Arolwg Pobl Ifanc Mind

Read this page in English

Mae angen Mind ar bobl ifanc yn fwy nag erioed.  Mae un o bob wyth wedi cael diagnosis o broblem iechyd meddwl ond, yn Lloegr, dim ond 25% o’r rheini sydd angen triniaeth sy’n gallu cael gafael arni ac, yng Nghymru, dydy’r targedau asesu ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed ddim yn cael eu cyflawni o hyd.  Mae angen i hyn newid. 

Mae gennym ni gynllun ar gyfer cyrraedd pobl ifanc 13-24 oed a gwella’r gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw.  Rydyn ni wedi bod yn siarad â phobl ifanc, rhieni ac athrawon, ond y cam nesaf yw clywed gan bobl ifanc am eu profiadau o iechyd meddwl a lles y tu allan i’r ysgol. 

Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym eu bod yn aml yn teimlo nad yw pobl yn gwrando arnyn nhw wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau nhw. Rydyn ni am wneud yn siŵr bod pobl ifanc o bob cefndir yn cael lleisio eu barn am iechyd meddwl a lles. 

Arolwg Pobl Ifanc Mind yw cam cyntaf y broses hon.  Arolwg ar-lein yw hwn ar gyfer pobl ifanc 13-24 oed ac mae’n lle diogel a dienw i bobl ifanc roi eu barn am iechyd meddwl a lles. 

Drwy gymryd rhan, gall pobl ifanc ddylanwadu’n uniongyrchol ar y gwaith mae Mind yn ei ddatblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, a’r pethau penodol sydd angen gwella.  

Cliciwch y ddolen i lenwi’r arolwg.

Lenwi’r arolwg

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today