Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Mae'n egluro beth yw teimladau hunanladdol, gan gynnwys achosion posibl a sut y gallwch ddysgu sut i ymdopi. c.

Your stories

Iselder ôl-enedigol a chwedl y fam 'berffaith'

Sara Powys
Posted on 04/08/2016

Seicosis ôl-enedigol a fi

Mae gan Charlotte anhwylder deubegynol, a seicosis ôl-enedigol profiadol a phryder ôl-enedigol ar ôl rhoi gene

Charlotte Harding
Posted on 29/03/2017

Sut y gallaf ofalu amdanaf i fy hun?

Gall dod yn rhiant newydd fod yn un o'r profiadau anoddaf mewn bywyd. Gall dod o hyd i ffyrdd o ofalu amdanoch eich hun sy'n cyd-fynd â'ch ffordd o fyw a'ch anghenion wneud gwahaniaeth mawr i'ch iechyd meddwl. Dyma rai syniadau:

Adeiladu eich rhwydwaith cymorth

Gallwch gael tawelwch meddwl drwy siarad â mamau a thadau newydd eraill, a dysgu bod rhieni newydd eraill yn rhannu'r un pryderon a rhwystredigaethau â chi. Gall hefyd roi cyfle i chi rannu sgiliau a phrofiadau, sylweddoli nad ydych ar eich pen eich hun ac, yn anad dim, cael cymorth emosiynol ac ymarferol. Gall helpu i gadarnhau eich rôl newydd.

Gallech wneud y canlynol:

 • Mynd i grwpiau rhiant a babi lleol - os ydych yn teimlo'n nerfus, rhowch gynnig ar rywbeth sy'n seiliedig ar weithgarwch, er enghraifft cerddoriaeth, a allai ei gwneud yn haws i chi ddechrau siarad â rhieni eraill.
 • Cysylltu â sefydliadau arbenigol. Mae sefydliadau fel Home-Start a'r NCT yn helpu rhieni newydd i ddatblygu eu rhwydweithiau cymroth a gofalu am eu hiechyd meddwl.
 • Manteisio ar gymorth ar-lein. Mae llawer o gymunedau ar-lein ar gyfer rhieni, pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ac yn benodol rhieni sydd â phroblemau iechyd meddwl. Mae gwefannau fel netmums a mumsnet yn cynnwys fforymau lle gallwch siarad â rhieni eraill. Mae Mind yn cynnal cymuned cymorth gan gymheiriaid ar-lein o'r enw Elefriends ar gyfer unrhyw un sydd am gael cymorth gyda'u hiechyd meddwl. Mae PND & Me yn cysylltu pobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl amenedigol yn bennaf drwy twitter. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau ar ddod o hyd i gymorth ar-lein.
 • Rhoi cynnig ar gymorth gan gymheiriaid. Cysylltwch â'ch cangen Mind leol i weld a ydynt yn cynnig unrhyw grwpiau cymorth gan gymheiriaid. Mae llawer o sefydliadau'n cynnal rhaglenni cymorth gan gymheiriaid ar gyfer diagnosisau penodol. Er enghraifft, mae Action Postpartum Psychosis yn cynnal rhwydwaith cymorth gan gymheiriaid, ac mae PANDAS yn cynnal grwpiau cymorth ar gyfer problemau iechyd meddwl amenedigol. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau ar broblemau iechyd meddwl.

O'r diwedd cefais y cryfder i fod yn agored a rhannu fy mhrofiad ag eraill. Synnais o wybod nad oeddwn yn unigryw, a chefais gysur o wybod bod pobl eraill wedi cael yr un profiadau. Gwnaethom ddod o hyd i ffyrdd o helpu ein gilydd a goresgyn amseroedd anodd.

Rheoli tasgau bob dydd

Mae ymdopi â thasgau yn y cartref yn ogystal â gofalu am fabi newydd yn her i unrhyw un. Gall dod o hyd i ffyrdd newydd o'u rheoli o ddydd i ddydd helpu i ysgafnhau’r baich a'ch helpu i deimlo y gallwch ymdopi'n well â symptomau eich problem iechyd meddwl.

 • Gadewch i bobl helpu. Os bydd eich ffrindiau neu aelodau o'ch teulu yn cynnig gwneud y siopa, helpu i goginio prydau neu lanhau'r tŷ, gadewch iddynt helpu! Does dim byd yn bod ar fod angen help, ac mae'n debygol y bydd eich anwyliaid am wneud rhywbeth ymarferol i'ch helpu.
 • Coginiwch brydau ymlaen llaw. Os nad oes gennych bobl o'ch cwmpas a all ddod i helpu, gallwch gynllunio bwyd yn haws drwy goginio prydau mewn swmp ymlaen llaw a'u rhewi. Manteisiwch ar adegau pan fydd gennych fwy o egni i goginio, fel bod gennych brydau cyflym ac iach wrth law pan na fyddwch yn teimlo cystal.
 • Cymerwch eich amser. Mae'n hawdd dechrau teimlo eich bod yn cael eich llethu pan fyddwch yn gofalu am fabi newydd yn ogystal â'ch bywyd rheolaidd. Ceisiwch roi 20 munud i'ch hun i wneud hynny a allwch o dasg, p'un a yw hynny'n golygu taflu pethau yn y peiriant golchi neu roi trefn ar eich gwaith papur. Gall cymryd 20 munud ar y tro olygu y gallwch reoli tasgau'n well ac y gallwch fanteisio ar wneud ychydig ar y tro pan fyddwch yn gallu gwneud hynny.
 • Peidiwch â rhoi pwysau arnoch eich hun. Efallai y byddwch am ddal i fyny â'r holl bethau roeddech yn arfer eu gwneud o gwmpas y tŷ - ond mae gofalu am fabi newydd yn swydd llawn amser, a bydd hefyd yn effeithio ar faint o gwsg a gewch. Ceisiwch beidio â gosod safonau afrealistig i'ch hun na mynd yn rhwystredig os na allwch wneud y pethau roeddech wedi bwriadu eu gwneud.

Goroesi iselder ôl-enedigol

Darllenwch flog Selina am ei phrofiad ei hun o iselder ôl-enedigol.

Am ychwanegu eich stori? Dysgwch fwy am flogio i ni. 

 

Gofalu amdanoch chi eich hun

Gall fod yn anodd neilltuo amser i feddwl amdanoch chi eich hun tra'n gofalu am eich babi, ond gall gwneud newidiadau bach eich helpu i ofalu am eich iechyd meddwl.

 • Cadwch yn weithgar. Gallai hyn olygu mynd am dro gyda'r pram, dawnsio i gerddoriaeth gartref neu wneud ioga ysgafn. Gall gwneud ymarfer corff godi eich hwyliau, a'ch helpu i deimlo eich bod yn cael gwneud rhai pethau i chi eich hun. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau arymarfer corff ac iechyd meddwl.
 • Ceisiwch gael cwsg. Gall ymddangos yn amhosibl cael cwsg da gyda babi newydd, ond gall dod o hyd i amser i orffwyso wneud gwahaniaeth mawr i'ch iechyd meddwl. Ceisiwch gysgu pan fydd eich babi'n cysgu neu, os gallwch, gofynnwch i'ch partner helpu i fwydo gyda'r nos.
 • Neilltuwch amser i ymlacio. Efallai y byddwch yn teimlo nad oes gennych unrhyw amser i chi eich hun, neu mai'r cwbwl rydych yn ei wneud yw eistedd o gwmpas gartref, ond gall mynd ati i neilltuo amser i ymlacio olygu mwy na dim ond gwylio'r teledu. Meddyliwch am beth sy'n eich helpu i ymlacio, p'un a yw hynny'n golygu darllen llyfr, garddio neu wneud crefftau, a cheisiwch neilltuo amser - hyd yn oed pum munud - i wneud rhywbeth sy'n gwneud i chi deimlo'n dda. Ceir rhagor o syniadau ar ein tudalennau ar ymlacio

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Gorffennaf 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today