Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Cefnogaeth iechyd meddwl rhad ac am ddim - Cymru

Rydyn ni yma i'ch helpu gyda'ch pryderon, mawr neu fach.

Mae llawer ohonom yn profi teimladau newydd ac anodd oherwydd pandemig y coronafeirws. Os ydych chi’n teimlo fod angen help arnoch chi i reoli’ch emosiynau, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth hunan-help dan arweiniad, sy’n rhad ac am ddim, yma.

Bydd eich Mind lleol mewn cysylltiad i ddylunio rhaglen o gefnogaeth sy'n iawn i chi.
Plîs nodwch, mae’r gwasanaeth yma wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a CGGC. Mae’r gwasanaeth dim ond ar gael mewn rhai ardaloedd o Gymru. Ar gyfer cefnogaeth leol ym Ynys Môn, Gwynedd, neu Lloegr, dewch o hyd i’ch Mind lleol.

Cofrestrwch heddiw

Nid gwasanaeth brys yw Monitro Gweithredol. Os ydych chi angen help ar unwaith, ffoniwch y Samariaid ar 116 123.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae'r flynyddoedd diwethaf wedi bod yn ofnadwy. Ni allwn weld unrhyw ffordd allan o'r twll du. Mae siarad â'r ymarferydd wedi gwneud i mi deimlo cymaint yn well. Gallaf nawr weld fy ffordd eto. Heb y gwasanaeth gwych hwn, dwi wir ddim yn meddwl y byddwn i yma nawr.

Beth yw Monitro Gweithredol?

Rhaglen chwe wythnos o hunan help gydag arweiniad yw Monitro Gweithredol i’ch helpu chi i ddeall ac i deimlo’n fwy mewn rheolaeth o’ch emosiynau. Mae hynny’n golygu ein bod ni’n rhoi’r awgrymiadau a’r offer y byddwch chi eu hangen i ddeall eich hun yn well ac yn eich cefnogi drwy’r cwrs gyda galwadau ffôn rheolaidd.

Yn eich galwad ffôn gyntaf, byddwch chi a’ch ymarferydd Monitro Gweithredol o'ch Mind lleol yn trafod a yw’r gwasanaeth yn iawn i chi. Gyda’ch gilydd, byddwn yn cytuno ar raglen o gefnogaeth a fydd yn cynnwys y pynciau canlynol:

  • Pryder
  • Iselder
  • Hunan-barch
  • Stres
  • Teimlad o unigrwydd
  • Rheoli tymer
  • Galar a cholled


Bob wythnos, byddwch yn derbyn deunydd i’ch helpu chi i ddeall ac i reoli eich teimladau. Gallai rhain gynnwys eglurhad o sut a pham bod gwahanol deimladau'n codi, dyddiadur meddyliau neu dechnegau ymwybyddiaeth.

Ond fydd dim rhaid i chi fynd trwy’r rhain ar eich pen eich hun. Bydd eich ymarferydd Monitro Gweithredol o'ch Mind lleol yn eich ffonio bob wythnos i drafod sut ydych chi’n teimlo ac i’ch helpu gydag unrhyw broblem. Y cyfan rydych ei angen i gychwyn arni yw rhif ffôn. Darllenwch y daflen yma am fwy o wybodaeth.

Ymunwch heddiw a gallech fod yn teimlo fod gennych fwy o reolaeth ar eich sefyllfa mewn dim ond rhai wythnosau.

Cofrestrwch heddiw

Active Monitoring FAQs

Llenwch eich manylion cyswllt ar y wefan hon a bydd un o’n tîm sydd wedi’i hyfforddi’n cysylltu â chi i drafod y gwasanaeth a sut y gallai eich helpu chi.

Mae Monitro Gweithredol yn helpu drwy roi syniad i chi o’ch iechyd meddwl a thrwy ddangos ffyrdd ymarferol i chi ddeall a rheoli eich emosiynau. Erbyn diwedd y cwrs, dylech fod yn deall eich teimladau’n well, pam eu bod yn codi, sut i’w rheoli a sut i deimlo fwy mewn rheolaeth.

Gall Monitro Gweithredol weithio ar y cyd â thriniaethau eraill. Bydd ein Hymarferwyr Monitro Gweithredol yn trafod y rhaglen gyda chi, ac ai dyma’r rhaglen iawn i chi, yn eich ymgynghoriad cyntaf. Os oes gennych chi anghenion gwahanol, bydd eich ymarferydd yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad gyda gwasanaethau eraill a allai eich helpu.

Nac oes, gallwch ddechrau ar Monitro Gweithredol drwy lenwi’r ffurflen ar y wefan hon.

Gan mai Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r prosiect hwn, dim ond yng Nghymru y mae ar gael. Mae manylion y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr ar ein tudalennau gwybodaeth https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services

Gwasanaeth yw hwn ar gyfer unrhyw un sy’n teimlo fod eu hemosiynau’n mynd yn drech na nhw, a gallai hynny fod am sawl rheswm. Does dim rhaid i chi fod wedi cael deiagnosis o broblem iechyd meddwl i gael y gwasanaeth hwn.

Os ydyn ni'n profi galw mawr ar gyfer y gwasanaeth, falle bydd hi'n cymryd ychydig mwy o amser i gysylltu nag arfer. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]

Does dim rhaid i chi dalu i ddefnyddio Monitro Gweithredol. Mae'r gwasanaeth am ddim, diolch i arian Llywodraeth Cymru.

Gallwn. Fe allwn ni roi’r deunyddiau yn y post yn lle eu ebostio os yw’n well gennych chi. Bydd hyn yn cael ei gytuno yn eich galwad ffôn gyntaf gyda’ch ymarferydd Monitro Gweithredol.

Mae’r holl ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Os yn bosibl, byddwn yn cael ymarferydd yn siarad Cymraeg i weithio gyda chi.

Yn anffodus, nid yw un o'r grwpiau Mind lleol yng Nghymru yn gallu cynnig y gwasanaeth yma ar hyn o bryd. Fodd bynnag, maen nhw'n gallu helpu o hyd. Dewch o hyd i'ch Mind lleol

Gwasanaeth hunangymorth un-i-un (dan arweiniad) yw Monitro Gweithredol, nid gwasanaeth cwnsela. Fodd bynnag, mae ein hymarferwyr yn defnyddio sgiliau cwnsela yn eu cefnogaeth.

Mae Monitro Gweithredol yn ymgorffori rhai offer arddull Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) ond mae hefyd yn darparu mathau eraill o gefnogaeth.

Mae Monitro Gweithredol yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda 15 Mind lleol yng Nghymru diolch i arian argyfwng gan Lywodraeth Cymru wrth ymateb i’r pandemig Coronafeirws.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Mind Cymru a’n gwaith yng Nghymru, dilynwch ni ar Twitter @MindCymru

arrow_upwardYn ôl i'r brig