Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Pwyllgor Members

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Charlotte Watson

Mae Charlotte Watson yn ymddiriedolwr profiadol, yn Gydlynydd Prosiect Iechyd Meddwl i elusen sy'n cael ei arwain gan fyfyrwyr yng Nghaerdydd, ac mae ganddi radd mewn Seicoleg. Dechreuodd ei diddordeb mewn gwella gwasanaethau iechyd meddwl pan roedd hi'n 17 oed, pan gafodd ei synnu gan y diffyg therapi a chefnogaeth a gynigwyd iddi pan ddechreuodd ddioddef â bwlimia.

Emrys Elias (Cadeirydd)

Yn wreiddiol yn nyrs iechyd meddwl, mae Emrys wedi gweithio ym maes polisi iechyd meddwl, comisiynu a darparu gwasanaethau, yn cynnwys fel cyfarwyddwr Uned Gyflwyno yn y GIC. Mae Emrys wedi cyfarwyddo a chydlynu adolygiadau perfformiad cenedlaethol a lleol o wasanaethau iechyd meddwl i oedolion a phlant yng Nghymru, yn cynnwys adolygiadau o gyflwyno gwasanaethau a modelau mynediad at wasanaethau.

Louise Jones

Mae Louise yn Rheolwr Project ac yn darparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl gydag Airbus UK. Fel un sy'n codi arian yn rheolaidd dros Mind, Cerddodd Louise 40 milltir mewn 24 awr fel rhan o Daith Mind yn 2016. Cafodd Louise ei sbarduno i gefnogi Mind ar ôl iddi golli ei gŵr i hunanladdiad ym mis Ionawr 2015, a oedd yn 38 oed yn unig. Ers hynny, mae hi wedi canolbwyntio ar herio stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl, a helpu ei mab i ddod i dermau â cholli ei dad gan ei addysgu am salwch meddwl.

Victoria Hall

Mae Victoria yn Bennaeth Cyfraith Cyflogaeth yn NewLaw Solicitors, Aelod o Fwrdd Fforwm Adnoddau Dynol De Cymru a'r CMI yn ogystal â bod yn bencampwr dros amgylcheddau gweithio sy'n rhydd o wahaniaethu a stigma. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn hybu dealltwriaeth o'r natur ddynol a'i heffaith ar gyfle cyfartal a chwarae teg yn y gwaith. Yn ei hamser hamdden, mae Victoria'n hoff o gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon i godi arian dros elusennau.   

Sara Moseley

Sara yw Cyfarwyddwr Mind Cymru ac mae'n un o Gyfarwyddwyr Gweithredol Mind hefyd.  Mae'n Cadeirio Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru a'r ymgyrch wrth-stigma, Amser i Newid Cymru.  Mae'n ymddiriedolwr ac yn Gyfarwyddwr gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac mae'n Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae gan Sara gefndir ym maes newyddiaduraeth, cyfathrebu ac ymgysylltu â'r cyhoedd a hithau wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu ar gyfer Llywodraeth Cymru, ar gyfer Ymddiriedolaeth Iechyd fawr yn Llundain ac ar gyfer Centrepoint, yr elusen digartrefedd i bobl ifanc.  Mae'n frwd iawn ynghylch galluogi lleisiau a phrofiadau pobl i gael eu clywed a'u rhannu ac ynghylch gwella mynediad at wasanaethau a chymorth effeithiol a thosturiol. 

Mae gan Sara ferch 19 oed a mab 17 oed sy'n fyddar, mewn addysg brif ffrwd ac sydd newydd gael mewnblaniad yn y cochlea.

Mae hi'n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn dod o Aberystwyth yn wreiddiol.

Tracey Price

Mae Tracey wedi bod yn Brif Weithredwr ar Mind Sir Benfro ers 2000 a Mind Caerfyrddin ers 2007. Wrth iddi ddechrau ei gyrfa fel nyrs seicolegol dan hyfforddiant, cafodd ei hysgogi i ddod o hyd i ffyrdd eraill o hybu gwelliant pobl â phroblemau iechyd meddwl. Ers hynny mae Tracey wedi gwneud gwaith cymdeithasol mewn ysgolion statudol ac ysgolion preswyl preifat ac yn y sector gwirfoddol gyda'r Groes Goch ac Age Concern Sir Benfro.

Julian John

Mae Julian wedi bod yn gweithio mewn swyddi uwch yn y tair prif elusen iechyd meddwl yng Nghymru - Gofal, Hafal a Mind. Ymunodd â rhwydwaith Mind fel Dirprwy Gyfarwyddwr yn Mind Merthyr a'r Cymoedd cyn iddo gael ei benodi'n Gyfarwyddwr yn 2016. Julian yw is-Gadeirydd y Bartneriaeth Iechyd Meddwl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar hyn o bryd, ac mae hefyd yn gadeirydd yr is-bwyllgor Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Nghwm Taf. Mae Julian hefyd yn cynrychioli rhwydwaith Mind yng Nghymru ar y Bwrdd Cynaliadwyedd a Thwf ac ar Banel Grantiau Mind.

Arwel Jones

Mae Arwel yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru ar hyn o bryd. Mae wedi cyhoeddi a golygu nifer o lyfrau, mae'n barddoni ac yn darlledu o bryd i'w gilydd, ac mae'n mwynhau darllen. Mae'n ŵr priod ac mae'n dad i dri o fechgyn, ac maen nhw'n byw yn Aberystwyth ar hyn o bryd.

Mae ganddo brofiad o godi arian i Mind ar ôl cymryd rhan mewn dwy daith a rhedeg Marathon Llundain. Mae wedi ailddechrau rhedeg yn ddiweddar. Dechreuodd Arwel ymwneud â Mind pan gymerodd ran mewn taith Mind i Affrica, ac fe ddaeth yn ôl wedi'i argyhoeddi bod Mind yn elusen bwysig iawn.

Mark O'Callaghan

Mark oedd Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes yn BBC Cymru Wales, ac roedd hefyd yn aelod o'r bwrdd. Bu'n gweithio i BBC Cymru Wales am bron i 30 mlynedd, ac mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys golygydd Wales Today ac uwch gynhyrchydd Good Morning Wales ar Radio Wales. Erbyn hyn, mae'n ddarlithydd yn yr Ysgol Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae'n dysgu myfyrwyr newyddiaduraeth yn yr Hay Academy. Mae'n frwd dros gael y gorau o bobl, ac mae bob amser yn chwilfrydig. Mae Mark yn briod ac mae ganddo ddau o blant yn yr ysgol uwchradd; yn ei amser hamdden mae'n mwynhau teithio gyda'i deulu, gwylio ffilmiau a mynd i'r theatr, a cheisio cadw'n heini ac iach.

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig