Governance member for Mind Cymru/Aelod Llywodraethol Mind Cymru

Closing date:
04/01/2019
Location:
Cardiff and London

About the role

Would you like to help Mind to deliver its aims and improve the lives of people with experience of mental distress across Wales? If you think that you can support and develop our work in Wales as a member of Mind Cymru’s governing committee, Pwyllgor Cymru; we want to hear from you.

We are especially interested in hearing from you if you have knowledge and skills in the following areas;

-       Fluent Welsh speaker

-       Background in communications, digital and/or media

-       Based in North or West Wales

We value diversity and welcome interest from people with direct or indirect experience of mental health problems from all backgrounds. All of our work is driven by the experiences of people with mental health problems. 

As a member of Pwyllgor Cymru you’ll need to have knowledge of, and an interest in mental health.

You also need to:

-       think strategically and creatively

-       communicate clearly and sensitively in large group discussions

-       use independent judgement to make decisions on behalf of the organisation

-       meet the criteria set out in the person specification

-       have a willingness and ability to devote the necessary time and effort

Aelod Llywodraethol Mind Cymru

Hoffech chi helpu Mind i gyflawni ei nodau a gwella bywydau pobl sydd â phrofiad o drallod meddwl ledled Cymru? Os ydych yn credu y gallwch gefnogi a datblygu ein gwaith yng Nghymru fel aelod o bwyllgor llywodraethu Mind Cymru, Pwyllgor Cymru; hoffem glywed gennych.

Rhaid derbyn y ceisiadau erbyn dydd Llun 4 Ionawr 2019

Byddai diddordeb arbennig gennym mewn clywed gennych os oes gennych wybodaeth a sgiliau yn y meysydd canlynol;

-       Y gallu i siarad Cymraeg yn rhugl

-       Cefndir ym maes cyfathrebu, digidol a/neu'r cyfryngau

-       Gweithio yng Ngogledd neu Orllewin Cymru

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn croesawu diddordeb gan bobl o bob cefndir sydd â phrofiad uniongyrchol neu anuniongyrchol o broblemau iechyd meddwl. Mae ein holl waith yn cael ei lywio gan brofiadau pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Fel aelod o Bwyllgor Cymru, bydd angen i chi feddu ar wybodaeth am iechyd meddwl a bod â diddordeb ynddo.

Hefyd bydd angen i chi:

-       feddwl yn strategol ac yn greadigol

-       cyfathrebu mewn ffordd glir a sensitif mewn grwpiau trafod mawr

-       arddel barn annibynnol i wneud penderfyniadau ar ran y sefydliad

-       bodloni'r meini prawf a nodir yn y fanyleb person

-       bod â pharodrwydd a'r gallu i neilltuo'r amser a'r ymdrech angenrheidiol

Dod yn aelod o Bwyllgor Cymru

Oherwydd bod Mind yn siarad ar ran cymuned amrywiol, ein nod yw adlewyrchu'r amrywiaeth honno yn strwythur llywodraethu Mind.  Rydym yn chwilio am aelodau o Bwyllgor Cymru sy'n adlewyrchu amrywiaeth ddaearyddol, ieithyddol a diwylliannol Cymru ac sydd â phrofiad o fyw gyda phroblem iechyd meddwl. 

Mae Pwyllgor Cymru yn cyfarfod hyd at 6 gwaith y flwyddyn yn swyddfeydd Mind yng Nghaerdydd – cynhelir y cyfarfodydd ganol wythnos ac yn ystod y dydd.

Yn ogystal â hyn, rydym yn chwilio am bobl a all ymuno ag is-bwyllgorau Bwrdd Ymddiriedolwyr Mind sy'n cyfarfod yn Stratford, Llundain.

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais i fod yn aelod o Bwyllgor Cymru, cwblhewch y ffurflen gais gan ddangos yn glir, gan ddefnyddio enghreifftiau, y sgiliau a'r profiad sydd gennych sy'n berthnasol i'r meini prawf manyleb person. Dychwelwch eich cais wedi'i gwblhau drwy'r post neu drwy e-bost at Abigail Brown gan ddefnyddio'r manylion isod.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau ar eu rôl ym mis Chwefror 2019 ac mae cyfarfodydd sefydlu wedi'u trefnu ar gyfer mis Ionawr 2019.

How to apply

If you are interested in applying to be a member of Pwyllgor Cymru, please complete the application form demonstrating clearly, using examples, the skills and experience you have relevant to the person specification criteria. Please return your completed application by post or email to Abigail Brown as below.

The successful candidates will take up office in February 2019 with inductions arranged for January 2019.

Pwyllgor Advertisment 2018 (Welsh)

Pwyllgor Advertisment 2018 (English)

Role description (English)

Role description (Welsh)

Application packs

Pwyllgor Cymru - Applications must be received by 4th January 2019

  1. Application form (Word) (English)
  2. Application form (Word) (Welsh)
  3. Pwyllgor Cymru Terms of reference (PDF) (English)
  4. Pwyllgor Cymru Terms of reference (PDF) (Welsh)
  5. Code of conduct (PDF) (English)
  6. Code of conduct (PDF) (Welsh)

Please email Abigail Brown on [email protected] or call 02920 346 582 for further information or a printed application pack.

Mind Cymru
4 Castlebridge
Cowbridge Road East
Cardiff  CF11 9AB

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today