Anhwylderau personoliaeth

Mae'n egluro anhwylderau personoliaeth, gan gynnwys achosion posibl a sut y gallwch gael gafael ar driniaeth a chymorth. Mae'n cynnwys cyngor ar helpu eich hun, ac arweiniad i ffrindiau a theulu.

Your stories

Katie's experience of inpatient care

Katie talks about borderline personality disorder and about her experience of inpatient care in her blog post.

Katie Evans
Posted on 04/12/2013

"What are you like when you're well?"

Louise talks about how her response when she was asked this question.

Posted on 27/04/2015

Life with Antisocial Personality Disorder (ASPD)

Andrew Brill
Posted on 16/06/2017

Beth yw anhwylder personoliaeth?

Mae'r gair 'personoliaeth' yn cyfeirio at y patrymau meddwl, teimlo ac ymddwyn sy'n cyfrannu at ein gwneud yn unigolion. Mae'r rhain yn effeithio ar y ffordd rydym yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn tuag at ein gilydd ac eraill.

Nid ydym bob amser yn meddwl, yn teimlo nac yn ymddwyn yn union yr un ffordd – mae'n dibynnu ar y sefyllfa rydym ynddi, y bobl sydd gyda ni a llawer o bethau eraill. Ond rydym fel arfer yn ymddwyn mewn ffyrdd eithaf rhagweladwy.

Mae anhwylderau personoliaeth yn fath o broblem iechyd meddwl lle mae eich agweddau, eich credoau a'ch ymddygiadau yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd. Mae eich profiad o anhwylder personoliaeth yn unigryw i chi. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn aml yn profi anawsterau yn y ffordd rydych yn meddwl amdanoch chi'ch hun ac eraill. Efallai y bydd yn anodd i chi newid y patrymau hyn nad ydych eu heisiau.

Beth yw arwyddion anhwylder personoliaeth?
A yw'n golygu bod rhywbeth o'i le â phwy ydw i?
Pwy all fy niagnosio ag anhwylder personoliaeth?

Un funud rwy'n hapus a'r funud nesaf dwi ddim. Mae fel cert sglefrio emosiynol ond heb yr hwyl.

Beth yw arwyddion anhwylder personoliaeth?

Efallai y cewch ddiagnosis o anhwylder personoliaeth os yw'r tri pheth hyn yn gymwys:

  • Mae'r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol i chi neu eraill yn eich bywyd bob dydd. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn teimlo y gallwch ymddiried mewn eraill neu efallai y byddwch yn aml yn teimlo wedi eich gadael, gan beri tristwch i chi neu eraill.
  • Mae'r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol mewn gwahanol agweddau ar eich bywyd. Efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd gwneud neu gadw ffrindiau, rheoli eich teimladau a'ch ymddygiad neu ddod ymlaen gyda phobl yn y gwaith, er enghraifft.
  • Mae'r problemau hyn yn para am amser hir. Efallai fod y patrymau anodd hyn wedi dechrau pan oeddech yn blentyn neu yn eich arddegau, a gallant barhau pan fyddwch yn oedolyn.

Efallai y byddwch yn croesawu eich diagnosis, am ei fod yn eich galluogi i wneud synnwyr o'ch profiad. Neu efallai y bydd yn anoddach i chi ddygymod â'r peth.

A yw'n golygu bod rhywbeth o'i le â phwy ydw i?

Na. Mae gan bob un ohonom rannau o'n personoliaeth sy'n peri trafferth i ni'n hunain ac eraill.

Os oes gennych anhwylder personoliaeth nid yw'n golygu eich bod yn wahanol i unrhyw un arall yn y bôn, ond efallai y bydd angen help ychwanegol arnoch ar adegau. (Gweler Hunan-gymorth am gyngor ar sut i ymdopi).

 Mae'n anodd egluro a chaiff effaith fawr ar fy holl gydberthnasau. Gwelaf bethau'n ddu a gwyn, nid oes unrhyw fannau llwyd.

Pwy all fy niagnosio ag anhwylder personoliaeth?

Dim ond gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol, fel seiciatrydd, all eich diagnosio ag anhwylder personoliaeth - nid eich meddyg teulu.

Os byddwch yn siarad â'ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl, a'i fod yn credu bod gennych anhwylder personoliaeth, gall eich cyfeirio at eich tîm iechyd meddwl cymunedol lleol, a fydd yn gallu eich asesu(TIMC).

I ddechrau roedd y diagnosis hwn o BDP yn beth sarhaus i mi, roedd yn beirniadu fy holl fodolaeth, ond yna dechreuais ddeall mai dim ond diagnosis ydyw, esboniad o bam rwy'n teimlo fel ydw i. Fel mewn sefyllfa feddygol mae'r boen yn fy stumog sy'n llid y pendics yn golygu fy mod yn sâl, mae yna reswm dros y boen a gallaf gael triniaeth. 


Cyhoeddwyd y wybodaeth hon ym mis Awst 2016. Byddwn yn ei diwygio yn 2019


Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today