Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Cefnogaeth iechyd meddwl am ddim - Cymru

This page is also available in English.

Monitro Gweithredol

Rhaglen chwe wythnos o hunan help gydag arweiniad yw Monitro Gweithredol, i’ch helpu chi i ddeall ac i deimlo’n fwy mewn rheolaeth o’ch emosiynau. Mae hynny’n golygu ein bod ni’n rhoi’r awgrymiadau a’r offer y byddwch chi eu hangen i ddeall eich hun yn well ac yn eich cefnogi drwy’r cwrs gyda galwadau ffôn rheolaidd.

Cofrestrwch heddiw

Nid gwasanaeth brys yw Monitro Gweithredol. Os ydych chi angen help ar unwaith, ffoniwch y Samariaid ar 116 123.

Sut mae'n gweithio?

Yn ystod eich galwad ffôn gyntaf, byddwch chi a’ch ymarferydd Monitro Gweithredol Mind lleol yn trafod a yw’r gwasanaeth yn iawn i chi. Gyda’ch gilydd, byddwch yn cytuno ar raglen o gefnogaeth a fydd yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Pryder
 • Iselder
 • Hunan-barch
 • Stres
 • Teimlad o unigrwydd
 • Rheoli tymer
 • Galar a cholled


Bob wythnos, byddwch yn derbyn deunydd i’ch helpu chi i ddeall ac i reoli eich teimladau. Gallai rhain gynnwys eglurhad o sut a pham bod gwahanol deimladau'n codi, dyddiadur meddyliau neu dechnegau ymwybyddiaeth.

Ond fydd dim rhaid i chi fynd trwy’r rhain ar eich pen eich hun. Bydd eich ymarferydd Monitro Gweithredol o'ch Mind lleol yn eich ffonio bob wythnos i drafod sut ydych chi’n teimlo ac i’ch helpu gydag unrhyw broblem. Y cyfan rydych ei angen i gychwyn arni yw rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost. Darllenwch y daflen yma am fwy o wybodaeth.

Gallech fod yn teimlo fod gennych chi fwy o reolaeth ar eich sefyllfa mewn dim ond ychydig o wythnosau.

Cofrestrwch heddiw

“Roedd Mind yno i mi pan oeddwn i angen rhywun i wrando arna i, a dyna’n union beth oeddwn ei angen.”

Darllenwch stori Gemma am sut wnaeth Monitro Gweithredol ei helpu hi.

Gemma o Gaerdydd

Active Monitoring FAQs

Llenwch eich manylion cyswllt ar y wefan hon a bydd un o’n tîm sydd wedi’i hyfforddi’n cysylltu â chi i drafod y gwasanaeth a sut y gallai eich helpu chi.

Mae Monitro Gweithredol yn helpu drwy roi syniad i chi o’ch iechyd meddwl a thrwy ddangos ffyrdd ymarferol i chi ddeall a rheoli eich emosiynau. Erbyn diwedd y cwrs, dylech fod yn deall eich teimladau’n well, pam eu bod yn codi, sut i’w rheoli a sut i deimlo fwy mewn rheolaeth.

Gall Monitro Gweithredol weithio ar y cyd â thriniaethau eraill. Bydd ein Hymarferwyr Monitro Gweithredol yn trafod y rhaglen gyda chi, ac ai dyma’r rhaglen iawn i chi, yn eich ymgynghoriad cyntaf. Os oes gennych chi anghenion gwahanol, bydd eich ymarferydd yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad gyda gwasanaethau eraill a allai eich helpu.

Nac oes, gallwch ddechrau ar Monitro Gweithredol drwy lenwi’r ffurflen ar y wefan hon.

Gan mai Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r prosiect hwn, dim ond yng Nghymru y mae ar gael. Mae manylion y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr ar ein tudalennau gwybodaeth https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services

Gwasanaeth yw hwn ar gyfer unrhyw un sy’n teimlo fod eu hemosiynau’n mynd yn drech na nhw, a gallai hynny fod am sawl rheswm. Does dim rhaid i chi fod wedi cael deiagnosis o broblem iechyd meddwl i gael y gwasanaeth hwn.

Os ydyn ni'n profi galw mawr ar gyfer y gwasanaeth, falle bydd hi'n cymryd ychydig mwy o amser i gysylltu nag arfer. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]

Does dim rhaid i chi dalu i ddefnyddio Monitro Gweithredol. Mae'r gwasanaeth am ddim, diolch i arian Llywodraeth Cymru.

Gallwn. Fe allwn ni roi’r deunyddiau yn y post yn lle eu ebostio os yw’n well gennych chi. Bydd hyn yn cael ei gytuno yn eich galwad ffôn gyntaf gyda’ch ymarferydd Monitro Gweithredol.

Mae’r holl ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Os yn bosibl, byddwn yn cael ymarferydd yn siarad Cymraeg i weithio gyda chi.

Yn anffodus, nid yw un o'r grwpiau Mind lleol yng Nghymru yn gallu cynnig y gwasanaeth yma ar hyn o bryd. Fodd bynnag, maen nhw'n gallu helpu o hyd. Dewch o hyd i'ch Mind lleol

Gwasanaeth hunangymorth un-i-un (dan arweiniad) yw Monitro Gweithredol, nid gwasanaeth cwnsela. Fodd bynnag, mae ein hymarferwyr yn defnyddio sgiliau cwnsela yn eu cefnogaeth.

Mae Monitro Gweithredol yn ymgorffori rhai offer arddull Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) ond mae hefyd yn darparu mathau eraill o gefnogaeth.

Straeon o lwyddiant

Mewn arolwg diweddar:

 • Graddiodd y gwasanaeth 9/10 gan gleientiaid a byddai bron pob un yn ei argymell
 • Dywedodd 84% o bobl fod ganddyn nhw welliant mewn teimladau o bryder
 • Roedd 85% yn teimlo gwelliant mewn teimladau o iselder ysbryd
 • Nododd 83% welliant yn eu lles meddyliol.

Cofrestrwch heddiw

Mae Monitro Gweithredol yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda 15 Mind lleol yng Nghymru diolch i arian argyfwng gan Lywodraeth Cymru wrth ymateb i’r pandemig Coronafeirws.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Mind Cymru a’n gwaith yng Nghymru, dilynwch ni ar Twitter @MindCymru

arrow_upwardYn ôl i'r brig