Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Fy Nghenhedlaeth

Mae Fy Nghenhedlaeth yn gynllun wyth wythnos o hyd i bobl hŷn, ac mae'n rhad ac am ddim. Bwriad y cynllun yw adeiladu gwydnwch a lleihau unigrwydd.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

"Mae'r prosiect wedi gwneud i mi sylweddoli beth y gallaf i wneud yn hytrach na beth dwi'n methu"

Yn ein cynllun peilot mewn pedair ardal ar draws Cymru, gwelwyd y canlynol:

Roedd 79% o'r rhai a gymerodd ran wedi gwella o ran llesiant. Roedd 78% wedi gweld cynnydd pellach mewn llesiant dri mis ar ôl diwedd y cwrs.

Roedd 69% wedi gwella eu cysylltiadau cymdeithasol. Ar ôl tri mis, cododd hyn i 74%.

Roedd 63% wedi gwella eu sgiliau ymdopi ac roeddent yn fwy hyderus i ddatrys problemau. Cododd hyn i 68% ar ôl tri mis.

Yn 2018, roedd Fy Nghenhedlaeth yn ar gael ym mhob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru. 

Beth mae'n ei gynnwys?

Mae pob sesiwn yn para dwy awr. Yn ystod yr awr gyntaf, rydyn ni'n trafod themâu yn cynnwys ymdopi â phrofedigaeth, ymlacio a meddylgarwch, datrys problemau a mynd i'r afael â straen. Yn ail hanner y sesiwn, rydyn ni'n gwneud gweithgaredd. Gall hyn amrywio o ymarfer corff ysgafn i sgwrs am hanes.

Yn ogystal, byddwch yn cael y cyfle i ddysgu am brosiectau eraill yn eich ardal all fod o gymorth i chi, a dod i wybod sut y gallwch helpu pobl eraill.

"Roedd ffurf y sesiynau'n dda, gyda phawb yn cael amser i siarad am ein hunain a'r effaith roeddem yn ei chael ar ein teulu a'n ffrindiau – siarad am broblemau, teimladau, profedigaeth a straen."

- David, a gymerodd rhan ar y cwrs yng Nghasnewydd

Ein partneriaid

Datblygwyd y cynllun mewn partneriaeth gydag Age Cymru a changhennau lleol Mind i helpu pobl dros 50 oed i aros yn iach gan wella eu gwydnwch. Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i gyflwyno gan eich cangen leol o Mind.

Lawrlwytho ein hadroddiad

Lawrlwythwch ein hadroddiad effaith i ddarganfod mwy am yr hyn a ddysgwyd yn ystod y prosiect hwn. 

Cysylltwch â ni

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Fy Nghenhedlaeth neu ein prosiectau eraill, cysylltwch â [email protected] neu eich cangen leol o Mind.

Marje Holly, course participant

I think everyone would benefit from attending My Generation as it introduces you to new activities. You learn new things, make new friends and have you the opportunity to talk.

I really enjoyed the course and feel it had a positive effect on my emotional health. Each week I would leave after the session feeling more positive and happier than I had felt before coming to the session that day.

It was good to have the space to talk as a group, share stories and experiences, listen to others, learn and support one another. I particularly enjoyed the physical activities, these were fun and age suitable. It's a good introduction to classes and projects that are running locally and we all wished the project could have run for longer than the eight weeks.

My experience with the project as a whole has helped me increase my confidence and has inspired me to look into setting up my own social group. This social group will potentially have an element of craft, social and physical activities. There is a lack of activities available in our local area so these groups are essential within the community.

Marje Holly, Rhydfelin

Other ways to get involved

arrow_upwardYn ôl i'r brig