Get help now Make a donation

Sue O’Leary yw Cyfarwyddwr newydd Mind Cymru

Wednesday, 25 August 2021 Mind

Sue O’Leary yw Cyfarwyddwr newydd Mind Cymru, gan gymryd drosodd gan Sara Moseley.

 

Mae Sue wedi bod gyda Mind Cymru am y pum mlynedd diwethaf, fel Pennaeth Gweithrediadau, yn gweithio gyda’n rhwydwaith o Mind lleol a’n partneriaid i gynhyrchu, ar y cyd, fodelau darparu gwasanaeth gan gynnwys gwasanaethau i bobl hŷn a rhagnodi cymdeithasol.  Hefyd, yn ei swydd newydd, bydd Sue'n cadeirio Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru, yn ogystal â’r ymgyrch gwrth stigma, Amser i Newid Cymru.

 

Meddai: “Rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle i arwain Mind Cymru.  Rydyn ni ar flaen y gad yn darparu ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru ac rwy'n edrych ymlaen yn enfawr at goncro'r heriau sy'n ein hwynebu wrth i ni daclo chwalfa'r pandemig ar iechyd meddwl."

 

Wrth sôn am ei swydd newydd, meddai Sue “Rwyf eisiau i Mind Cymru ganolbwyntio ar ymgyrchu dros a darparu cefnogaeth gynnar, hynny yw, gwneud yn siŵr fod pobl sy’n cael problemau gyda’u hiechyd meddwl yn cael y gefnogaeth y maen nhw ei angen cyn i bethau fynd yn waeth.  Bydd hyn yn golygu y byddwn yn taclo’n uniongyrchol yr anghydraddoldebau sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod y pandemig ac yn cynnal y sgyrsiau anodd ynghylch beth sydd raid newid er mwyn i’r gefnogaeth fod ar gael i bawb.  

 

“Mae'n golygu taclo'r stigma ynghylch iechyd meddwl sy’n wynebu cymaint, er gwaethaf ymdrechion ffantastig Amser i Newid Cymru, ac sy’n eu rhwystro rhag gofyn am gefnogaeth.  

 

“Fe wyddom ni fod y system iechyd meddwl o dan bwysau cyn y pandemig gyda mwy o bobl yn gofyn am gefnogaeth. Rwy eisiau gweithio gyda'm cydweithwyr i gael system gymorth iechyd meddwl mwy cyfun yng Nghymru, ble gall partneriaid yn y trydydd sector weithio'n fwy cydlynol gyda chydweithwyr yn y gwasanaethau iechyd."

Ways to get involved

arrow_upwardBack to Top