Bod yn feddyg teulu ac ymdopi â fy iechyd meddwl.

Clear all

Filter

Filter by categories

Clear Blogs
Clear News topics
Clear Location
Clear Event Type

Posted on 21/08/2018 by Dr. Simon |

Mae’n ddwy flynedd ers i Dr. Simon gyfrannu at ein hymgyrch Ffeindio’r Geiriau. Yn y blog hwn, mae Simon yn dweud wrthym sut mae’n delio â’i iechyd meddwl yn y gwaith ers hynny.

Rwy’n bartner mewn Meddygfa deulu gydag 8,500 o gleifion yng nghanol dinas, sy’n gwasanaethu cymysgedd eang o bobl o bob cefndir a chenedl, yn enwedig y digartref.

Ym mis Hydref, roedd yn rhaid i fi gael cyfnod i ffwrdd o’r gwaith o ganlyniad i gyfnod o iselder difrifol, ac o’r herwydd cefais fy nghyfeirio at fy Nhîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

Roeddwn wedi mynd yn sâl yn dilyn cyfnod o straen difrifol. Roeddwn yn cael problemau i gwrdd a gofynion fy mhroses werthuso a oedd wedi rhoi fy ailgymhwysiad fel meddyg mewn perygl, yn ogystal â baich gwaith oedd cynyddu ac yn achosi straen.  

O ganlyniad i hyn, gwnes y penderfyniad annoeth i aildrefnu’r system apwyntiadau heb ymgysylltu’n iawn gyda fy nghydweithwyr a’r staff, ac fe  waethygodd hyn y gwaith yn hytrach na’i wella.

Ar ôl cael fy nghyfeirio at y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, gwnes i newidiadau mawr i fy ngwaith a fy nghynllun triniaeth iechyd meddwl.

Roedd fy nghydweithwyr yn gefnogol ac yn deall fy sefyllfa. Er fy mod wedi cymryd cyn lleied o amser i ffwrdd ag y gallwn, roedden nhw’n amyneddgar wrth i mi wella ac wedi rhoi’r amser i mi ddal i fyny â fy amserlen, gan leihau’r nifer o  gleifion roeddwn i’n eu gweld.

Yn y diwedd, derbyniwyd fy newidiadau gan y feddygfa ac fe recriwtiwyd parafeddygon i’n helpu i weld cleifion gan ein bod ni bob amser yn brin o staff (gweithred sydd wedi cael ei hefelychu gan feddygfeydd eraill).

Newidiwyd fy meddyginiaeth, ac fe es i o fod yn cymryd un cyffur gwrthiselder i ddefnyddio dau, wedyn ychwanegu buspirone atynt (cyffur i ymladd gorbryder), ac wedyn newid un o fy nghyffuriau i un arall, ac yn y pen draw, mynd yn ôl at ddefnyddio un cyffur yn unig. Y peth mwyaf arwyddocaol i ddod o’r asesiad oedd diagnosis o gyflwr ar y Sbectrwm Awtistig. Cefais asesiad trylwyr gan fy seiciatrydd ac fe gefais fy nghyfeirio at therapydd galwedigaethol seiciatrig a wnaeth ambell i awgrym ymarferol iawn.

Roedd rhain yn bethau fel cael oriawr clyfar (smart watch) sydd wedi fy helpu’n arw gyda fy ngwaith trefnu, a hunan-gyfeirio i Mynediad at Waith, gwasanaeth wedi’i ariannu gan yr Adran Waith a Phensiynau i helpu pobl ag anableddau weithredu’n well yn y gwaith. Cefais fy asesu ganddynt hefyd ac maen nhw wedi argymell meddalwedd arbennig i fy nghynorthwyo a hyfforddiant yn y gweithle i fi ac i fy nghydweithwyr.

Rydw i wedi mynychu grŵp cefnogi gyda mudiad lleol ardderchog Autisitc Spectrum Connections Cymru sydd wedi rhoi mewnwelediad arbennig i fy nghyflwr ac wedi fy rhoi mewn cysylltiad â phobl  eraill sy’n rhannu fy niagnosis. Rydyn ni’n siarad am waith a bod yn rhieni, a sut mae ein cyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn ein heffeithio. Bydd ASCC hefyd yn darparu cefnogaeth i fi yn y gweithle.

Does neb yn hoffi bod yn sâl, ond weithiau gall salwch meddyliol fod yn drobwynt i ni gael sylweddoli beth sy’n mynd o’i le mewn bywyd.

I mi, mae fy salwch wedi gorfodi fy meddygfa I ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddelio gyda straen di-baid fy ngwaith. Mae hefyd wedi rhoi mewnwelediad i fi i’r gwahaniaethau yn fy ymennydd sy’n gallu bod yn fendith (fel y gallu i sylwi ar fanylion er enghraifft) ac yn her (mwy tebygol o ddioddef o orbryder a chael problemau gyda’r sefydliad lle rwy’n gweithio).

Efallai y bydd rhai wedi’u synnu fy mod mor ddiffuant ag ydw i am fy mhroblemau iechyd meddwl. 

Rwy’n barod wedi siarad yn agored am fy niagnosis gyda fy nheulu, fy ffrindiau, fy nghydweithwyr ac yn y cyfryngau. Rydw i wedi gweld cynnydd yn y nifer o feddygon a gweithwyr iechyd sy’n ymuno â chymunedau ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu’r baich o straen a phroblemau iechyd meddwl gyda’i gilydd, cyn i ni gyrraedd pen ein tennyn. Dylai annog pawb i siarad am ein problemau iechyd meddwl.

Group

Dr. Simon

Simon is a GP in a busy inner-city practice. Mae Simon yn feddyg teulu mewn meddygfa brysur yng nghanol dinas.

comments powered by Disqus

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today