch

Pecyn cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Instagram (Cymraeg a Saesneg)

Lawrlwythwch

Pecyn cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Instastories (Cymraeg a Saesneg)

Lawrlwythwch

Pecyn cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Linkedin (Cymraeg a Saesneg)

Lawrlwythwch

Pecyn y Gweithle/Sefydliad (Cymraeg a Saesneg)

Lawrlwythwch

Rhowch

Nid dweud wrth bobl yw’r unig ffordd y gallwch chi helpu. Drwy roi rhodd, gallwch helpu i gefnogi, amddiffyn ac achub bywydau. Byddwch yn helpu ein Llinell Wybodaeth i fod yno i bawb, fel bod gan bob un ohonom rywun i siarad ag ef pan fydd pethau’n mynd yn drech na ni. Byddwch chi’n ein helpu ni i gyrraedd mwy o bobl sy’n teimlo’n gaeth ac wedi’u hynysu gyda’n rhwydwaith cymorth gan gymheiriaid ar-lein, Ochr yn Ochr. A byddwch yn ein helpu i barhau i bwyso ar y rhai sy’n llunio polisïau er mwyn diogelu eich hawliau a chefnogi eich anghenion.

Cyfrannwch nawr

Sut mae Mind yn brwydro

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi cymryd camau breision i newid y drafodaeth am iechyd meddwl. Ond mae rhagor o waith i’w wneud. Cewch ragor o wybodaeth yn ein strategaeth 2021-24 newydd ar sut rydyn ni’n bwriadu arwain y frwydr dros iechyd meddwl, gan gynnwys ein ffocws ar gefnogi’r bobl y mae materion iechyd meddwl yn effeithio’n anghymesur arnynt.

Rhagor o wybodaeth

arrow_upwardYn ôl i'r brig