Monitro Gweithredol yng Nghymru

Active Monitoring 01 Holding Device Welsh Language

Rydyn ni’n credu y dylai unrhyw un sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol gael y cymorth a’r gefnogaeth sydd angen arnynt, pryd bynnag y bydd hynny. Dyna pam rydyn ni’n gweithio gyda Meddygon Teulu a Byrddau Iechyd Lleol i gyflwyno Monitro Gweithredol, ein gwasanaeth ymyrraeth gynnar, ar draws Cymru.

Nid yw Monitro Gweithredol ar gael ym mhob meddygfa yng Nghymru, ond os ydych chi’n dioddef o symptomau problem iechyd meddwl, mae’n bwysig siarad â’ch meddyg teulu neu rywun arall y gall helpu.

Cyngor ar gael cymorth gyda phroblem iechyd meddwl.

 

Sut mae’n gweithio

Mae Monitro Gweithredol yn golygu bod Meddyg Teulu yn gallu eich cyfeirio’n uniongyrchol at ymarferydd iechyd meddwl o fewn wythnos o apwyntiad meddyg teulu. Os ydych yn dioddef o orbryder, iselder, diffyg hunanhyder neu straen, gallwch gymryd rhan mewn cwrs dros gyfnod o wyth wythnos yn eich meddygfa leol. 

Yn y fideo hwn, mae Jan (a gymerodd rhan yn y cwrs), Liz (Ymarferydd Monitro Gweithredol) a Dr. Simon Dobson yn siarad am y gwahaniaeth y mae Monitro Gweithredol wedi’i wneud iddyn nhw.Monitro Gweithredol mewn rhifau

Ein heffaith

Booklets Resize

I ddarganfod sut mae Monitro Gweithredol yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru, lawrlwythwch ein hadroddiad effaith.

Cysylltwch â ni

phone-284x214

I ddarganfod mwy am Fonitro Gweithredol, neu sut i ddod yn bartner i Mind Cymru ar brosiectau iechyd meddwl, cysylltwch â ni.

Dr Simon Dobson, Clarence Medical Centre Rhyl

Nid oeddwn yn sicr iawn am y prosiect cyn iddo ddechrau, ond penderfynais roi tro arno. Rwyf wedi fy siomi ar yr ochr orau. Mae’r ymarferwyr yn ardderchog am ddelio gydag unrhyw broblemau, ymhell y tu hwnt i’r lefel o gymhlethdod yr oeddwn i’n ei ddisgwyl.

*Yn seiliedig ar werthuso lleoliadau allweddol ym Merthyr a’r Cymoedd, Dyffryn Clwyd ac Aberhonddu, Medi 2016-Mawrth 2017. Caiff canrannau eu cyfrifo gan ddefnyddio sgorau o brofion mesur clinigol ar gyfer iselder a gorbryder (PHQ9 a GAD7) wedi’u mesur yn y sesiynau cyntaf ac olaf a fynychwyd gan y cyfranogwyr.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today