Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Balchder yn Mind

Rydyn ni yma i unrhyw un o’r gymdeithas LHDTCRhA+ drwy gydol y flwyddyn. Ond mae mis Balchder yn amser i ddathlu, protestio, a myfyrio. Eleni, rydyn ni’n canolbwyntio ar pam mae Balchder yn bwysig ar gyfer iechyd meddwl. 

This page is also available in English.

Yn ystod mis Balchder eleni, rydyn ni hefyd yn rhannu straeon gan bobl LHDTCRhA+ sydd â phrofiad uniongyrchol o wynebu problem iechyd meddwl. Byddan nhw’n siarad am pam mae Balchder yn bwysig i’w hiechyd meddwl.

Rydyn ni’n cefnogi pob cymuned LHDTCRhA+. Nid yn ystod mis Balchder yn unig. Ond drwy gydol gweddill y flwyddyn hefyd. Er enghraifft, rydyn ni’n brwydro i wahardd therapi trosi. Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd, rydyn ni yma gyda gwybodaeth a chefnogaeth i chi. Darllenwch fwy am ein gwaith isod.

Mae wedi bod yn daith hir o orfod derbyn; derbyn pwy ydw i fel unigolyn, derbyn fy nghredoau, a derbyn fy ngwerthoedd. Rydw i bellach yn canolbwyntio arnaf fi fy hun. Rydw i wedi gorfod bod yn dosturiol tuag ataf fy hun.Darllenwch stori Julien

 

Gwahardd therapi trosi unwaith ac am byth

Pwrpas Therapi trosi yw ymdrechu i newid neu ‘wella’ cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywun o ran rhywedd. Mae’n arfer anfoesol a niweidiol y mae’n rhaid ei wahardd. Nid oes angen i bobl LHDTCRhA+ ‘wella’ eu cyfeiriadedd rhywiol na’u hunaniaeth o ran rhywedd.

Nid yw ‘therapi trosi’ yn fath o therapi. Mae’n niweidiol ac mae’n rhoi pobl mewn perygl o ddioddef iechyd meddwl gwael. Rydyn ni’n galw ar Lywodraeth y DU i wahardd therapi trosi unwaith ac am byth.

Darllenwch ein hadroddiad

 

Edrych am gefnogaeth?

Os ydych chi'n ffeindio pethau'n anodd, gallwch chi gael mynediad at gefnogaeth trwy'r opsiynau isod.

Person in a hat looking at phone

Ein Llinell Wybodaeth

Gall ein Llinell Wybodaeth roi gwybodaeth i chi, a’ch cyfeirio at gymorth yn eich ardal. 

Ein Llinell Wybodaeth

""

Side by Side

Mae Side by Side yn gymuned ar-lein gefnogol lle gallwch siarad am eich iechyd meddwl a chysylltu ag eraill sy’n deall yr hyn rydych chi’n profi.

Side by Side

""

Grwpiau Mind lleol

Mae grwpiau Mind lleol yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru a Lloegr. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys therapïau siarad, cefnogaeth gan gymheiriaid, eiriolaeth, gofal mewn argyfwng, cymorth gyda chyflogaeth a thai.

Ffeindiwch eich Mind lleol

Gwybodaeth am iechyd meddwl LHDTCRhA+

Os ydych chi’n LHDTCRhA+, mae gennym ni lawer o wybodaeth ac awgrymiadau i’ch helpu chi gyda’ch iechyd meddwl.

Nid yw bod yn LHDTCRhA+ yn achosi problemau iechyd meddwl. Ond gall rhai profiadau rydych chi’n eu cael fel person LHDTCRhA+ eich gwneud chi’n fwy tebygol o wynebu problem iechyd meddwl.

Gall sgyrsiau yn ystod mis Balchder fod yn rhai dwys, felly mae’n bwysig cymryd camau i roi’r math cywir o hunanofal ar waith. Rydyn ni yma i helpu.

Darllenwch ein gwybodaeth

Dilynwch ni

Byddwn yn siarad am Falchder ar y cyfryngau cymdeithasol drwy gydol mis Mehefin. Dilynwch ni i gael rhagor o wybodaeth am iechyd meddwl pobl LHDTCRhA+, ac i glywed straeon gan bobl am eu profiadau.

Ffyrdd arall i gymryd rhan

arrow_upwardYn ôl i'r brig