Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Mae'n egluro iselder ôl-enedigol a materion iechyd meddwl amenedigol eraill, yn cynnwys achosion posibl, ffynonellau triniaeth a chymorth, a chyngor i deulu a ffrindiau.

Your stories

Iselder ôl-enedigol a chwedl y fam 'berffaith'

Sara Powys
Posted on 04/08/2016

Seicosis ôl-enedigol a fi

Mae gan Charlotte anhwylder deubegynol, a seicosis ôl-enedigol profiadol a phryder ôl-enedigol ar ôl rhoi gene

Charlotte Harding
Posted on 29/03/2017

A all partneriaid gael problemau iechyd meddwl amenedigol?

Dim ond mamau all gael diagnosis ffurfiol o broblem iechyd meddwl amenedigol. Fodd bynnag, mae astudiaethau'n dangos y gall partneriaid hefyd gael problemau iechyd meddwl amenedigol. Er enghraifft, mae astudiaethau i iselder ôl-enedigol ymysg tadau yn awgrymu bod tua un o bob pum dyn yn cael iselder ar ôl dod yn dad.

Gall partneriaid ddatblygu problem iechyd meddwl wrth ddod yn rhiant am resymau tebyg i famau, yn enwedig os yw'r canlynol yn wir:

 • rydych yn rhiant ifanc heb rwydweithiau cymorth da
 • rydych wedi cael eich cam-drin pan yn blentyn
 • rydych yn cael trafferth ymdopi â digwyddiadau llawn straen yn eich bywyd, fel symud tŷ, colli eich swydd neu gael profedigaeth
 • mae gennych amodau byw gwael neu rydych yn byw mewn tlodi

 

Efallai eich bod hefyd yn cael trafferth ymdopi â'r canlynol:

 • cyfrifoldebau ychwanegol o amgylch y tŷ
 • pwysau ariannol
 • newid yn eich perthynas â'ch partner
 • diffyg cwsg

Os oes gan eich partner broblem iechyd meddwl hefyd, gall hyn olygu ei bod yn anoddach fyth i chi ymdopi â'r straen arferol sy'n gysylltiedig â bod yn rhiant.

Ar y cyfan, roedd yn adeg erchyll yn ein bywydau, am tua 18 mis o feichiogi i'r cyfnod ar ôl yr enedigaeth, a rhoddodd straen enfawr ar ein perthynas. O edrych yn ôl, dydw i ddim yn siŵr sut y gwnaethom ni ymdopi.

Pa gymorth sydd ar gael?

Er bod llai o wasanaethau sy'n cefnogi partneriaid, ac na allwch gael diagnosis amenedigol penodol, mae dal ffyrdd y gallwch gael cymorth:

 • Siaradwch â'ch meddyg am eich iechyd meddwl. Gall eich meddyg eich cyfeirio at wasanaethau cymorth lleol, triniaethau siarad a rhagnodi meddyginiaeth i chi os bydd angen.
 • Cysylltwch â sefydliad arbenigol:
  • Mae PANDAS Dads yn cynnig gwybodaeth benodol i ddynion sy'n cael iselder ôl-enedigol, drwy ei dudalen ar Facebook
  • Mae'r Birth Trauma Association yn cynnig gwybodaeth a chymorth ar gyfer partneriaid rhywun sydd wedi cael genedigaeth anodd
  • The Fatherhood Institute yn gweithio ar bolisïau a gwaith ymchwil i gefnogi tadau
  • Gall y rhan fwyaf o elusennau sy'n canolbwyntio ar ddiagnosis gynnig cefnogaeth i rieni newydd. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau ar ddiagnosis penodol.
 • Gofalwch amdanoch chi eich hun. Ceir syniadau ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl wrth ddod yn rhiant ar ein tudalen ar hunanofal.

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Gorffennaf 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today