Triniaethau siarad

Mae'n egluro ar gyfer beth y defnyddir triniaethau siarad, beth sy'n digwydd yn ystod therapi a sut i ddod o hyd i therapi.

Your stories

On my therapist, who was always there

Brooke blogs on how important it was for to have one person she could turn to throughout her recovery.

Brooke
Posted on 09/03/2017

Life in limbo – waiting for talking therapy

Francesca blogs about the impact of waiting for talking therapy, as part of our We Need to Talk campaign.

Francesca
Posted on 28/11/2013

The importance of choice – access to talking therapies

Al blogs for us about the importance of choice and having access to the right talking therapy to suit you.

Posted on 02/12/2013

Beth yw triniaethau siarad?

Math o driniaeth yw triniaethau siarad sy'n cynnwys siarad â therapydd am eich meddyliau a'ch Mteimladau. Person wedi'i hyfforddi mewn un math o driniaeth siarad neu fwy yw therapydd. Gall triniaethau siarad eich helpu i reoli'r canlynol ac ymdopi â nhw:

  • problemau iechyd meddwl
  • problemau iechyd corfforol
  • emosiynau anodd
  • profiadau anodd.

Diben triniaethau siarad yw eich helpu i ddeall eich teimladau a'ch ymddygiad yn well ac, os ydych yn dymuno, i newid eich ymddygiad neu'r ffordd rydych yn meddwl am bethau. Gallwch siarad am bethau sy'n eich pryderu, a gall fod yn amser i archwilio eich teimladau.

Mae llawer o fathau gwahanol o driniaethau siarad, sy'n defnyddio arddulliau a dulliau gwahanol i'ch helpu, ond mae gan bob un ohonynt yr un nod: eich helpu i deimlo y gallwch ymdopi'n well â'ch emosiynau a'r pethau sy'n digwydd yn eich bywyd.

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalen ar sut mae triniaethau siarad yn gweithio a'r mathau o driniaethau siarad

Dydw i ddim yn teimlo mor ddryslyd a dydw i ddim yn cael y teimladau ofnadwy yr oeddwn yn arfer eu cael. Mae angen i mi ddal ati - nid yw hyn yn cynnig ffordd gyflym o ddatrys y broblem yn llwyr, ond mae'n gweithio i mi. 

Termau gwahanol ar gyfer triniaethau siarad

Mae pobl yn defnyddio sawl term gwahanol wrth gyfeirio at driniaethau siarad, a gall hyn fod braidd yn ddryslyd weithiau. Efallai y byddwch yn clywed y geiriau canlynol yn cael eu defnyddio:

  • cwnsela
  • therapi
  • therapi siarad
  • therapi seicolegol
  • seicotherapi

Yn aml, gellir defnyddio'r termau hyn am yn ail, ond weithiau gallant gyfeirio at fath penodol o driniaeth siarad. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalen ar fathau o driniaethau siarad

A oes tystiolaeth bod triniaethau siarad yn gweithio?

Mae'n anodd asesu'n union sut mae triniaethau siarad effeithiol yn cael eu cymharu â gwasanaethau eraill, gan na wnaed llawer o waith ymchwil ar driniaethau siarad tan yn ddiweddar. Ymchwiliwyd i rai triniaethau siarad yn fwy nag eraill ac maent wedi cael mwy o gyllid.

Datblygwyd rhai therapïau ar gyfer problemau iechyd meddwl penodol, a gallant fod yn fwy effeithiol ar gyfer rhai problemau nag eraill. Gweler ein tudalennau ar broblemau iechyd meddwl gwahanol i weld pa driniaethau siarad a argymhellir ar gyfer pob diagnosis.

Mae'n dibynnu ar y person, yn fy marn i. Bydd rhai mathau penodol o therapi yn fwy effei.


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Chwefror 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today