Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Mae'n egluro iselder ôl-enedigol a materion iechyd meddwl amenedigol eraill, yn cynnwys achosion posibl, ffynonellau triniaeth a chymorth, a chyngor i deulu a ffrindiau.

Your stories

Iselder ôl-enedigol a chwedl y fam 'berffaith'

Sara Powys
Posted on 04/08/2016

Seicosis ôl-enedigol a fi

Mae gan Charlotte anhwylder deubegynol, a seicosis ôl-enedigol profiadol a phryder ôl-enedigol ar ôl rhoi gene

Charlotte Harding
Posted on 29/03/2017

Cysylltiadau defnyddiol

Action Postpartum Psychosis (APP)

app-network.org

Gwybodaeth a chymorth i unrhyw un sydd â seicosis ôl-enedigol, yn cynnwys rhwydwaith cymorth gan gymheiriaid a fforwm ar-lein.

Anxiety UK

0844 477 5774
anxietyuk.org.uk

Cefnogaeth, help a gwybodaeth i unrhyw un sydd ag anhwylder gorbryder.

The Association for Post Natal Illness

020 7386 0868
apni.org

Mae'n rhoi cymorth i famau sydd ag iselder ôl-enedigol.

The Birth Trauma Association 

birthtraumaassociation.org.uk

Mae'n rhoi cymorth i ferched sydd wedi cael genedigaeth drawmatig, a'u partneriaid.

The Breastfeeding Network

llinell gymorth: 0300 100 0212
breastfeedingnetwork.org.uk

Mae'n rhoi cymorth a gwybodaeth, yn cynnwys gwybodaeth am gyffuriau a bwydo ar y fron.

Elefriends

elefriends.org.uk

Cymuned ar-lein gefnogol i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl.

Family Action

family-action.org.uk

Gwasanaethau i deuluoedd, yn cynnwys cymorth iechyd meddwl.

Family Lives

llinell gymorth 24 awr: 0808 800 2222

familylives.org.uk

Mae'n rhoi gwybodaeth a chymorth i rieni a theuluoedd.

Fatherhood Institute

fatherhoodinstitute.org

Melin drafod tadolaeth y DU, sy'n darparu newyddion, gwybodaeth am hyfforddiant, y wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau, crynodebau o waith ymchwil a chanllawiau er mwyn helpu tadau a'u teuluoedd.

Home-Start

0800 068 63 68

home-start.org.uk

Rhwydweithiau cymorth lleol ar gyfer teuluoedd â phlant bach.

The Lullaby Trust

lullabytrust.org.uk

Mae'n rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl y mae Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod wedi effeithio arnynt.

Maternal OCD

maternalocd.org

Mae'n rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl sydd ag anhwylder obsesiynol cymhellol amenedigol.

The Miscarriage Association

miscarriageassociation.org.uk

Mae'n rhoi gwybodaeth a chymorth i unrhyw un y mae camesgoriad wedi effeithio arnynt.

Mumsnet

mumsnet.com

Fforymau am rianta, yn cynnwys rhianta ac iechyd meddwl.

The National Association for People Abused in Childhood (NAPAC)

0808 801 0331 (rhadffôn o linellau daear a ffonau symudol)
napac.org.uk

Elusen sy'n helpu oedolion sydd wedi goroesi unrhyw fath o gam-drin yn ystod eu plentyndod. Mae'n darparu llinell gymorth a gwasanaethau cymorth lleol.

NCT

0300 330 0700
nct.org.uk

Yr NCT yw elusen fwyaf y DU i rieni. Mae ei gwefan a'i llinell gymorth yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol ym mhob maes o feichiogrwydd, genedigaeth a bod yn rhiant newydd.

Netmums

netmums.com

Sefydliad rhianta ar-lein sy'n helpu rhieni i rannu gwybodaeth a chyngor.

Galw Iechyd Cymru

nhsdirect.wales.nhs.uk

Mae'n rhoi gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnig adnodd chwilio ar-lein i'ch helpu i ddod o hyd i wasanaethau'r GIG yn eich ardal chi.

No Panic

0844 967 4848 (10am–10pm)
nopanic.org.uk
Mae'n darparu llinell gymorth, rhaglenni cam wrth gam, a chymorth i'r rhai ag anhwylderau gorbryder.

OCD Action

0845 390 6232
ocdaction.org.uk

Mae'n rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl â phrofiad o anhwylder obsesiynol cymhellol, a'u ffrindiau, teulu a gofalwyr.

OCD-UK

0845 120 3778
ocduk.org

Elusen a gaiff ei rhedeg gan bobl ag anhwylder obsesiynol cymhellol sy'n ymgyrchu ac a all helpu â gwybodaeth am grwpiau cymorth lleol.

PANDAS

pandasfoundation.org.uk

Mae'n rhoi gwybodaeth a chymorth i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu ar ôl hynny.

PND & Me

pndandme.co.uk

Rhwydwaith ar-lein sy'n cysylltu pobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl amenedigol drwy twitter.

Sands

uk-sands.org

Elusen babanod marw-anedig a marwolaethau newyddenedigol, sy'n rhoi gwybodaeth a chymorth i unrhyw un y mae'r materion hyn wedi effeithio arnynt.

Start4Life

nhs.uk/start4life

Mae'n rhoi gwybodaeth drwy'r GIG am feichiogrwydd, bwydo ar y fron a bod yn rhieni.

Tommy's

tommys.org

Mae'n rhoi cymorth a gwybodaeth ar feichiogrwydd, yn cynnwys problemau iechyd meddwl.


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Gorffennaf 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019.


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today