Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Pwyllgor Members

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Susan O’Leary - Arweinydd Gweithredol

Mae Sue yn Gyfarwyddwr Mind Cymru ac yn Gyfarwyddwr Gweithredol Mind. Mae’n cadeirio Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru, a hefyd yr ymgyrch gwrth stigma, Amser i Newid Cymru. Arweiniodd Sue ein rhaglen waith ar gyfer darparu fel Pennaeth Gweithrediadau Mind Cymru am 5 mlynedd, gan weithio gyda changhennau Mind lleol ac â phartneriaid i gyd-gynhyrchu, peilota a graddio modelau darparu gwasanaeth. Cyn gweithio mewn Iechyd Meddwl, roedd cefndir Sue mewn Cyfiawnder Troseddol, gan ddal swyddi arweiniol yn y Gwasanaeth Carchardai, y Gwasanaeth Prawf a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’n angerddol dros gydweithio, arloesi a’i gwneud yn haws i gael gwasanaethau a chefnogaeth effeithiol. Y tu allan i’r gwaith, mae Sue yn mwynhau rhedeg, darllen, teithio gartref i’r Iwerddon a bod yn fam i’w dwy ferch.  

Emrys Elias (Cadeirydd)

Yn wreiddiol yn nyrs iechyd meddwl, mae Emrys wedi gweithio ym maes polisi iechyd meddwl, comisiynu a darparu gwasanaethau, yn cynnwys fel cyfarwyddwr Uned Gyflwyno yn y GIC. Mae Emrys wedi cyfarwyddo a chydlynu adolygiadau perfformiad cenedlaethol a lleol o wasanaethau iechyd meddwl i oedolion a phlant yng Nghymru, yn cynnwys adolygiadau o gyflwyno gwasanaethau a modelau mynediad at wasanaethau.

Victoria Hall (Is-Gadeirydd)

Mae Victoria yn Bennaeth Cyfraith Cyflogaeth yn NewLaw Solicitors, Aelod o Fwrdd Fforwm Adnoddau Dynol De Cymru a'r CMI yn ogystal â bod yn bencampwr dros amgylcheddau gweithio sy'n rhydd o wahaniaethu a stigma. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn hybu dealltwriaeth o'r natur ddynol a'i heffaith ar gyfle cyfartal a chwarae teg yn y gwaith. Yn ei hamser hamdden, mae Victoria'n hoff o gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon i godi arian dros elusennau.   

Louise Jones

Mae Louise yn Rheolwr Project ac yn darparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl gydag Airbus UK. Fel un sy'n codi arian yn rheolaidd dros Mind, Cerddodd Louise 40 milltir mewn 24 awr fel rhan o Daith Mind yn 2016. Cafodd Louise ei sbarduno i gefnogi Mind ar ôl iddi golli ei gŵr i hunanladdiad ym mis Ionawr 2015, a oedd yn 38 oed yn unig. Ers hynny, mae hi wedi canolbwyntio ar herio stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl, a helpu ei mab i ddod i dermau â cholli ei dad gan ei addysgu am salwch meddwl.

Charlotte Watson

Mae Charlotte Watson yn ymddiriedolwr profiadol, yn Gydlynydd Prosiect Iechyd Meddwl i elusen sy'n cael ei arwain gan fyfyrwyr yng Nghaerdydd, ac mae ganddi radd mewn Seicoleg. Dechreuodd ei diddordeb mewn gwella gwasanaethau iechyd meddwl pan roedd hi'n 17 oed, pan gafodd ei synnu gan y diffyg therapi a chefnogaeth a gynigwyd iddi pan ddechreuodd ddioddef â bwlimia.

Mark O'Callaghan

Mark oedd Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes yn BBC Cymru Wales, ac roedd hefyd yn aelod o'r bwrdd. Bu'n gweithio i BBC Cymru Wales am bron i 30 mlynedd, ac mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys golygydd Wales Today ac uwch gynhyrchydd Good Morning Wales ar Radio Wales. Erbyn hyn, mae'n ddarlithydd yn yr Ysgol Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae'n dysgu myfyrwyr newyddiaduraeth yn yr Hay Academy. Mae'n frwd dros gael y gorau o bobl, ac mae bob amser yn chwilfrydig. Mae Mark yn briod ac mae ganddo ddau o blant yn yr ysgol uwchradd; yn ei amser hamdden mae'n mwynhau teithio gyda'i deulu, gwylio ffilmiau a mynd i'r theatr, a cheisio cadw'n heini ac iach.

Arwel Jones

Mae Arwel yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru ar hyn o bryd. Mae wedi cyhoeddi a golygu nifer o lyfrau, mae'n barddoni ac yn darlledu o bryd i'w gilydd, ac mae'n mwynhau darllen. Mae'n ŵr priod ac mae'n dad i dri o fechgyn, ac maen nhw'n byw yn Aberystwyth ar hyn o bryd.

Mae ganddo brofiad o godi arian i Mind ar ôl cymryd rhan mewn dwy daith a rhedeg Marathon Llundain. Mae wedi ailddechrau rhedeg yn ddiweddar. Dechreuodd Arwel ymwneud â Mind pan gymerodd ran mewn taith Mind i Affrica, ac fe ddaeth yn ôl wedi'i argyhoeddi bod Mind yn elusen bwysig iawn.

Valerie Harrison

Mae Valerie Harrison wedi cael gyrfa hir yn y Gwasanaeth Iechyd fel prif weithredwr ymddiriedolaeth gymunedol ac iechyd meddwl ac ymddiriedolaeth gofal dwys. Mae hefyd wedi gweithio fel ymgynghorydd mewn cwmni ymgynghorol rhyngwladol ac fel cyfarwyddwr ymchwiliadau yn Swyddfa’r Ombwdsmon Seneddol a’r Gwasanaeth Iechyd ble roedd yn canolbwyntio ar wasanaethau iechyd meddwl. Am yr wyth mlynedd diwethaf o’i gyrfa roedd yn brif weithredwr elusen eirioli fawr yn cefnogi pobl i gael eu lleisiau wedi’u clywed. Mae wedi dal nifer o swyddi anweithredol yn y Gwasanaeth Iechyd, gan gynnwys mewn Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl ac mewn dau Grŵp Comisiynu Clinigol. Mae’n ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth lleol ac roedd yn gadeirydd Mind lleol ac yn is-gadeirydd Mind Cenedlaethol. Yn ddiweddar, ail ymunodd â Bwrdd cenedlaethol Mind.

Tracey Price

Mae Tracey wedi bod yn Brif Weithredwr ar Mind Sir Benfro ers 2000 a Mind Caerfyrddin ers 2007. Wrth iddi ddechrau ei gyrfa fel nyrs seicolegol dan hyfforddiant, cafodd ei hysgogi i ddod o hyd i ffyrdd eraill o hybu gwelliant pobl â phroblemau iechyd meddwl. Ers hynny mae Tracey wedi gwneud gwaith cymdeithasol mewn ysgolion statudol ac ysgolion preswyl preifat ac yn y sector gwirfoddol gyda'r Groes Goch ac Age Concern Sir Benfro.

Julian John

Mae Julian wedi bod yn gweithio mewn swyddi uwch yn y tair prif elusen iechyd meddwl yng Nghymru - Gofal, Hafal a Mind. Ymunodd â rhwydwaith Mind fel Dirprwy Gyfarwyddwr yn Mind Merthyr a'r Cymoedd cyn iddo gael ei benodi'n Gyfarwyddwr yn 2016. Julian yw is-Gadeirydd y Bartneriaeth Iechyd Meddwl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar hyn o bryd, ac mae hefyd yn gadeirydd yr is-bwyllgor Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Nghwm Taf. Mae Julian hefyd yn cynrychioli rhwydwaith Mind yng Nghymru ar y Bwrdd Cynaliadwyedd a Thwf ac ar Banel Grantiau Mind.

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig