Etholiad Cynulliad Cymru 2016

Welsh Assembly Banner PicAssembly Election Banner Cymraeg

Read this page in English

Ym mis Chwefror 2016, gwnaethom lansio ymgyrch i wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth yng Nghymru. Etholiad y Cynulliad 2016 oedd ein cyfle i sicrhau bod Llywodraeth nesaf Cymru yn cymryd iechyd meddwl o ddifrif, a helpu'r rheini ohonom sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl i gael y cymorth sydd ei angen arnom i wella, aros yn iach a byw bywyd llawn.

Roeddem am i chi ein helpu i wneud yn siŵr bod pob plaid, pob un o Weinidogion Cymru, pob Aelod Cynulliad a phob ymgeisydd etholiad yn deall pam fod iechyd meddwl mor bwysig, a beth y dylent ei wneud.

Rydym mor ddiolchgar i chi am eich cefnogaeth i'r ymgyrch.

Yr hyn y gwnaethom ofyn i Lywodraeth nesaf Cymru ymrwymo iddo

Mae pawb sydd â phroblem iechyd meddwl yn haeddu cael cymorth a pharch. Gwnaethom alw ar y Cynulliad Cenedlaethol nesaf a Llywodraeth nesaf Cymru i weithredu ar bedwar maes â blaenoriaeth. Gofynnodd ein maniffesto iddynt:

  • Ymrwymo i sicrhau y gall pawb gael gafael ar ofal argyfwng o safon uchel 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, yn ddiogel ac yn gyflym, ni waeth pam bod angen help arnynt yn y lle cyntaf na lle y maent yn troi gyntaf. Darllenwch ein briffiad ar ofal argyfwng yng Nghymru.
  • Cyflwyno mandad sy'n nodi y bydd y GIG yng Nghymru yn cynnig ystod lawn o therapïau seicolegol yn seiliedig ar dystiolaeth i bawb sydd eu hangen o fewn 28 diwrnod i wneud cais am atgyfeiriad. Darllenwch ein briffiad ar yr hyn sydd angen ei wneud i wella therapïau siarad.

  • Cynyddu'r arian a roddir i wasanaethau iechyd meddwl o leiaf 2 y cant mewn termau real bob blwyddyn dros y pum mlynedd nesaf a darparu gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol cydgysylltiedig.
  • Gwella'r cymorth sydd ar gael i rieni, plant a phobl ifanc ym maes iechyd meddwl.
Lawrlwythwch ein Maniffesto

Roedd yr hyn a wnaethoch wedi golygu ein bod wedi cyrraedd ymgeiswyr ym mhob etholaeth

Gwnaeth cannoedd ohonoch weithredu yn ystod y misoedd cyn yr etholiad a helpu i wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth yng Nghymru yn ystod yr ymgyrch etholiadol a thu hwnt.

Anfonodd bron i 300 ohonoch ein maniffesto at eich ymgeiswyr etholiadol lleol - cyfanswm o bron i 9000 o e-byst - ac ni allwn ddiolch digon i chi.

Mae'r prif bleidiau i gyd yn siarad am iechyd meddwl

Mae'n wych gweld bod pob plaid yn siarad am iechyd meddwl yn eu maniffestos. Mae'n dangos cymaint rydym wedi gallu dylanwadu polisi pleidiau a chodi proffil iechyd meddwl yng Nghymru gyda'ch cymorth.

Darllenwch ein canllaw cyflym i ddarganfod beth roedd y pleidiau yn ei ddweud am iechyd meddwl.

Gwnaethom roi gofal argyfwng o safon uchel 24/7 ar yr agenda

Credwn y dylai gofal argyfwng o safon uchel fod ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos - waeth ble rydych yng Nghymru.

Ond, mae gwybodaeth a gafwyd gan Mind Cymru yn dangos bod anghydraddoldebau ac anghysonderau sylweddol mewn gofal argyfwng iechyd meddwl o fewn awdurdodau iechyd gwahanol Cymru. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn ein briffiad ar ofal mewn argyfwng.

Ym mis Ebrill 2016, anfonodd ein hymgyrchwyr yng Nghymru bron i 6000 o e-byst yn dweud wrth bleidiau pam y dylent ymrwymo i wella gofal mewn argyfwng, a gwnaeth ein briffiad gyrraedd ACau ac ymgeiswyr etholiadol ym mhob etholaeth a rhanbarth. 

Gwnaethom wneud y gallu i gael gafael ar therapïau seicolegol yn flaenoriaeth

Mae ein harolwg diweddar o'r gallu i gael gafael ar therapïau seicolegol yn dangos yn glir fod pobl yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd cael gofal priodol ar gyfer eu hiechyd meddwl. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn ein briffiad ar therapïau siarad.

Mae'r canlyniadau yn frawychus, ac rydym yn teimlo bod angen i'r Llywodraeth newydd ymrwymo i sicrhau bod ystod lawn o therapïau seicolegol ar gael i bawb sydd eu hangen o fewn 28 diwrnod i wneud cais am atgyfeiriad yng Nghymru.

Ym mis Mawrth 2016, anfonodd ein hymgyrchwyr yng Nghymru bron i 1800 o e-byst yn dweud wrth bleidiau pa mor bwysig yw'r gallu i gael gafael ar therapïau siarad, a gwnaeth ein briffiad gyrraedd ACau ac ymgeiswyr etholiadol ym mhob etholaeth a rhanbarth.

Dywedwyd wrthyf fod y rhestrau aros yn rhy hir ac y byddwn fwy na thebyg yn well erbyn i mi gyrraedd y brig. Nid oedd hynny'n wir, a gwaethygodd fy iechyd nes bod angen ymyrraeth argyfwng

Diolch yn arbennig i Leisiau Mind Cymru

Dysgwch fwy am ein gwirfoddolwyr, sydd â phrofiad o fyw gyda phroblemau iechyd meddwl, sy'n ymgyrchu gyda ni i wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth yng Nghymru.

Cwrdd â'r lleisiau

Am fod yn un o ymgyrchwyr Mind?

Fel ymgyrchydd Mind, gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau er mwyn helpu i wella sefyllfa pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Gallai hyn gynnwys lobïo gwleidyddion, rhannu gwybodaeth am ymgyrchoedd Mind, cynyddu pwysau dros newid yn eich ardal leol a chyfrannu at ein gwaith polisi.   

Ymunwch â ni nawr

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today