Mynnwch help nawr Gwnewch rodd

Symud i wasanaethau oedolion

Canllaw ar gyfer beth i ddisgwyl pryd rydych chi'n symud o wasanaethau plant i wasanaethau iechyd meddwl i oedolion, a beth i wneud os mae rhywbeth yn mynd o'i le.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Awgrymiadau ar gyfer ymdopi â symud

Gall symud o CAMHS i Wasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion fod yn gyfnod anodd iawn, yn enwedig os oes llawer o newidiadau eraill yn digwydd yn eich bywyd hefyd. 

Dyma rywfaint o awgrymiadau a allai wneud pethau ychydig yn haws a gwneud i chi deimlo eich bod yn cael gwell cefnogaeth:

Cael yr wybodaeth y mae arnoch ei hangen

Gall deall yr hyn sy'n digwydd eich helpu i deimlo bod gennych chi fwy o reolaeth. Cyn eich apwyntiadau gyda'ch tîm CAMHS, gallech gynllunio ychydig o gwestiynau i'w holi ynglŷn â'r hyn i'w ddisgwyl wrth symud i wasanaethau oedolion.

Cwestiynau y gallech eu gofyn

Does dim cwestiynau cywir neu anghywir, ond dyma restr i'ch rhoi chi ar ben ffordd:


Ar unrhyw adeg:
 • Ar ba oed mae gwasanaethau CAMHS yn dod i ben yn fy ardal?
 • Pa fath o Wasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion sydd ar gael yn fy ardal?
 • Pa fathau eraill o gymorth sydd ar gael (fel gwasanaethau cymorth gan elusennau)
 • Ble alla i ddod o hyd i gopi o'r polisi rydych yn ei ddefnyddio i symud o CAMHS i wasanaethau oedolion?
 • Ydw i ar y Dull Rhaglen Ofal (os ydych yn byw yn Lloegr)

12 – 6 mis cyn i chi adael gwasanaethau CAMHS:
 • Pwy fydd yn rheoli'r broses o'm symud i wasanaethau oedolion?
 • Pa mor aml a phryd fyddwn ni'n cwrdd i siarad am symud i wasanaethau oedolion?
 • Oes gen i gynllun pontio, ac a gaf i ei weld?
 • At ba wasanaethau y byddaf i'n cael fy nghyfeirio? 

Dweud beth sy'n bwysig i chi

Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym eich bod weithiau'n gallu gweld llawer o wahanol weithwyr iechyd proffesiynol wrth symud o CAMHS i wasanaethau oedolion. Gall hyn fod yn anodd os ydych chi'n gorfod ailadrodd eich stori ac esbonio'r hyn sydd ei angen arnoch i bobl newydd.

Gallai fod yn ddefnyddiol ysgrifennu'r hyn rydych yn dymuno i'r bobl sy'n eich cefnogi gael gwybod, fel y canlynol:

 • pethau rydych chi'n eu mwynhau ac sy'n bwysig i chi
 • pethau rydych chi'n eu cael yn anodd ac yn dymuno'u gweld yn newid
 • therapïau neu driniaethau rydych chi wedi rhoi cynnig arnyn nhw ac sydd wedi bod yn ddefnyddiol neu ddim yn ddefnyddiol
 • y cymorth neu driniaethau rydych chi eisiau 
 • eich gobaith ar gyfer y dyfodol.

Dyma dempled y gallwch chi ei ddefnyddio (Word or PDF – ffenestr newydd). Os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch ddefnyddio'r Pasbort Pontio Person Ifanc. 

Gallech rannu hwn gyda'ch tîm CAMHS a gofyn iddyn nhw gadw copi yn eich cofnodion er mwyn iddo gael ei anfon at unrhyw bobl newydd fydd yn gweithio gyda chi.

Adeiladu eich rhwydwaith cymorth

Pan fyddwch yn symud i wasanaethau oedolion, mae'n bwysig cael gymaint o gefnogaeth o'ch cwmpas â phosib. Gall hyn fod gan ffrindiau, teulu neu weithwyr proffesiynol rydych yn ymddiried ynddyn nhw, fel eich tîm CAMHS, athrawon neu weithwyr cymdeithasol. 

 • Daliwch ati i siarad - weithiau gall rhoi gwybod i bobl beth sy'n digwydd a sut rydych yn teimlo wneud pethau ychydig yn haws.
 • Dywedwch wrth bobl eraill sut gallan nhw helpu - gallai olygu bod yno pan fyddwch chi eu hangen, neu bethau mwy ymarferol fel mynd i apwyntiadau gyda chi.
 • Gofynnwch am help os ydych chi ei angen - gall hyn fod yn anodd ond mae'n bwysig dweud wrth y bobl o'ch cwmpas pan fyddwch chi'n gweld pethau'n anodd.
 • Siaradwch â'ch tîm CAMHS – os ydych chi'n poeni'n arw am adael gwasanaeth, gallwch siarad â'ch tîm CAMHS amdano a gallan nhw drafod pethau gyda chi.
 • Edrychwch ar ddewisiadau eraill o ran cymorth - ar-lein, dros y ffôn, neu yn eich ardal leol. Edrychwch ar ein tudalen ar ddod o hyd i gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Os ydych chi angen siarad â rhywun, gallwch o hyd siarad â rhywun sydd wedi'i hyfforddi i wrando arnoch chi a rhoi cymorth i chi, yn gyfrinachol, a hynny dros y ffôn, drwy negeseuon testun neu drwy sgyrsiau gwe.

 • Childline (0800 11 11) – Mae Childline yn rhedeg llinell gymorth 24 awr, gwasanaeth e-bost a gwasanaeth cwnsela ar-lein a dros y ffôn i blant a phobl ifanc yn y DU, i gyd am ddim. Maen nhw'n gallu darparu cwnselwyr sy'n siarad Cymraeg hefyd.
 • The Mix (0800 808 4994) – Maen nhw'n cynnig llinell gymorth, gwasanaeth e-bost, sgwrsio byw, gwasanaeth cwnsela dros y ffôn a llinell destun argyfwng i unrhyw dan 25 oed sydd eisiau cymorth.


I weld y rhestr lawn o sefydliadau elusennol sy'n cynnig cymorth, ewch i'n tudalen cysylltiadau defnyddiol.

Siarad â phobl eraill sydd wedi symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion

Gall siarad â phobl eraill sydd wedi bod drwy brofiadau tebyg fod yn hynod ddefnyddiol. Efallai y byddan nhw'n gallu rhoi cyngor i chi neu eich helpu i deimlo nad ydych chi ar eich pen eich hun.

Os nad ydych chi'n adnabod unrhyw un, mae gan ChildLine a The Mix fyrddau negeseuon lle gallwch ofyn cwestiynau, rhannu syniadau a holi pobl eraill am eu profiadau.

Gofalu amdanoch eich hun

Gall symud i wasanaethau oedolion fod yn gyfnod anodd iawn felly mae'n bwysig bod yn garedig â chi eich hun. Fe allai'r canlynol eich helpu:

 • siarad â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo, fel ffrind neu oedolyn dibynadwy. Edrychwch ar ein tudalen ar fwrw eich bol i gael syniadau am sut mae dechrau'r sgwrs.
 • gwneud pethau sy'n eich helpu i ymlacio, fel gwrando ar gerddoriaeth neu wylio eich hoff ffilm.
 • gwneud pethau rydych chi'n eu mwynhau, fel eich hoff weithgaredd neu dreulio amser gydag anwyliaid.
 • creu bocs hunan-ofal - bocs ydy hwn i chi ei lenwi â phethau i'ch cysuro pan fyddwch yn teimlo'n isel neu'n gweld pethau'n anodd, fel pethau rydych chi'n eu mwynhau neu bethau sy'n eich helpu i ymlacio.

I gael syniadau ar gyfer gofalu amdanoch chi eich hun, ewch i dudalen Childline i gael awgrymiadau am bethau gallwch chi roi cynnig arnynt pan fyddwch chi'n teimlo dan straen neu eich bod yn boddi.

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn Mehefin 2019. Byddwn yn ei diwygio yn 2021.

Mae cyfeirnodau ar gael. Os dymunwch atgynhyrchu'r wybodaeth hon, ewch i'n tudalen ar ganiatâd a thrwydded.

Rhannwch y wybodaeth hon

arrow_upwardYn ôl i'r brig