Get help now Make a donation

Five years of Positive Choices

Wednesday, 30 October 2013 Mind

Mind Cymru celebrates five years of raising awareness of suicide at a special conference in Cardiff / Mind Cymru yn dathlu pum mlynedd o ymwybyddiaeth o hunanladdiad gyda chynhadledd yng Nghaerdydd

 

Mind Cymru’s Positive Choices project recently celebrated five years of raising awareness of suicide at a trainer’s conference in Cardiff.

The conference provided an opportunity for ASIST and SafeTALK trainers from around the world to network and share training issues, knowledge and expertise. Trainers from Wales and from as far as Australia, USA, Scotland, Northern Ireland, England and the Isle of Man also attended the event.

The day included presentations from key figures involved in the training including Kathryn VanBoskirk, Vice-President of Associate Care at LivingWorks Education, who gave a moving speech recognising the hard work of Mind Cymru, Vale of Clwyd Mind, Mind Aberystwyth and Torfaen Mind in bringing ASIST to Wales.

A LivingWorks award was also presented to Gwynfryn Evans on behalf of the Positive Choices Project in acknowledgement of his achievements in Wales.

Nicole Burchett, an ASIST and SafeTALK trainer said: “It was great to hear of all the work being done across the world in suicide prevention. I’m an Occupational Therapist who joined the Positive Choices team in 2010 working to roll out ASIST and help reduce the stigma and taboo surrounding suicide.

“Over the past two years I have delivered 20 courses across Wales and England and I have learned new things and gained new insights from every single one. Holding space for people to share their story about suicide can be a humbling experience and knowing at the end of the course there are suicide first aiders going into their communities, gives you a real buzz.”

Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST), equips frontline workers and community members with the skills and confidence needed to give an immediate and appropriate response to anyone thinking about suicide.

Suicide Alertness for Everyone (SafeTALK) is a programme that prepares anyone over the age of 15 to recognise people who have thoughts of suicide and connect them to suicide first aid resources.

Mind Cymru yn dathlu pum mlynedd o Ddewisiadau Cadarnhaol

Dathlodd prosiect Dewisiadau Cadarnhaol Mind Cymru bum mlynedd o godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad gyda Chynhadledd yng Nghaerdydd.

Rhoddodd y gynhadledd gyfle gwych i hyfforddwyr ASIST a SafeTALK o bob cwr o'r byd rwydweithio a rhannu materion yn ymwneud â hyfforddiant, gwybodaeth ac arbenigedd. Daeth hyfforddwyr o Gymru a mor bell ag Awstralia, yr Unol Daleithiau, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Lloegr ac Ynys Manaw i'r digwyddiad.

Roedd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan unigolion allweddol yn y maes yn cynnwys Kathryn VanBoskirk, Is-Lywydd Gofal Cyswllt LivingWorks Education a rhannodd araith rymus yn cydnabod gwaith caled Mind Cymru, Mind Dyffryn Clwyd, Mind Aberystwyth a Mind Torfaen wrth ddod ag ASIST i Gymru.

Cyflwynodd Kathryn VanBoskirk wobr arbennig gan LivingWorks i gydnabod cyraeddiadau yng Nghymru i Gwynfryn Evans ar ran Prosiect Dewisiadau Cadarnhaol.

Meddai Nicole Burchett, hyfforddwr ASIST a SafeTALK: "Mae'n gwych i glywed am yr holl gwaith sydd wedi cael ei wheud ar draws y  byd er ran atal hunanladdiad. Rwy'n Therapydd Galwedigaethol a ymunodd â thîm Dewisiadau Cadarnhaol yn 2010 gan weithio i gyflwyno ASIST a lleihau'r stigma a'r tabŵ sy'n gysylltiedig â hunanladdiad.

"Dros y ddwy flynedd diwethaf rwyf wedi cyflwyno llawer o gyrsiau ledled Cymru a Lloegr ac rwyf wedi dysgu pethau newydd a meithrin safbwyntiau newydd o bob un ohonynt. Gall rhoi rhywle i bobl rannu eu stori am hunanladdiad fod yn brofiad diymhongar ac mae gwybod ar ddiwedd y cwrs fod 20 o gynorthwywyr hunanladdiad newydd yn mynd ati i weithio yn eu cymunedau yn deimlad cyffrous iawn."

Mae Hyfforddiant Sgiliau Ymyriadau Hunanladdiad Cymwysedig (ASIST), yn rhoi'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen ar weithwyr rheng flaen ac aelodau o'r gymuned i ymateb yn uniongyrchol ac yn briodol i unrhyw un sy'n meddwl am hunanladdiad.

Rhaglen yw Suicide Alertness for Everyone (SafeTALK) sy'n paratoi unrhyw un dros 15 oed i nodi pobl sy'n ystyried cyflawni hunanladdiad a'u cyfeirio at adnoddau cymorth cyntaf hunanladdiad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn hyfforddwr SafeTALK, cynhelir sesiwn Hyfforddi'r Hyfforddwyr SafeTALK ar 11 a 12 Tachwedd 2013. Dylech gofrestru diddordeb er mwyn osgoi cael eich siomi.arrow_upwardBack to Top