Charlotte Watson

Mae Charlotte Watson yn ymddiriedolwr profiadol, yn Gydlynydd Prosiect Iechyd Meddwl i elusen sy’n cael ei arwain gan fyfyrwyr yng Nghaerdydd, ac mae ganddi radd mewn Seicoleg. Dechreuodd ei diddordeb mewn gwella gwasanaethau iechyd meddwl pan roedd hi’n 17 oed, pan gafodd ei synnu gan y diffyg therapi a chefnogaeth a gynigwyd iddi pan ddechreuodd ddioddef â bwlimia.

Emrys Elias (Cadeirydd)

Yn wreiddiol yn nyrs iechyd meddwl, mae Emrys wedi gweithio ym maes polisi iechyd meddwl, comisiynu a darparu gwasanaethau, yn cynnwys fel cyfarwyddwr Uned Gyflwyno yn y GIC. Mae Emrys wedi cyfarwyddo a chydlynu adolygiadau perfformiad cenedlaethol a lleol o wasanaethau iechyd meddwl i oedolion a phlant yng Nghymru, yn cynnwys adolygiadau o gyflwyno gwasanaethau a modelau mynediad at wasanaethau.

 

Fiona Aldred

Mae Fiona wedi gweithio yn y trydydd sector ers 30 blynedd, gyda phobl ifanc i ddechrau ac yn fwy diweddar gyda gwasanaethau i oedolion. Dros y 12 blynedd diwethaf mae Fiona wedi bod yn Gyfarwyddwraig yn Mind Aberystwyth. Mae gan Fiona ddiddordeb arbennig mewn rheoli ansawdd ac mae'n brif adolygydd reoli ansawdd i Mind. Mae gan Fiona radd mewn NLP ac fel Cymhwysiad Seicolegol mewn Datblygiad Personol a Threfniannol a MSc mewn Arweiniad Strategol mewn TGCh.

 

Louise Jones

Mae Louise yn Rheolwr Project ac yn darparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl gydag Airbus UK. Fel un sy’n codi arian yn rheolaidd dros Mind, Cerddodd Louise 40 milltir mewn 24 awr fel rhan o Daith Mind yn 2016. Cafodd Louise ei sbarduno i gefnogi Mind ar ôl iddi golli ei gŵr i hunanladdiad ym mis Ionawr 2015, a oedd yn 38 oed yn unig. Ers hynny, mae hi wedi canolbwyntio ar herio stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl, a helpu ei mab i ddod i dermau â cholli ei dad gan ei addysgu am salwch meddwl.

Victoria Hall

Mae Victoria yn Bennaeth Cyfraith Cyflogaeth yn NewLaw Solicitors, Aelod o Fwrdd Fforwm Adnoddau Dynol De Cymru a'r CMI yn ogystal â bod yn bencampwr dros amgylcheddau gweithio sy'n rhydd o wahaniaethu a stigma. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn hybu dealltwriaeth o'r natur ddynol a'i heffaith ar gyfle cyfartal a chwarae teg yn y gwaith. Yn ei hamser hamdden, mae Victoria'n hoff o gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon i godi arian dros elusennau.   

Marian Wyn Jones

Yn gyn-gyfarwyddwr ar y cyfryngau, yn newyddiadurwr ac yn wneuthurwr ffilmiau dogfen, mae Marian Wyn Jones wedi cael gyrfa ddarlledu lwyddiannus. Mae hi’n gyn-bennaeth Canolfan y BBC yn y Gogledd ac yn Rheolwr Anweithredol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae Marian yn aelod o Gyngor y Celfyddydau ac mae hi wedi gwasanaethu ar fyrddau llywodraethol nifer o elusennau, ysgolion a cholegau. Mae hi’n briod, mae ganddi ddau blentyn sydd wedi tyfu ac yn byw yng Nghaernarfon. 

Sara Moseley

Sara yw Cyfarwyddwr Mind Cymru ac yn Gyfarwyddwr Gweithredol ar Mind. Mae hi’n cadeirio Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru ac Amser i Newid Cymru. Mae ganddi gefndir mewn newyddiaduraeth, cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd, ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu i Lywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth Iechyd yn Llundain a’r elusen ddigartrefedd i bobl ifanc, Centrepoint. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl, yn Gymrawd Ymweld ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn aelod o Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru (CIPR) .

Tracey Price

Mae Tracey wedi bod yn Brif Weithredwr ar Mind Sir Benfro ers 2000 a Mind Caerfyrddin ers 2007. Wrth iddi ddechrau ei gyrfa fel nyrs seicolegol dan hyfforddiant, cafodd ei hysgogi i ddod o hyd i ffyrdd eraill o hybu gwelliant pobl â phroblemau iechyd meddwl. Ers hynny mae Tracey wedi gwneud gwaith cymdeithasol mewn ysgolion statudol ac ysgolion preswyl preifat ac yn y sector gwirfoddol gyda’r Groes Goch ac Age Concern Sir Benfro.

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today